Rodyklė 
Protokolas
PDF 245kWORD 76k
Antradienis, 2017 m. birželio 13 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I - Kompensacija už gaminius, kurių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas neteisingas (diskusijos)
 3.Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (diskusijos)
 4.Programos „Erasmus“ 30-ties metų sukaktis
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Partnerių dalyvavimo ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiklos rezultatų matomumo didinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.2.Mokslinių tyrimų 7-osios bendrosios programos išlaidų efektyvumas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.3.Bepilietybė Pietų ir Pietryčių Azijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.4.Tarpvalstybinis įmonių jungimasis ir skaidymas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  
5.5.Sąjungos dalyvavimas Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) ***I (balsavimas)
  
5.6.Specialios priemonės, pagal kurias leidžiama nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą ***I (balsavimas)
  
5.7.Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I (balsavimas)
  
5.8.Europos kultūros sostinės 2020–2033 m. ***I (balsavimas)
  
5.9.Programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimas (balsavimas)
  
5.10.ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindiniai elementai (balsavimas)
  
5.11.Žuvų išteklių būklė ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinė ir ekonominė padėtis (balsavimas)
 6.Paaiškinimai dėl balsavimo
 7.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 8.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 9.Diskusijoms skirtas dokumentas dėl EPS gilinimo iki 2025 m. (diskusijos)
 10.Glisofatas ir autorizacijos procedūros (diskusijos)
 11.Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)
 12.Humanitarinė padėtis Jemene (diskusijos)
 13.ES žmogaus teisių gairių dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime įgyvendinimo vertinimas (diskusijos)
 14.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (diskusijos)
 15.Parlamento sudėtis
 16.2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (diskusijos)
 17.Gauti dokumentai
 18.Kito posėdžio darbotvarkė
 19.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.00 val.


2. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I - Kompensacija už gaminius, kurių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas neteisingas (diskusijos)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000049/2017), kurį pateikė Martina Werner S&D frakcijos vardu, Dario Tamburrano EFDD frakcijos vardu, Michèle Rivasi Verts/ALE frakcijos vardu ir Neoklis Sylikiotis GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Kompensacija už gaminius, kurių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas neteisingas (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano pristatė savo pranešimą.

Martina Werner, Claude Turmes ir Neoklis Sylikiotis pristatė klausimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Herbert Reul PPE frakcijos vardu, Dan Nica S&D frakcijos vardu, Ashley Fox ECR frakcijos vardu, Lieve Wierinck ALDE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Roger Helmer EFDD frakcijos vardu, Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni ir Miroslav Poche.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini ir Tibor Szanyi.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Dario Tamburrano.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 13 protokolo 5.7 punktas


3. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinio kiekio sumažinimas siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, kuriant atsparią energetikos sąjungą ir siekiant vykdyti įsipareigojimus pagal Paryžiaus susitarimą, valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai 2021–2030 m. laikotarpiu sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (pavaduojanti pranešėja) pristatė pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Merja Kyllönen (TRAN komiteto nuomonės referentė), Nicola Caputo (AGRI komiteto nuomonės referentas), Pilar Ayuso PPE frakcijos vardu, Miriam Dalli S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Nils Torvalds ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu ir Julia Reid EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho ir Christel Schaldemose.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb ir Seán Kelly.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Catherine Bearder.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 14 protokolo 8.1 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.20 val.)


4. Programos „Erasmus“ 30-ties metų sukaktis

(Posėdis atnaujintas 12.30 val.)

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Partnerių dalyvavimo ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiklos rezultatų matomumo didinimas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl didesnio partnerių dalyvavimo ir matomumo užtikrinant Europos struktūrinių ir investicijų fondų veiksmingumą [2016/2304(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0245)

Kalbėjo:

James Carver, prieš balsavimą.


5.2. Mokslinių tyrimų 7-osios bendrosios programos išlaidų efektyvumas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Mokslinių tyrimų 7-osios bendrosios programos išlaidų efektyvumo [2015/2318(INI)] - Biudžeto kontrolės komitetas. Pranešėjai: Martina Dlabajová ir Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0246)


5.3. Bepilietybė Pietų ir Pietryčių Azijoje (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl bepilietybės Pietų ir Pietryčių Azijoje [2016/2220(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0247)


5.4. Tarpvalstybinis įmonių jungimasis ir skaidymas (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl tarpvalstybinio įmonių jungimosi ir skaidymo [2016/2065(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0248)


5.5. Sąjungos dalyvavimas Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Viduržemio jūros regiono mokslinių tyrimų ir inovacijų partnerystėje (PRIMA) [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0249)


5.6. Specialios priemonės, pagal kurias leidžiama nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą ***I (balsavimas)

Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatos dėl specialių priemonių, kad būtų galima nuo stichinių nelaimių nukentėjusioms valstybėms narėms teikti papildomą pagalbą [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0250)


5.7. Energijos vartojimo efektyvumo ženklinimas ***I (balsavimas)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo pagrindai ir panaikinama Direktyva 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0251)

Kalbėjo:

Dario Tamburrano (pranešėjas).


5.8. Europos kultūros sostinės 2020–2033 m. ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 445/2014/ES, kuriuo nustatomi Sąjungos veiksmai, susiję su Europos kultūros sostinėmis 2020–2033 m. [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Kultūros ir švietimo komitetas. Pranešėjas: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

SIŪLOMA ATMESTI KOMISIJOS PASIŪLYMĄ.

Atmesta.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0252)

Kalbėjo:

Santiago Fisas Ayxelà (pranešėjas), prieš balsavimą.


5.9. Programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimas (balsavimas)

Pranešimas dėl programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimo vertinimo atsižvelgiant į jos tarpinį vertinimą ir pasiūlymą dėl Devintosios bendrosios programos [2016/2147(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0253)


5.10. ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindiniai elementai (balsavimas)

Pranešimas dėl ES sanglaudos politikos po 2020 m. pagrindinių elementų [2016/2326(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0254)


5.11. Žuvų išteklių būklė ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinė ir ekonominė padėtis (balsavimas)

Pranešimas dėl žuvų išteklių būklės ir Viduržemio jūros žuvininkystės sektoriaus socialinės ir ekonominės padėties [2016/2079(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0255)


6. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan ir Mairead McGuinness

Pranešimas: Martina Dlabajová ir Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák ir Ivana Maletić

Pranešimas: Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica ir Mairead McGuinness

Pranešimas: Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Pranešimas: Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Pranešimas: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki ir Seán Kelly

Pranešimas: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski ir Ivana Maletić

Pranešimas: Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini ir Ivana Maletić

Pranešimas: Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez ir Notis Marias.


7. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

8. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


9. Diskusijoms skirtas dokumentas dėl EPS gilinimo iki 2025 m. (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: diskusijoms skirtas dokumentas dėl EPS gilinimo iki 2025 m. (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Pierre Moscovici (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Graf Lambsdorff), Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Sotirios Zarianopoulos, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Philippe Lamberts), Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès ir Richard Sulík.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Bernd Lucke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Alexander Graf Lambsdorff), Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan ir Alfred Sant.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot ir Neena Gill (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Luke Ming Flanagan).

Kalbėjo: Pierre Moscovici ir Valdis Dombrovskis.

Diskusijos baigtos.


10. Glisofatas ir autorizacijos procedūros (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000046/2017), kurį pateikė Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini ir Jean-François Jalkh ENVI komiteto vardu Komisijai: Glifosatas (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli pristatė klausimą.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijos narys) atsakė į klausimą.

PIRMININKAVO: Pavel TELIČKA
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Angélique Delahaye PPE frakcijos vardu, Eric Andrieu S&D frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Angélique Delahaye, pastarasis į jį atsakė), Bolesław G. Piecha ECR frakcijos vardu, Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Julia Reid EFDD frakcijos vardu, Philippe Loiseau ENF frakcijos vardu, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach ir Claude Turmes.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux ir Tibor Szanyi.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden ir Marijana Petir.

Kalbėjo Vytenis Povilas Andriukaitis.

Diskusijos baigtos.


11. Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Padėtis Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Michael Gahler PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Javier Nart ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jordi Solé Verts/ALE frakcijos vardu, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu, Jean-Luc Schaffhauser ENF frakcijos vardu, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho ir Neena Gill.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias ir Fabio Massimo Castaldo.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé ir Igor Šoltes Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic ir Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis ir Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu dėl Kongo Demokratinės Respublikos (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke ir Anna Elżbieta Fotyga ECR frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge ir Soraya Post S&D frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa ir Daniel Caspary PPE frakcijos vardu dėl padėties Kongo Demokratinėje Respublikoje (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 14 protokolo 8.10 punktas


12. Humanitarinė padėtis Jemene (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Humanitarinė padėtis Jemene (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

PIRMININKAVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Ángela Vallina GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo EFDD frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios ir Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Christos Stylianides.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 15 protokolo 7.8 punktas


13. ES žmogaus teisių gairių dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime įgyvendinimo vertinimas (diskusijos)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: ES žmogaus teisių gairių dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime įgyvendinimo vertinimas (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (Komisijos narys) padarė pareiškimą Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai vardu.

Kalbėjo: Andrzej Grzyb PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu, Bill Etheridge EFDD frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski ir Ana Gomes.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Johannes Hahn.

Diskusijos baigtos.


14. 2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos (diskusijos)

2016 m. Komisijos ataskaita dėl Serbijos [2016/2311(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Helena Dalli (einanti Tarybos pirmininko pareigas).

PIRMININKAVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Tanja Fajon S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Jaromír Kohlíček GUE/NGL frakcijos vardu, Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu, Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, nepriklausoma Parlamento narė Krisztina Morvai, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko ir Franc Bogovič.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo Igor Šoltes.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Helena Dalli ir David McAllister.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 14 protokolo 8.8 punktas


15. Parlamento sudėtis

Roger Helmer raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento nario pareigų nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d.

Vadovaudamasis Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis Parlamentas konstatavo, kad nuo minėtos dienos yra laisva Parlamento nario vieta, ir apie tai informavo atitinkamą nacionalinę instituciją.


16. 2016 m. Komisijos ataskaita dėl Kosovo (diskusijos)

Pranešimas dėl 2016 m. Komisijos ataskaitos dėl Kosovo [2016/2314(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėja: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: Helena Dalli (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Johannes Hahn (Komisijos narys).

Kalbėjo: Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu, Pier Antonio Panzeri S&D frakcijos vardu, Angel Dzhambazki ECR frakcijos vardu, Jozo Radoš ALDE frakcijos vardu, Javier Couso Permuy GUE/NGL frakcijos vardu, Dominique Bilde ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica ir Franc Bogovič.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo: Johannes Hahn, Helena Dalli ir Ulrike Lunacek.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 06 14 protokolo 8.8 punktas


17. Gauti dokumentai

Parlamento komitetai pateikė šiuos pranešimus:

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Jeano-Marie Le Peno (Jean-Marie Le Pen) imunitetą (2017/2020(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėja: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Mylène Troszczynski imunitetą (2017/2019(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Rolando Pakso imunitetą (2016/2070(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Marine Le Pen imunitetą (2017/2021(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 605.662/OJME).


19. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.00 val.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Leista nedalyvauti:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Teisinė informacija - Privatumo politika