Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 375kWORD 23k
Teisipäev, 13. juuni 2017 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises 

Raport: Daniel Buda (A8-0201/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+469, 51, 13

 2. Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus 

Raport: Martina Dlabajová ja Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+573, 28, 18

 3. Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias 

Raport: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+571, 24, 34

 4. Piiriülesed ühinemised ja jagunemised 

Raport: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+490, 46, 103

 5. Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) ***I 

Raport: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe108komisjonNH+607, 39, 3
komisjoni avaldus109komisjon+

 6. Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks ***I 

Raport: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe2komisjonNH+625, 5, 28

 7. Energiamärgistus ***I 

Raport: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe100komisjonNH+535, 46, 79
komisjoni avaldus101komisjon+
ühisdeklaratsioon102komisjon+

 8. Euroopa kultuuripealinnad aastatel 2020−2033 ***I 

Raport: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi
ettepanek lükata komisjoni ettepanek tagasi20EFDDNH-57, 608, 0
Esialgne kokkulepe
esialgne kokkulepe19komisjonNH+606, 54, 6
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
EFDD:muudatusettepanek 20

 9. Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine 

Raport: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 19§originaalteksteraldi+
§ 40§originaaltekstosa
1+
2+
§ 461Verts/ALE-
§originaaltekstNH+505, 135, 27
§ 48§originaaltekstosa
1/NH+591, 47, 23
2/NH-145, 505, 13
3/NH-166, 489, 11
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+523, 65, 81
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
Verts/ALE:§ 46, 48
Taotlused eraldi hääletuseks:
ALDE:§ 19
GUE/NGL, Verts/ALE: § 46
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
ECR:
§ 40
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „120 miljardi euroni“
2.osa:need sõnad
ECR, Verts/ALE
§ 48
1.osa:„rõhutab seoses Pariisi kokkuleppe ja ELi kliimaeesmärkidega vajadust seada prioriteediks kliimamuutusi käsitlevate teadusuuringute ja kliimaandmete kogumise süsteemi rahastamine, eelkõige seetõttu, et USAs vähendatakse märkimisväärselt keskkonnauuringutega tegelevate teadusasutuste eelarvet;“
2.osa:„rõhutab vajadust tagada, et 100 % energiaprobleemide lahendamiseks mõeldud vahenditest eraldatakse taastuvenergiale, lõppkasutuseks ette nähtud energiatõhusale tehnoloogiale, nutikatele võrkudele ja ladustamisele;“
3.osa:„rõhutab vajadust tagada teadusuuringute rahastamine sellistes valdkondades nagu vähese ressursivajadusega põllumajandus, tervislik toit ja mitmekesisus, transpordi, veemajanduse ja bioloogilise mitmekesisuse kestlikkuse mõõde;“

 10. ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat 

Raport: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 131=
2=
üle 76 parlamendiliikmeNH+298, 275, 93
§ 143üle 76 parlamendiliikmeNH+399, 194, 72
§originaaltekstNH
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+350, 149, 171
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
ALDE, üle 76 parlamendiliikme: § 14
PPE, EFDD: § 14, muudatusettepanekud 1, 2, 3
Taotlused eraldi hääletuseks:
üle 76 parlamendiliikme§ 14

 11. Kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaal-majanduslik olukord Vahemerel 

Raport: Marco Affronte (A8-0179/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+558, 43, 35
Õigusteave - Privaatsuspoliitika