Показалец 
Протокол
PDF 267kWORD 78k
Вторник, 13 юни 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Етикетиране на енергийната ефективност ***I - Обезщетение за неправилно етикетирани продукти, свързани с енергопотреблението (разискване)
 3.Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (разискване)
 4.Честване на 30-та годишнина на програмата „Еразъм“
 5.Време за гласуване
  5.1.Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Трансгранични сливания и разделяния (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.5.Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***I (гласуване)
  5.6.Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия ***I (гласуване)
  5.7.Етикетиране на енергийната ефективност ***I (гласуване)
  5.8.Установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за 2020 – 2033 г. ***I (гласуване)
  5.9.Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (гласуване)
  5.10.Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. (гласуване)
  5.11.Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Документ за размисъл относно задълбочаването на ИПС до 2025 г. (разискване)
 10.Глифозат и процедури за разрешение (разискване)
 11.Положението в Демократична република Конго (разискване)
 12.Хуманитарното положение в Йемен (разискване)
 13.Оценка на прилагането на Насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн (разискване)
 14.Доклад от 2016 г. относно Сърбия (разискване)
 15.Състав на Парламента
 16.Доклад от 2016 г. относно Косово (разискване)
 17.Внесени документи
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Етикетиране на енергийната ефективност ***I - Обезщетение за неправилно етикетирани продукти, свързани с енергопотреблението (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000049/2017), зададен от Martina Werner, от името на групата S&D, Dario Tamburrano, от името на групата EFDD, Michèle Rivasi, от името на групата Verts/ALE, и Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL към Комисията: Обезщетение за неправилно етикетирани продукти, свързани с енергопотреблението (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano представи доклада.

Martina Werner, Claude Turmes и Neoklis Sylikiotis развиха въпроса.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Herbert Reul, от името на групата PPE, Dan Nica, от името на групата S&D, Ashley Fox, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Roger Helmer, от името на групата EFDD, Angelo Ciocca, от името на групата ENF, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni и Miroslav Poche.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Dario Tamburrano.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.7 от протокола от 13.6.2017 г г.


3. Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (EC) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (в качеството на заместник на докладчика ) представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Merja Kyllönen (докладчик по становището на комисията TRAN), Nicola Caputo (докладчик по становището на комисията AGRI), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Julia Reid, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho и Christel Schaldemose.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb и Seán Kelly.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Catherine Bearder.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 14.6.2017 г г.

(Заседанието е прекъснато в 11.20 ч.)


4. Честване на 30-та годишнина на програмата „Еразъм“

(Заседанието беше възобновено в 12.30 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно увеличаването на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове [2016/2304(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0245)

Изказвания

James Carver преди гласуването.


5.2. Разходна ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно разходната ефективност на Седмата рамкова програма за научни изследвания [2015/2318(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчици: Martina Dlabajová и Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0246)


5.3. Лица без гражданство в Южна и Югоизточна Азия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно лицата без гражданство в Южна и Югоизточна Азия [2016/2220(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0247)


5.4. Трансгранични сливания и разделяния (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно трансграничните сливания и разделяния [2016/2065(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0248)


5.5. Участие на Съюза в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Партньорството за научни изследвания и иновации в Средиземноморския регион (PRIMA), осъществявано съвместно от няколко държави членки [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0249)


5.6. Специфични мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специфичните мерки за предоставяне на допълнителна помощ на държавите членки, засегнати от природни бедствия [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0070/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0250)


5.7. Етикетиране на енергийната ефективност ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на нормативна рамка за етикетиране на енергийната ефективност и за отмяна на Директива 2010/30/ЕС [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0251)

Изказвания

Dario Tamburrano (докладчик).


5.8. Установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за 2020 – 2033 г. ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и Съвета за изменение на Решение № 445/2014/ЕС за установяване на действие на Съюза „Европейски столици на културата“ за годините 2020 – 2033 [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Комисия по култура и образование. Докладчик: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2017)0252)

Изказвания

Santiago Fisas Ayxelà (докладчик), преди гласуването.


5.9. Оценка на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ (гласуване)

Доклад относно оценката на изпълнението на програма „Хоризонт 2020“ с оглед на междинната ѝ оценка и предложението за Деветата рамкова програма [2016/2147(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0253)


5.10. Градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. (гласуване)

Доклад относно градивните елементи на политиката на сближаване на ЕС след 2020 г. [2016/2326(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0254)


5.11. Състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието (гласуване)

Доклад относно състоянието на рибните запаси и социално-икономическото положение на сектора на риболова в Средиземноморието [2016/2079(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0255)


6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan и Mairead McGuinness

Доклад Martina Dlabajová и Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák и Ivana Maletić

Доклад Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica и Mairead McGuinness

Доклад Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Доклад Искра Михайлова - A8-0070/2017
Notis Marias

Доклад Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki и Seán Kelly

Доклад Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Ivana Maletić

Доклад Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Момчил Неков, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini и Ivana Maletić

Доклад Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez и Notis Marias.


7. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.35 ч., беше възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Документ за размисъл относно задълбочаването на ИПС до 2025 г. (разискване)

Изявление на Комисията: Документ за размисъл относно задълбочаването на ИПС до 2025 г. (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (заместник-председател на Комисията ) и Pierre Moscovici (член на Комисията) направиха изявление.

Изказаха се: Françoise Grossetête, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty, от името на групата ECR, Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, Miguel Viegas, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès и Richard Sulík.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Bernd Lucke, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan и Alfred Sant.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot и Neena Gill, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Luke Ming Flanagan.

Изказаха се: Pierre Moscovici и Valdis Dombrovskis.

Разискването приключи.


10. Глифозат и процедури за разрешение (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000046/2017), зададен от Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini и Jean-François Jalkh, от името на комисията ENVI, към Комисията: Глифозат (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Angélique Delahaye, от името на групата PPE, Eric Andrieu, от името на групата S&D, Takis Hadjigeorgiou, за да зададе въпрос „синя карта“ на Angélique Delahaye, която отговори, Bolesław G. Piecha, от името на групата ECR, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Philippe Loiseau, от името на групата ENF, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach и Claude Turmes.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказаха се: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Емил Радев, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux и Tibor Szanyi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden и Marijana Petir.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.


11. Положението в Демократична република Конго (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Michael Gahler, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Javier Nart, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Ignazio Corrao, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias и Fabio Massimo Castaldo.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé и Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Илхан Кючюк, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic и Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL, относно Демократична република Конго (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke и Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge и Soraya Post, от името на групата S&D, относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa и Daniel Caspary, от името на групата PPE, относно положението в Демократична република Конго (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 14.6.2017 г г.


12. Хуманитарното положение в Йемен (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ildikó GÁLL-PELCZ
Заместник-председател

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Elena Valenciano, от името на групата S&D, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Ángela Vallina, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Charles Tannock, от името на групата ECR, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios и Jiří Pospíšil.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.8 от протокола от 15.6.2017 г г.


13. Оценка на прилагането на Насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Оценка на прилагането на Насоките на ЕС в областта на правата на човека относно свободата на изразяване на мнение онлайн и офлайн (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Udo Voigt, независим член на ЕП, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski и Ana Gomes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Notis Marias, Илхан Кючюк, Krisztina Morvai и Stanislav Polčák.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.


14. Доклад от 2016 г. относно Сърбия (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Сърбия [2016/2311(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister представи доклада.

Изказа се Helena Dalli (действащ председател на Съвета).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alexander Graf LAMBSDORFF
Заместник-председател

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Tanja Fajon, от името на групата S&D, Ivo Vajgl, от името на групата ALDE, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, Edouard Ferrand, от името на групата ENF, Krisztina Morvai, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Илхан Кючюк, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko и Franc Bogovič.

Изказа се Igor Šoltes.

Изказаха се: Johannes Hahn, Helena Dalli и David McAllister.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 14.6.2017 г г.


15. Състав на Парламента

Roger Helmer уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 1 август 2017 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността Парламентът обяви мястото му за свободно, считано от тази дата, и информира за това съответния национален орган.


16. Доклад от 2016 г. относно Косово (разискване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Косово [2016/2314(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek представи доклада.

Изказаха се: Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Lars Adaktusson, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата S&D, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Jozo Radoš, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата GUE/NGL, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica и Franc Bogovič.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai и Ruža Tomašić.

Изказаха се: Johannes Hahn, Helena Dalli и Ulrike Lunacek.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 14.6.2017 г г.


17. Внесени документи

Следните доклади са внесени от парламентарните комисии:

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен (2017/2020(IMM)) - JURI - Докладчик: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Доклад относно искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински (2017/2019(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас (2016/2070(IMM)) - JURI - Докладчик: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Марин Льо Пен (2017/2021(IMM)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 605.662/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 23.00 ч.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Бареков, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Kovács, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Станишев, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Извинени:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Майдел, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Правна информация - Политика за поверителност