Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg

13. Utvärdering av genomförandet av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline (debatt)
CRE

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Utvärdering av genomförandet av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai och Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy