Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 236kWORD 74k
Teisipäev, 13. juuni 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Energiamärgistus ***I - Hüvitis valesti märgistatud energiamõjuga toodete eest (arutelu)
 3.Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (arutelu)
 4.Programmi „Erasmus“ 30. aastapäeva tähistamine
 5.Hääletused
  5.1.Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.2.Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.3.Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.4.Piiriülesed ühinemised ja jagunemised (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  5.5.Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) ***I (hääletus)
  5.6.Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks ***I (hääletus)
  5.7.Energiamärgistus ***I (hääletus)
  5.8.Euroopa kultuuripealinnad aastatel 2020−2033 ***I (hääletus)
  5.9.Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine (hääletus)
  5.10.ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat (hääletus)
  5.11.Kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaal-majanduslik olukord Vahemerel (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Aruteludokument Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta aastaks 2025 (arutelu)
 10.Glüfosaat ja loamenetlused (arutelu)
 11.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)
 12.Humanitaarolukord Jeemenis (arutelu)
 13.Hinnang sõnavabadust internetis ja mujal käsitlevate ELi inimõiguste alaste suuniste rakendamise kohta (arutelu)
 14.2016. aasta Serbia aruanne (arutelu)
 15.Parlamendi koosseis
 16.2016. aasta Kosovo aruanne (arutelu)
 17.Esitatud dokumendid
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Energiamärgistus ***I - Hüvitis valesti märgistatud energiamõjuga toodete eest (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000049/2017), mille esitasid Martina Werner fraktsiooni S&D nimel, Dario Tamburrano fraktsiooni EFDD nimel, Michèle Rivasi fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Neoklis Sylikiotis fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Hüvitis valesti märgistatud energiamõjuga toodete eest (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano tutvustas raportit.

Martina Werner, Claude Turmes ja Neoklis Sylikiotis esitasid küsimuse.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel, Dan Nica fraktsiooni S&D nimel, Ashley Fox fraktsiooni ECR nimel, Lieve Wierinck fraktsiooni ALDE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roger Helmer fraktsiooni EFDD nimel, Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni ja Miroslav Poche.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini ja Tibor Szanyi.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Dario Tamburrano.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.6.2017 protokollipunkt 5.7.


3. Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (raportööri asendaja) tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Merja Kyllönen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Caputo (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Pilar Ayuso fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Sõna võtsid Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho ja Christel Schaldemose.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Catherine Bearder.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2017 protokollipunkt 8.1.

(Istung katkestati kell 11.20.)


4. Programmi „Erasmus“ 30. aastapäeva tähistamine

(Istung jätkus kell 12.30.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamine Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport partnerite osaluse ja nähtavuse suurendamise kohta Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide toimimises [2016/2304(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0245)

Sõnavõtud

James Carver, enne hääletust.


5.2. Teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi kulutasuvuse kohta [2015/2318(INI)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöörid: Martina Dlabajová ja Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0246)


5.3. Kodakondsusetus Lõuna- ja Kagu-Aasias (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport kodakondsusetuse kohta Lõuna- ja Kagu-Aasias [2016/2220(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0247)


5.4. Piiriülesed ühinemised ja jagunemised (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport piiriülese ühinemise ja jagunemise rakendamise kohta [2016/2065(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0248)


5.5. Liidu osalemine teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonna partnerluses Vahemere piirkonna riikidega (PRIMA) ***I (hääletus)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liidu osalemise kohta mitme liikmesriigi ühiselt algatatud partnerluses Vahemere piirkonna riikidega teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonnas (PRIMA) [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0249)


5.6. Erimeetmed loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega loodusõnnetustest mõjutatud liikmesriikide täiendavaks abistamiseks [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0250)


5.7. Energiamärgistus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse energiamärgistuse raamistik ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2010/30/EL [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0251)

Sõnavõtud

Dario Tamburrano (raportöör).


5.8. Euroopa kultuuripealinnad aastatel 2020−2033 ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 445/2014/EL, millega kehtestatakse liidu meede „Euroopa kultuuripealinnad“ aastateks 2020−2033 [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

ETTEPANEK LÜKATA KOMISJONI ETTEPANEK TAGASI

Tagasi lükatud

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA(2017)0252)

Sõnavõtud

Santiago Fisas Ayxelà (raportöör), enne hääletust.


5.9. Programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamine (hääletus)

Raport programmi „Horisont 2020“ rakendamise hindamise kohta seoses selle vahehindamise ja 9. raamprogrammi ettepanekuga [2016/2147(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0253)


5.10. ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielemendid pärast 2020. aastat (hääletus)

Raport ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielementide kohta pärast 2020. aastat [2016/2326(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0254)


5.11. Kalavarude seisund ja kalandussektori sotsiaal-majanduslik olukord Vahemerel (hääletus)

Raport kalavarude seisundi ja kalandussektori sotsiaal-majandusliku olukorra kohta Vahemerel [2016/2079(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0255)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ja Mairead McGuinness

Raport: Martina Dlabajová ja Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák ja Ivana Maletić

Raport: Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica ja Mairead McGuinness

Raport: Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Raport: Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Raport: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki ja Seán Kelly

Raport: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Ivana Maletić

Raport: Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini ja Ivana Maletić

Raport: Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez ja Notis Marias.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.35 ja see jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Aruteludokument Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta aastaks 2025 (arutelu)

Komisjoni avaldus: Aruteludokument Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise kohta aastaks 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (komisjoni asepresident) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldusega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Udo Bullmann fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty fraktsiooni ECR nimel, Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel, Miguel Viegas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès ja Richard Sulík.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Bernd Lucke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan ja Alfred Sant.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ja Neena Gill, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Luke Ming Flanagan.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Valdis Dombrovskis.

Arutelu lõpetati.


10. Glüfosaat ja loamenetlused (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000046/2017), mille esitas(id) Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Glüfosaat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli esitas küsimuse.

Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige) vastas küsimusele.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Angélique Delahaye fraktsiooni PPE nimel, Eric Andrieu fraktsiooni S&D nimel, Takis Hadjigeorgiou, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Angélique Delahaye kes vastas sellele, Bolesław G. Piecha fraktsiooni ECR nimel, Frédérique Ries fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Philippe Loiseau fraktsiooni ENF nimel, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach ja Claude Turmes.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux ja Tibor Szanyi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden ja Marijana Petir.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.


11. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Javier Nart fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ja Fabio Massimo Castaldo.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel Kongo Demokraatliku Vabariigi kohta (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke ja Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa ja Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2017 protokollipunkt 8.10.


12. Humanitaarolukord Jeemenis (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Humanitaarolukord Jeemenis (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios ja Jiří Pospíšil.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2017 protokollipunkt 7.8.


13. Hinnang sõnavabadust internetis ja mujal käsitlevate ELi inimõiguste alaste suuniste rakendamise kohta (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Hinnang sõnavabadust internetis ja mujal käsitlevate ELi inimõiguste alaste suuniste rakendamise kohta (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Andrzej Grzyb fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Monica Macovei fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bill Etheridge fraktsiooni EFDD nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski ja Ana Gomes.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Johannes Hahn.

Arutelu lõpetati.


14. 2016. aasta Serbia aruanne (arutelu)

Raport komisjoni 2016. aasta Serbia aruande kohta [2016/2311(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister tutvustas raportit.

Sõna võttis Helena Dalli (nõukogu eesistuja).

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Jaromír Kohlíček fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, Edouard Ferrand fraktsiooni ENF nimel, Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko ja Franc Bogovič.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Igor Šoltes.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Helena Dalli ja David McAllister.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2017 protokollipunkt 8.8.


15. Parlamendi koosseis

Roger Helmer on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 1. augustist 2017.

Parlament loeb tema koha vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 2 alates sellest kuupäevast vabaks ning teavitab asjaomaseid riiklikke asutusi.


16. 2016. aasta Kosovo aruanne (arutelu)

Raport komisjoni 2016. aasta Kosovo aruande kohta [2016/2314(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek tutvustas raportit.

Sõna võtsid Helena Dalli (nõukogu eesistuja) ja Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel, Pier Antonio Panzeri fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, Jozo Radoš fraktsiooni ALDE nimel, Javier Couso Permuy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Dominique Bilde fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica ja Franc Bogovič.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Johannes Hahn, Helena Dalli ja Ulrike Lunacek.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.6.2017 protokollipunkt 8.8.


17. Esitatud dokumendid

Parlamendi komisjonid on esitanud järgmised raportid:

- Raport Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2020(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Raport Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2019(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Raport Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2016/2070(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Raport Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2017/2021(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 605.662/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Õigusteave - Privaatsuspoliitika