Indeks 
Zapisnik
PDF 240kWORD 75k
Utorak, 13. lipnja 2017. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Označivanje energetske učinkovitosti ***I - Naknada za pogrešno označene proizvode povezane s energijom (rasprava)
 3.Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova kako bi se ispunile obveze u okviru Pariškog sporazuma ***I (rasprava)
 4.Obilježavanje 30. obljetnice Erasmusa
 5.Glasovanje
  5.1.Jačanje sudjelovanja partnera i vidljivost rezultata europskih strukturnih i investicijskih fondova (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.2.Troškovna učinkovitost Sedmog programa za istraživanja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.3.Apatridnost u južnoj i jugoistočnoj Aziji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.4.Prekogranična spajanja i podjele (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)
  5.5.Sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***I (glasovanje)
  5.6.Posebne mjere za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama ***I (glasovanje)
  5.7.Označivanje energetske učinkovitosti ***I (glasovanje)
  5.8.Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. ***I (glasovanje)
  5.9.Procjena provedbe programa Obzor 2020. (glasovanje)
  5.10.Temelji za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. (glasovanje)
  5.11.Stanje ribljih stokova i socioekonomski položaj sektora ribarstva na Sredozemlju (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 9.Dokument za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije do 2025. (rasprava)
 10.Glifosat i postupci izdavanja odobrenja (rasprava)
 11.Stanje u Demokratskoj Republici Kongo (rasprava)
 12.Humanitarno stanje u Jemenu (rasprava)
 13.Ocjena provedbe smjernica EU-a o ljudskim pravima koje se odnose na slobodu izražavanja na internetu i izvan njega (rasprava)
 14.Izvješće o Srbiji za 2016. (rasprava)
 15.Sastav Parlamenta
 16.Izvješće o Kosovu za 2016. (rasprava)
 17.Podnošenje dokumenata
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00 h.


2. Označivanje energetske učinkovitosti ***I - Naknada za pogrešno označene proizvode povezane s energijom (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000049/2017) koje su postavili Martina Werner, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Dario Tamburrano, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Michèle Rivasi, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Neoklis Sylikiotis, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a Komisiji: Naknada za pogrešno označene proizvode povezane s energijom (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano predstavio je izvješće.

Martina Werner, Claude Turmes i Neoklis Sylikiotis obrazložili su pitanje.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Herbert Reul, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Dan Nica, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ashley Fox, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Lieve Wierinck, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jaromír Kohlíček, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Roger Helmer, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Angelo Ciocca, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni i Miroslav Poche.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini i Tibor Szanyi.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Dario Tamburrano.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.7 zapisnika od 13.6.2017..


3. Obvezujuće godišnje smanjenje emisija stakleničkih plinova kako bi se ispunile obveze u okviru Pariškog sporazuma ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. za otpornu energetsku uniju i ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma te o izmjeni Uredbe (EU) br. 525/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mehanizmu za praćenje i izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i za izvješćivanje o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (zamjenica izvjestitelja) predstavila je izvješće.

Govorio je Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije).

Govorili su: Merja Kyllönen (izvjestiteljica za mišljenje Odbora TRAN), Nicola Caputo (izvjestitelj za mišljenje Odbora AGRI), Pilar Ayuso, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Miriam Dalli, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Nils Torvalds, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, i Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Mireille D'Ornano, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho i Christel Schaldemose.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb i Seán Kelly.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Catherine Bearder.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.1 zapisnika od 14.6.2017..

(Dnevna sjednica je prekinuta u 11:20 h.)


4. Obilježavanje 30. obljetnice Erasmusa

(Sjednica je nastavljena u 12:30 h.)

PREDSJEDA: Ryszard CZARNECKI
potpredsjednik

5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Jačanje sudjelovanja partnera i vidljivost rezultata europskih strukturnih i investicijskih fondova (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o jačanju sudjelovanja partnera i vidljivosti rezultata europskih strukturnih i investicijskih fondova [2016/2304(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestitelj: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0245)

Govorili su:

James Carver prije glasovanja.


5.2. Troškovna učinkovitost Sedmog programa za istraživanja (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o troškovnoj učinkovitosti Sedmog programa za istraživanja [2015/2318(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelji: Martina Dlabajová i Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0246)


5.3. Apatridnost u južnoj i jugoistočnoj Aziji (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o apatridnosti u južnoj i jugoistočnoj Aziji [2016/2220(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0247)


5.4. Prekogranična spajanja i podjele (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prekograničnim spajanjima i podjelama [2016/2065(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2017)0248)


5.5. Sudjelovanje Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o sudjelovanju Unije u Partnerstvu za istraživanja i inovacije na mediteranskom području (PRIMA) koje zajednički poduzima nekoliko država članica [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0249)


5.6. Posebne mjere za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u vezi s posebnim mjerama za pružanje dodatne potpore državama članicama pogođenima prirodnim katastrofama [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0250)


5.7. Označivanje energetske učinkovitosti ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju okvira za označivanje energetske učinkovitosti i o stavljanju izvan snage Direktive 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0251)

Govorili su:

Dario Tamburrano (izvjestitelj).


5.8. Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033. [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Odbor za kulturu i obrazovanje. Izvjestitelj: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2017)0252)

Govorili su:

Santiago Fisas Ayxelà (izvjestitelj), prije glasovanja.


5.9. Procjena provedbe programa Obzor 2020. (glasovanje)

Izvješće o procjeni provedbe programa Obzor 2020. u svjetlu njegove privremene evaluacije i Prijedlog Devetog okvirnog programa [2016/2147(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0253)


5.10. Temelji za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. (glasovanje)

Izvješće o temeljima za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020. [2016/2326(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0254)


5.11. Stanje ribljih stokova i socioekonomski položaj sektora ribarstva na Sredozemlju (glasovanje)

Izvješće o stanju ribljih stokova i socioekonomskom položaju sektora ribarstva na Sredozemlju [2016/2079(INI)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestitelj: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2017)0255)


6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasova u pisanom obliku:

Obrazloženja glasova u pisanom obliku u smislu članka 183. Poslovnika nalaze se na internetskoj stranici Parlamenta u dijelu namijenjenom zastupnicima.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće: Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan i Mairead McGuinness

Izvješće: Martina Dlabajová i Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák i Ivana Maletić

Izvješće: Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica i Mairead McGuinness

Izvješće: Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Izvješće: Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Izvješće: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki i Seán Kelly

Izvješće: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Ivana Maletić

Izvješće: Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini i Ivana Maletić

Izvješće: Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez i Notis Marias.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici Europarl, „Plenarna sjednica”, „Glasovi”, „Rezultati glasovanja” (Rezultati poimeničnog glasovanja) i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 13:35 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

8. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


9. Dokument za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije do 2025. (rasprava)

Izjava Komisije: Dokument za razmatranje o produbljenju ekonomske i monetarne unije do 2025. (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije) i Pierre Moscovici (povjerenik Komisije) dali su izjavu.

Govorili su: Françoise Grossetête, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Udo Bullmann, u ime Kluba zastupnika S&D-a, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ramon Tremosa i Balcells, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Miguel Viegas, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Philippe Lamberts, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Valli, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Barbara Kappel, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Sotirios Zarianopoulos, nezavisni zastupnik, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès i Richard Sulík.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Bernd Lucke, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan i Alfred Sant.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i Neena Gill, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Luke Ming Flanagan.

Govorili su: Pierre Moscovici i Valdis Dombrovskis.

Rasprava je zaključena.


10. Glifosat i postupci izdavanja odobrenja (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000046/2017) koje su postavili Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, u ime Odbora ENVI, Komisiji: Glifosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli obrazložila je pitanje.

Vytenis Povilas Andriukaitis (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

PREDSJEDA: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Govorili su: Angélique Delahaye, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Eric Andrieu, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Takis Hadjigeorgiou, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Angélique Delahaye koja je na pitanje odgovorila, Bolesław G. Piecha, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Frédérique Ries, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Kateřina Konečná, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Bas Eickhout, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Julia Reid, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Philippe Loiseau, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach i Claude Turmes.

PREDSJEDA: Bogusław LIBERADZKI
potpredsjednik

Govorili su: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux i Tibor Szanyi.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden i Marijana Petir.

Govorio je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rasprava je zaključena.


11. Stanje u Demokratskoj Republici Kongo (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Stanje u Demokratskoj Republici Kongo (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Javier Nart, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Jordi Solé, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Jean-Luc Schaffhauser, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho i Neena Gill.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Fabio Massimo Castaldo.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije podneseni na osnovi članka 123. stavka 2. Poslovnika kojima se zaključuje rasprava:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé i Igor Šoltes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic i Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, on the Democratic Republic of the Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke i Anna Elżbieta Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge i Soraya Post, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa i Daniel Caspary, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o stanju u Demokratskoj Republici Kongu (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.10 zapisnika od 14.6.2017..


12. Humanitarno stanje u Jemenu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Humanitarno stanje u Jemenu (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

PREDSJEDA: Ildikó GÁLL-PELCZ
potpredsjednica

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Elena Valenciano, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Fabio Massimo Castaldo, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Charles Tannock, u ime Kluba zastupnika ECR-a, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios i Jiří Pospíšil.

Govorio je Christos Stylianides.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose u skladu s člankom 123. stavkom 2. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 15.6.2017..


13. Ocjena provedbe smjernica EU-a o ljudskim pravima koje se odnose na slobodu izražavanja na internetu i izvan njega (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Ocjena provedbe smjernica EU-a o ljudskim pravima koje se odnose na slobodu izražavanja na internetu i izvan njega (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (član Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Govorili su: Andrzej Grzyb, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Monica Macovei, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Marie-Christine Vergiat, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Barbara Lochbihler, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Bill Etheridge, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Udo Voigt, nezavisni zastupnik, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski i Ana Gomes.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai i Stanislav Polčák.

Govorio je Johannes Hahn.

Rasprava je zaključena.


14. Izvješće o Srbiji za 2016. (rasprava)

Izvješće o izvješću o Srbiji za 2016. [2016/2311(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister predstavio je izvješće.

Govorila je Helena Dalli (predsjedateljica Vijeća).

PREDSJEDA: Alexander Graf LAMBSDORFF
potpredsjednik

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tanja Fajon, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ivo Vajgl, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Jaromír Kohlíček, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Ulrike Lunacek, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Edouard Ferrand, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Krisztina Morvai, nezavisna zastupnica, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko i Franc Bogovič.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Igor Šoltes.

Govorili su: Johannes Hahn, Helena Dalli i David McAllister.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 14.6.2017..


15. Sastav Parlamenta

Roger Helmer pisanim je putem podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu s učinkom od 1. kolovoza 2017.

U skladu s člankom 4. stavcima 1. i 2. Poslovnika, Parlament utvrđuje slobodno zastupničko mjesto i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


16. Izvješće o Kosovu za 2016. (rasprava)

Izvješće o Izvješću Komisije o Kosovu za 2016. [2016/2314(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek predstavila je izvješće.

Govorili su: Helena Dalli (predsjedateljica Vijeća) i Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Lars Adaktusson, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Pier Antonio Panzeri, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Jozo Radoš, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Javier Couso Permuy, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Georgios Epitideios, nezavisni zastupnik, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica i Franc Bogovič.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai i Ruža Tomašić.

Govorili su: Johannes Hahn, Helena Dalli i Ulrike Lunacek.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika od 14.6.2017..


17. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti parlamentarnih odbora:

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu (2017/2020(IMM)) - JURI - : Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM)) - JURI - : Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Rolandasu Paksasu (2016/2070(IMM)) - JURI - : Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Marine Le Pen (2017/2021(IMM)) - JURI - : Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 605.662/OJME).


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 23:00 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ispričani:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti