Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Етикетиране на енергийната ефективност ***I - Обезщетение за неправилно етикетирани продукти, свързани с енергопотреблението (разискване)
 3.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (разискване)
 4.Честване на 30-та годишнина на програмата „Еразъм“
 5.Време за гласуване
  5.1.Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Трансгранични сливания и разделяния (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.5.Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***I (гласуване)
  5.6.Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия ***I (гласуване)
  5.7.Етикетиране на енергийната ефективност ***I (гласуване)
  5.8.Установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за 2020 – 2033 г. ***I (гласуване)
  5.9.Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (гласуване)
  5.10.Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. (гласуване)
  5.11.Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Документ за размисъл относно задълбочаването на ИПС до 2025 г. (разискване)
 10.Глифозат и процедури за разрешение (разискване)
 11.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 12.Хуманитарното положение в Йемен (разискване)
 13.Оценка на прилагането на Насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн (разискване)
 14.Доклад от 2016 г. относно Сърбия (разискване)
 15.Състав на Парламента
 16.Доклад от 2016 г. относно Косово (разискване)
 17.Внесени документи
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (177 kb) Списък на присъствалите (63 kb) Резултати от различните гласувания (38 kb) Поименни гласувания (929 kb) 
 
Протокол (78 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (24 kb) Поименни гласувания (61 kb) 
 
Протокол (267 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (396 kb) Поименни гласувания (936 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност