Indeks 
Protokol
PDF 244kWORD 74k
Tirsdag den 13. juni 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Energieffektivitetsmærkning ***I - Erstatning for fejlagtigt mærkede energirelaterede produkter (forhandling)
 3.Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (forhandling)
 4.Fejring af 30-året for Erasmusprogrammet
 5.Afstemningstid
  
5.1.Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.2.Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.3.Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.4.Grænseoverskridende fusioner og spaltninger (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
5.5.Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***I (afstemning)
  
5.6.Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer ***I (afstemning)
  
5.7.Energieffektivitetsmærkning ***I (afstemning)
  
5.8.Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 ***I (afstemning)
  
5.9.Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 (afstemning)
  
5.10.Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 (afstemning)
  
5.11.Status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Oplæg om en dybere ØMU i 2025 (forhandling)
 10.Glyphosat og godkendelsesprocedurer (forhandling)
 11.Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)
 12.Den humanitære situation i Yemen (forhandling)
 13.Evaluering af gennemførslen af EU's menneskerettighedsretningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline (forhandling)
 14.2016-rapport om Serbien (forhandling)
 15.Parlamentets sammensætning
 16.2016-rapport om Kosovo (forhandling)
 17.Modtagne dokumenter
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Energieffektivitetsmærkning ***I - Erstatning for fejlagtigt mærkede energirelaterede produkter (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000049/2017) af Martina Werner for S&D-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen, og Neoklis Sylikiotis for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Kompensation for energirelaterede produkter, der er mærket forkert (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano forelagde betænkningen.

Martina Werner, Claude Turmes og Neoklis Sylikiotis begrundede forespørgslen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Herbert Reul for PPE-Gruppen, Dan Nica for S&D-Gruppen, Ashley Fox for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Roger Helmer for EFDD-Gruppen, Angelo Ciocca for ENF-Gruppen, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni og Miroslav Poche.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini og Tibor Szanyi.

Talere: Miguel Arias Cañete og Dario Tamburrano.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.7 i protokollen af 13.6.2017.


3. Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (stedfortræder for ordføreren) forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Merja Kyllönen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Nicola Caputo (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, og Julia Reid for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho og Christel Schaldemose.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb og Seán Kelly.

Talere: Miguel Arias Cañete og Catherine Bearder.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.1 i protokollen af 14.6.2017.

(Mødet udsat kl. 11.20.)


4. Fejring af 30-året for Erasmusprogrammet

(Mødet genoptaget kl. 12.30)

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om større partnerengagement og større synlighed i forbindelse med gennemførelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde [2016/2304(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0245)

Indlæg

James Carver inden afstemningen.


5.2. Omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om omkostningseffektiviteten af det 7. rammeprogram for forskning [2015/2318(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordførere: Martina Dlabajová og Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0246)


5.3. Statsløshed i Syd- og Sydøstasien (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om statsløshed i Syd- og Sydøstasien [2016/2220(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0247)


5.4. Grænseoverskridende fusioner og spaltninger (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om grænseoverskridende fusioner og spaltninger [2016/2065(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0248)


5.5. Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions deltagelse i partnerskabet for forskning og innovation i Middelhavsområdet (PRIMA), der iværksættes af flere medlemsstater [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0249)


5.6. Specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår specifikke foranstaltninger med hensyn til at yde supplerende bistand til medlemsstater, der er ramt af naturkatastrofer [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0250)


5.7. Energieffektivitetsmærkning ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om opstilling af rammer for energieffektivitetsmærkning og om ophævelse af direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0251)

Indlæg

Dario Tamburrano (ordfører).


5.8. Den Europæiske Kulturhovedstad 2020-2033 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 445/2014/EU om en EU-aktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2020-2033 [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG OM FORKASTELSE AF KOMMISSIONENS FORSLAG

Forkastet

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA(2017)0252)

Indlæg

Santiago Fisas Ayxelà (ordfører) inden afstemningen.


5.9. Vurdering af gennemførelsen af Horisont 2020 (afstemning)

Betænkning om vurderingen af gennemførelsen af Horisont 2020 med henblik på midtvejsevalueringen og forslaget til det 9. rammeprogram [2016/2147(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0253)


5.10. Byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 (afstemning)

Betænkning om byggesten til EU’s samhørighedspolitik efter 2020 [2016/2326(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0254)


5.11. Status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet (afstemning)

Betænkning om status for fiskebestande og fiskerisektorens socioøkonomiske situation i Middelhavsområdet [2016/2079(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0255)


6. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan og Mairead McGuinness

Betænkning: Martina Dlabajová og Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák og Ivana Maletić

Betænkning: Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica og Mairead McGuinness

Betænkning: Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Betænkning: Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Betænkning: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki og Seán Kelly

Betænkning: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Ivana Maletić

Betænkning: Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini og Ivana Maletić

Betænkning: Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez og Notis Marias.


7. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.35 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Oplæg om en dybere ØMU i 2025 (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Oplæg om en dybere ØMU i 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (næstformand i Kommissionen) og Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Françoise Grossetête for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty for ECR-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, Miguel Viegas for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Marco Valli for EFDD-Gruppen, Barbara Kappel for ENF-Gruppen, Sotirios Zarianopoulos, løsgænger, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès og Richard Sulík.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Bernd Lucke, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan og Alfred Sant.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot og Neena Gill, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Luke Ming Flanagan.

Talere: Pierre Moscovici og Valdis Dombrovskis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


10. Glyphosat og godkendelsesprocedurer (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000046/2017) af Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini og Jean-François Jalkh, for ENVI, til Kommissionen: Glyphosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli begrundede spørgsmålet.

Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Angélique Delahaye for PPE-Gruppen, Eric Andrieu for S&D-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Angélique Delahaye som besvarede det, Bolesław G. Piecha for ECR-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Philippe Loiseau for ENF-Gruppen, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach og Claude Turmes.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux og Tibor Szanyi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden og Marijana Petir.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


11. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Javier Nart for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Jordi Solé for Verts/ALE-Gruppen, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Christos Stylianides.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé og Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic og Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis og Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, om Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke og Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge og Soraya Post for S&D-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa og Daniel Caspary, for PPE-Gruppen, om situationen i Den Demokratiske Republik Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.10 i protokollen af 14.6.2017.


12. Den humanitære situation i Yemen (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Den humanitære situation i Yemen (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Elena Valenciano for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios og Jiří Pospíšil.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.8 i protokollen af 15.6.2017.


13. Evaluering af gennemførslen af EU's menneskerettighedsretningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Evaluering af gennemførslen af EU's menneskerettighedsretningslinjer vedrørende ytringsfrihed online og offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Andrzej Grzyb for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Udo Voigt, løsgænger, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski og Ana Gomes.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai og Stanislav Polčák.

Indlæg af Johannes Hahn.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. 2016-rapport om Serbien (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Serbien [2016/2311(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister forelagde betænkningen.

Indlæg af Helena Dalli (formand for Rådet).

FORSÆDE: Alexander Graf LAMBSDORFF
næstformand

Indlæg af Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, Edouard Ferrand for ENF-Gruppen, Krisztina Morvai, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko og Franc Bogovič.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Igor Šoltes.

Talere: Johannes Hahn, Helena Dalli og David McAllister.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 14.6.2017.


15. Parlamentets sammensætning

Roger Helmer havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. august 2017.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 2, konstaterede Parlamentet, at mandatet var ledigt fra denne dato og gav de pågældende nationale myndigheder meddelelse herom.


16. 2016-rapport om Kosovo (forhandling)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Kosovo [2016/2314(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek forelagde betænkningen.

Talere: Helena Dalli (formand for Rådet) og Johannes Hahn (medlem af Kommissionen).

Talere: Lars Adaktusson for PPE-Gruppen, Pier Antonio Panzeri for S&D-Gruppen, Angel Dzhambazki for ECR-Gruppen, Jozo Radoš for ALDE-Gruppen, Javier Couso Permuy for GUE/NGL-Gruppen, Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica og Franc Bogovič.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai og Ruža Tomašić.

Talere: Johannes Hahn, Helena Dalli og Ulrike Lunacek.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.8 i protokollen af 14.6.2017.


17. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (2017/2020(IMM)) - JURI - Ordfører: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet (2017/2019(IMM)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet (2016/2070(IMM)) - JURI - Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Marine Le Pens immunitet (2017/2021(IMM)) - JURI - Ordfører: Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 605.662/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Fritaget:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik