Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург

13. Оценка на прилагането на Насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Оценка на прилагането на Насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Udo Voigt, независим член на ЕП, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Notis Marias, Илхан Кючюк, Krisztina Morvai и Stanislav Polčák.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност