Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I - Αποζημίωση για τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα που φέρουν λανθασμένη επισήμανση (συζήτηση)
 3.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (συζήτηση)
 4.Εορτασμός της 30ής επετείου του προγράμματος Erasmus
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Ενίσχυση της συμμετοχής των εταίρων και της διαφάνειας των επιδόσεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Οικονομική αποδοτικότητα του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Ανιθαγένεια στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Υλοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και διασπάσεων (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Συμμετοχή της Ένωσης στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) ***I (ψηφοφορία)
  
5.6.Συγκεκριμένα μέτρα για την παροχή πρόσθετης βοήθειας σε κράτη μέλη που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές ***I (ψηφοφορία)
  
5.7.Επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης ***I (ψηφοφορία)
  
5.8.Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 ***I (ψηφοφορία)
  
5.9.Αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (ψηφοφορία)
  
5.10.Δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 (ψηφοφορία)
  
5.11.Η κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση του τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ έως το 2025 (συζήτηση)
 10.Γλυφοσάτη και διαδικασίες έγκρισης (συζήτηση)
 11.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)
 12.Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)
 13.Αξιολόγηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου (συζήτηση)
 14.Έκθεση του 2016 για τη Σερβία (συζήτηση)
 15.Σύνθεση του Σώματος
 16.Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 17.Κατάθεση εγγράφων
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (177 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (38 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (929 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (81 kb) Κατάσταση παρόντων (12 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (23 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (62 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (262 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (386 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (932 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου