Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2311(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0063/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0063/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 14
CRE 13/06/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0261

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

14. Έκθεση του 2016 για τη Σερβία (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία [2016/2311(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0063/2017)

Ο David McAllister παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edouard Ferrand, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko και Franc Bogovič.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο Igor Šoltes.

Παρεμβαίνουν οι Johannes Hahn, Helena Dalli και David McAllister.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου