Indekss 
Protokols
PDF 243kWORD 75k
Otrdiena, 2017. gada 13. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Energoefektivitātes marķējums ***I - Kompensācija saistībā ar nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem (debates)
 3.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (debates)
 4."Erasmus" 30 gadu jubilejas svinības
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.2.Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.3.Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.4.Pārrobežu apvienošana vai sadalīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  
5.5.Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***I (balsošana)
  
5.6.Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm ***I (balsošana)
  
5.7.Energoefektivitātes marķējums ***I (balsošana)
  
5.8.Eiropas kultūras galvaspilsētas laikposmā no 2020. gada līdz 2033. gadam ***I (balsošana)
  
5.9.Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums (balsošana)
  
5.10.ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada (balsošana)
  
5.11.Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (balsošana)
 6.Balsojumu skaidrojumi
 7.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Diskusiju dokuments attiecībā uz EMS pastiprināšanu līdz 2025. gadam (debates)
 10.Glifosāts un atļaujas piešķiršanas procedūras (debates)
 11.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)
 12.Humanitārā situācija Jemenā (debates)
 13.ES cilvēktiesību pamatnostādņu par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē īstenošanas novērtējums (debates)
 14.2016. gada ziņojums par Serbiju (debates)
 15.Parlamenta sastāvs
 16.2016. gada ziņojums par Kosovu (debates)
 17.Dokumentu iesniegšana
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Energoefektivitātes marķējums ***I - Kompensācija saistībā ar nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dario Tamburrano (A8-0213/2016).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000049/2017) un kuru uzdeva Martina Werner S&D grupas vārdā, Dario Tamburrano EFDD grupas vārdā, Michèle Rivasi Verts/ALE grupas vārdā un Neoklis Sylikiotis GUE/NGL grupas vārdā Komisijai: Kompensācija par nepareizi marķētiem energopatēriņu ietekmējošiem ražojumiem (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017).

Dario Tamburrano iepazīstināja ar ziņojumu.

Martina Werner, Claude Turmes un Neoklis Sylikiotis izvērsa jautājumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Herbert Reul PPE grupas vārdā, Dan Nica S&D grupas vārdā, Ashley Fox ECR grupas vārdā, Lieve Wierinck ALDE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Roger Helmer EFDD grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni un Miroslav Poche.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini un Tibor Szanyi.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Dario Tamburrano.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.6.2017. protokola 5.7. punkts.


3. Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017).

Catherine Bearder (aizstājot referentu,) iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis).

Uzstājās Merja Kyllönen (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja), Nicola Caputo (AGRI komitejas atzinuma sagatavotājs), Pilar Ayuso PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā un Julia Reid EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mireille D'Ornano ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho un Christel Schaldemose.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb un Seán Kelly.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Catherine Bearder.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2017. protokola 8.1. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.20.)


4. "Erasmus" 30 gadu jubilejas svinības

(Sēde tika atsākta plkst. 12.30.)

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Partneru līdzdalības palielināšana un pārredzamības uzlabošana Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par partneru līdzdalības palielināšanu un pārredzamības uzlabošanu Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā [2016/2304(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Daniel Buda (A8-0201/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0245).

Uzstāšanās

James Carver – pirms balsošanas.


5.2. Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderība (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par Septītās pētniecības pamatprogrammas izmaksu lietderību [2015/2318(INI)] - Budžeta kontroles komiteja. Referentes: Martina Dlabajová un Inés Ayala Sender (A8-0194/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0246).


5.3. Bezvalstniecība Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par bezvalstniecību Dienvidāzijā un Dienvidaustrumāzijā [2016/2220(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Amjad Bashir (A8-0182/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0247).


5.4. Pārrobežu apvienošana vai sadalīšana (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pārrobežu apvienošanu vai sadalīšanu [2016/2065(INI)] - Juridiskā komiteja. Referents: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0248).


5.5. Savienības dalība partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA) ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības dalību partnerībā pētniecības un inovācijas jomā Vidusjūras reģionā (PRIMA), ko kopīgi īsteno vairākas dalībvalstis [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0249).


5.6. Īpaši pasākumi, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai sniegtu papildu palīdzību dabas katastrofu skartajām dalībvalstīm [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0250).


5.7. Energoefektivitātes marķējums ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido energoefektivitātes marķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Dario Tamburrano (A8-0213/2016).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0251).

Uzstāšanās

Dario Tamburrano (referents).


5.8. Eiropas kultūras galvaspilsētas laikposmā no 2020. gada līdz 2033. gadam ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 445/2014/ES, ar ko nosaka Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. gada līdz 2033. gadam [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Kultūras un izglītības komiteja. Referents: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

PRIEKŠLIKUMS NORAIDĪT KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMU

Noraidīts.

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA(2017)0252).

Uzstāšanās

Santiago Fisas Ayxelà (referents) – pirms balsošanas.


5.9. Pamatprogrammas "Apvārsnis 2020" īstenošanas novērtējums (balsošana)

Ziņojums par pamatprogrammas „Apvārsnis 2020” īstenošanas novērtējumu, ņemot vērā tās starpposma novērtējumu un priekšlikumu 9. pamatprogrammai [2016/2147(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referente: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0253).


5.10. ES kohēzijas politikas pamatelementi pēc 2020. gada (balsošana)

Ziņojums par ES kohēzijas politikas pamatelementiem pēc 2020. gada [2016/2326(INI)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Kerstin Westphal (A8-0202/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0254).


5.11. Zivju krājumu stāvoklis un sociālekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā (balsošana)

Ziņojums par zivju krājumu stāvokli un sociālekonomisko situāciju zivsaimniecības nozarē Vidusjūrā [2016/2079(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Marco Affronte (A8-0179/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0255).


6. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Daniel Buda ziņojums - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan un Mairead McGuinness

Martina Dlabajová un Inés Ayala Sender ziņojums - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák un Ivana Maletić

Amjad Bashir ziņojums - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica un Mairead McGuinness

Sofia Sakorafa ziņojums - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Iskra Mihaylova ziņojums - A8-0070/2017
Notis Marias

Dario Tamburrano ziņojums - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki un Seán Kelly

Soledad Cabezón Ruiz ziņojums - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski un Ivana Maletić

Kerstin Westphal ziņojums - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini un Ivana Maletić

Marco Affronte ziņojums - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez un Notis Marias


7. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Diskusiju dokuments attiecībā uz EMS pastiprināšanu līdz 2025. gadam (debates)

Komisijas paziņojums: Diskusiju dokuments attiecībā uz EMS pastiprināšanu līdz 2025. gadam (2017/2726(RSP)).

Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) uzstājās ar paziņojumu.

Uzstājās Françoise Grossetête PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès un Richard Sulík.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Bernd Lucke, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan un Alfred Sant.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot un Neena Gill, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Luke Ming Flanagan.

Uzstājās Pierre Moscovici un Valdis Dombrovskis.

Debates tika slēgtas.


10. Glifosāts un atļaujas piešķiršanas procedūras (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000046/2017) un kuru uzdeva Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini un Jean-François Jalkh ENVI komitejas vārdā Komisijai: Glifosāts (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017).

Miriam Dalli izvērsa jautājumu.

Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumu.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Angélique Delahaye PPE grupas vārdā, Eric Andrieu S&D grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou, uzdodot zilās kartītes jautājumu Angélique Delahaye, kas uz to atbildēja, Bolesław G. Piecha ECR grupas vārdā, Frédérique Ries ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Philippe Loiseau ENF grupas vārdā, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach un Claude Turmes.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux un Tibor Szanyi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden un Marijana Petir.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.


11. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Michael Gahler PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Javier Nart ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Jordi Solé Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias un Fabio Massimo Castaldo.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic un Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis un Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke un Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge un Soraya Post S&D grupas vārdā – par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa un Daniel Caspary, PPE grupas vārdāpar stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2017. protokola 8.10. punkts.


12. Humanitārā situācija Jemenā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Humanitārā situācija Jemenā (2017/2727(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

SĒDI VADA: Ildikó GÁLL-PELCZ
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Ángela Vallina GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios un Jiří Pospíšil.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.6.2017. protokola 7.8. punkts.


13. ES cilvēktiesību pamatnostādņu par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē īstenošanas novērtējums (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES cilvēktiesību pamatnostādņu par vārda brīvību tiešsaistē un bezsaistē īstenošanas novērtējums (2017/2728(RSP)).

Johannes Hahn (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Andrzej Grzyb PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Bill Etheridge EFDD grupas vārdā, Udo Voigt, pie grupām nepiederošs deputāts, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski un Ana Gomes.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai un Stanislav Polčák.

Uzstājās Johannes Hahn.

Debates tika slēgtas.


14. 2016. gada ziņojums par Serbiju (debates)

Ziņojums par Eiropas Komisijas 2016. gada ziņojumu par Serbiju [2016/2311(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0063/2017).

David McAllister iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Helena Dalli (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja).

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Ivo Vajgl ALDE grupas vārdā, Jaromír Kohlíček GUE/NGL grupas vārdā, Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā, Edouard Ferrand ENF grupas vārdā, Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko un Franc Bogovič.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Igor Šoltes.

Uzstājās Johannes Hahn, Helena Dalli un David McAllister.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2017. protokola 8.8. punkts.


15. Parlamenta sastāvs

Roger Helmer ir rakstiski paziņojis par atkāpšanos no Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanas, sākot ar 2017. gada 1. augustu.

Saskaņā ar Reglamenta 4. panta 1. un 2. punktu Parlaments paziņoja, ka, sākot no minētās dienas, Parlamentā ir atbrīvojusies deputāta vieta, un par to informēja attiecīgo dalībvalsts iestādi.


16. 2016. gada ziņojums par Kosovu (debates)

2016. gada ziņojums par Kosovu [2016/2314(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017).

Ulrike Lunacek iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Helena Dalli (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Uzstājās Lars Adaktusson PPE grupas vārdā, Pier Antonio Panzeri S&D grupas vārdā, Angel Dzhambazki ECR grupas vārdā, Jozo Radoš ALDE grupas vārdā, Javier Couso Permuy GUE/NGL grupas vārdā, Dominique Bilde ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica un Franc Bogovič.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai un Ruža Tomašić.

Uzstājās Johannes Hahn, Helena Dalli un Ulrike Lunacek.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 14.6.2017. protokola 8.8. punkts.


17. Dokumentu iesniegšana

Parlamenta komitejas bija iesniegušas turpmāk minētos ziņojumus.

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (2017/2020(IMM)) - JURI komiteja - Referente: Evelyn Regner (A8-0217/2017).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Mylène Troszczynski imunitāti (2017/2019(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Rolandas Paksas imunitāti (2016/2070(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017).

- Ziņojums par pieprasījumu atcelt Marie Le Pen imunitāti (2017/2021(IMM)) - JURI komiteja - Referents: Sajjad Karim (A8-0223/2017).


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 605.662/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Attaisnoti nepiedalās:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Juridisks paziņojums - Privātuma politika