Index 
Jegyzőkönyv
PDF 248kWORD 74k
2017. június 13., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I – Kompenzáció a hibásan címkézett, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében (vita)
 3.A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (vita)
 4.Az Erasmus 30. évfordulójának megünneplése
 5.Szavazások órája
  5.1.A partnerek növekvő bevonása és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatósága (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.2.A hetedik kutatási program költséghatékonysága (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.3.Hontalanság Dél- és Délkelet-Ázsiában (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.4.Határokon átnyúló egyesülések és szétválások (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.5.Az Unió részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban ***I (szavazás)
  5.6.A természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések ***I (szavazás)
  5.7.Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I (szavazás)
  5.8.Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre ***I (szavazás)
  5.9.A Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése (szavazás)
  5.10.A 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemei (szavazás)
  5.11.A halállományok állapota és a halászati ágazat társadalmi-gazdasági helyzete a Földközi-tenger térségében (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 9.Vitaanyag a GMU 2025-ig történő elmélyítéséről (vita)
 10.A glifozát és az engedélyezési eljárások (vita)
 11.A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (vita)
 12.A jemeni humanitárius helyzet (vita)
 13.Az online és offline véleménynyilvánítás szabadságáról szóló uniós emberi jogi iránymutatások végrehajtásának értékelése (vita)
 14.2016. évi jelentés Szerbiáról (vita)
 15.A Parlament tagjai
 16.2016. évi jelentés Koszovóról (vita)
 17.Dokumentumok benyújtása
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I – Kompenzáció a hibásan címkézett, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében (vita)

Jelentés az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000049/2017) felteszi: Martina Werner, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Neoklis Sylikiotis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében a Bizottsághoz: Kompenzáció a hibásan címkézett, energiafogyasztást befolyásoló termékek esetében (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano előterjeszti a jelentést.

Martina Werner, Claude Turmes és Neoklis Sylikiotis kifejti a kérdést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Herbert Reul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Dan Nica, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lieve Wierinck, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Roger Helmer, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Angelo Ciocca, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni és Miroslav Poche.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini és Szanyi Tibor.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Dario Tamburrano.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.13-i jegyzőkönyv, 5.7. pont .


3. A Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések ***I (vita)

Jelentés a stabil és alkalmazkodóképes energiaunió megvalósítása és a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk nyomon követésének és bejelentésének rendszeréről szóló 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság. Előadó: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Miguel Arias Cañete (a Bizottság tagja).

Felszólal: Merja Kyllönen (a TRAN bizottság véleményének előadója), Nicola Caputo (az AGRI bizottság véleményének előadója), Pilar Ayuso, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Miriam Dalli, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jadwiga Wiśniewska, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Nils Torvalds, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

Felszólal: Mireille D'Ornano, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Szanyi Tibor, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho és Christel Schaldemose.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb és Seán Kelly.

Felszólal: Miguel Arias Cañete és Catherine Bearder.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.14-i jegyzőkönyv, 8.1. pont .

(Az ülést 11.20-kor felfüggesztik.)


4. Az Erasmus 30. évfordulójának megünneplése

(Az ülést 12.30-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. A partnerek növekvő bevonása és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatósága (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a partnerek növekvő bevonásáról és az európai strukturális és beruházási alapok teljesítményének láthatóságáról [2016/2304(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0245)

Felszólalások

James Carver a szavazás előtt.


5.2. A hetedik kutatási program költséghatékonysága (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a hetedik kutatási program költséghatékonyságáról [2015/2318(INI)] - Költségvetési Ellenőrző Bizottság. Előadók: Martina Dlabajová és Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0246)


5.3. Hontalanság Dél- és Délkelet-Ázsiában (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a hontalanságról Dél- és Délkelet-Ázsiában [2016/2220(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0247)


5.4. Határokon átnyúló egyesülések és szétválások (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a határokon átnyúló egyesülésekről és szétválásokról [2016/2065(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0248)


5.5. Az Unió részvétele a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban ***I (szavazás)

Jelentés az Uniónak a több európai uniós tagállam által együttesen indított, a földközi-tengeri térségben folytatott kutatási és innovációs partnerség (PRIMA) programban való részvételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0249)


5.6. A természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések ***I (szavazás)

Jelentés az 1303/2013/EU rendeletnek a természeti katasztrófák által sújtott tagállamok részére további támogatást biztosító külön intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0250)


5.7. Az energiahatékonyságot jelölő címkézés ***I (szavazás)

Jelentés az energiahatékonyságot jelölő címkézés keretének meghatározásáról és a 2010/30/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0251)

Felszólalások

Dario Tamburrano (előadó).


5.8. Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre ***I (szavazás)

Jelentés az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0252)

Felszólalások

Santiago Fisas Ayxelà (előadó), a szavazás előtt.


5.9. A Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékelése (szavazás)

Jelentés a Horizont 2020 keretprogram végrehajtásának értékeléséről a program időközi értékelése és a 9. keretprogramra irányuló javaslat tekintetében [2016/2147(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0253)


5.10. A 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemei (szavazás)

Jelentés a 2020 utáni uniós kohéziós politika alapelemeiről [2016/2326(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0254)


5.11. A halállományok állapota és a halászati ágazat társadalmi-gazdasági helyzete a Földközi-tenger térségében (szavazás)

Jelentés a Földközi-tenger térségében található halállományok állapotáról és a térség halászati ágazatának társadalmi-gazdasági helyzetéről [2016/2079(INI)] - Halászati Bizottság. Előadó: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0255)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Daniel Buda-jelentés – A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan és Mairead McGuinness

Martina Dlabajová és Inés Ayala Sender-jelentés – A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák és Ivana Maletić

Amjad Bashir-jelentés – A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica és Mairead McGuinness

Sofia Sakorafa-jelentés – A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Iskra Mihaylova-jelentés – A8-0070/2017
Notis Marias

Dario Tamburrano-jelentés – A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki és Seán Kelly

Soledad Cabezón Ruiz-jelentés – A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski és Ivana Maletić

Kerstin Westphal-jelentés – A8-0202/2017
Momchil Nekov, Morvai Krisztina, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini és Ivana Maletić

Marco Affronte-jelentés – A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez és Notis Marias.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

8. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


9. Vitaanyag a GMU 2025-ig történő elmélyítéséről (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Vitaanyag a GMU 2025-ig történő elmélyítéséről (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (a Bizottság alelnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Françoise Grossetête, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ramon Tremosa i Balcells, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Viegas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Sotirios Zarianopoulos, független, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès és Richard Sulík.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Bernd Lucke, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan és Alfred Sant.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot és Neena Gill, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Luke Ming Flanagan.

Felszólal: Pierre Moscovici és Valdis Dombrovskis.

A vitát berekesztik.


10. A glifozát és az engedélyezési eljárások (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000046/2017) felteszi: Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini és Jean-François Jalkh, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: glifozát (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli kifejti a kérdést.

Vytenis Povilas Andriukaitis (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Angélique Delahaye, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eric Andrieu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Angélique Delahaye, aki válaszol a kérdésre, Bolesław G. Piecha, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bas Eickhout, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julia Reid, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Philippe Loiseau, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach és Claude Turmes.

ELNÖKÖL:
Bogusław LIBERADZKI alelnök

Felszólal: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux és Szanyi Tibor.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden és Marijana Petir.

Felszólal: Vytenis Povilas Andriukaitis.

A vitát berekesztik.


11. A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzet (2017/2703(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jordi Solé, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé és Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic és Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis és Takis Hadjigeorgiou, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságról (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke és Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge és Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Hölvényi György, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa és Daniel Caspary, a PPE képviselőcsoport nevében, a Kongói Demokratikus Köztársaságban kialakult helyzetről (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.14-i jegyzőkönyv, 8.10. pont .


12. A jemeni humanitárius helyzet (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A jemeni humanitárius helyzet (2017/2727(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ángela Vallina, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios és Jiří Pospíšil.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.15-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


13. Az online és offline véleménynyilvánítás szabadságáról szóló uniós emberi jogi iránymutatások végrehajtásának értékelése (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Az online és offline véleménynyilvánítás szabadságáról szóló uniós emberi jogi iránymutatások végrehajtásának értékelése (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bill Etheridge, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Udo Voigt, független, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski és Ana Gomes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai és Stanislav Polčák.

Felszólal: Johannes Hahn.

A vitát berekesztik.


14. 2016. évi jelentés Szerbiáról (vita)

Jelentés a Bizottság Szerbiáról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2311(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Helena Dalli (a Tanács soros elnöke).

ELNÖKÖL:
Alexander Graf LAMBSDORFF alelnök

Felszólal: Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Morvai Krisztina, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, Tőkés László, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko és Franc Bogovič.

Felszólal a „cath the eye” eljárás szeint: Igor Šoltes.

Felszólal: Johannes Hahn, Helena Dalli és David McAllister.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.14-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


15. A Parlament tagjai

Roger Helmer írásban közölte, hogy 2017. augusztus 1-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (2) bekezdésének megfelelően a Parlament megállapítja képviselői helyének az említett naptól kezdődő megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett tagállami hatóságot.


16. 2016. évi jelentés Koszovóról (vita)

Jelentés a Bizottság Koszovóról szóló, 2016. évi jelentéséről [2016/2314(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Helena Dalli (a Tanács soros elnöke) és Johannes Hahn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Lars Adaktusson, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Angel Dzhambazki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jozo Radoš, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Javier Couso Permuy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, Tőkés László, Dubravka Šuica és Franc Bogovič.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Sógor Csaba, Morvai Krisztina és Ruža Tomašić.

Felszólal: Johannes Hahn, Helena Dalli és Ulrike Lunacek.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.6.14-i jegyzőkönyv, 8.8. pont .


17. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi jelentéseket nyújtották be a parlamenti bizottságok:

- Jelentés a Jean-Marie Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2020(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Jelentés a Mylène Troszczynski mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2019(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Jelentés a Rolandas Paksas mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2016/2070(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Jelentés a Marine Le Pen mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2021(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 605.662/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.00-kor berekesztik.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Igazoltan távol lévők:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat