Indeks 
Protokół
PDF 247kWORD 75k
Wtorek, 13 czerwca 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Etykietowanie efektywności energetycznej ***I - Rekompensaty z tytułu błędnego etykietowania produktów związanych z energią (debata)
 3.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (debata)
 4.Uroczystość z okazji trzydziestolecia programu Erasmus
 5.Głosowanie
  5.1.Zwiększenie zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.2.Opłacalność 7. programu badań (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.3.Bezpaństwowość w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.4.Transgraniczne łączenia i podziały spółek (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  5.5.Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) ***I (głosowanie)
  5.6.Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi ***I (głosowanie)
  5.7.Etykietowanie efektywności energetycznej ***I (głosowanie)
  5.8.Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I (głosowanie)
  5.9.Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” (głosowanie)
  5.10.Elementy składowe europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (głosowanie)
  5.11.Stan stad ryb oraz sytuacja społeczno-gospodarcza w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego (głosowanie)
 6.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 7.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 8.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 9.Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025 (debata)
 10.Glifosat i procedury udzielania zezwoleń (debata)
 11.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)
 12.Sytuacja humanitarna w Jemenie (debata)
 13.Ocena realizacji wytycznych UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim (debata)
 14.Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (debata)
 15.Skład Parlamentu
 16.Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (debata)
 17.Składanie dokumentów
 18.Porządek obrad następnego posiedzenia
 19.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.00.


2. Etykietowanie efektywności energetycznej ***I - Rekompensaty z tytułu błędnego etykietowania produktów związanych z energią (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000049/2017), które skierowali Martina Werner w imieniu grupy S&D, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Michèle Rivasi w imieniu grupy Verts/ALE i Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, do Komisji: Rekompensaty z tytułu błędnego etykietowania produktów związanych z energią (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano przedstawił sprawozdanie.

Martina Werner, Claude Turmes i Neoklis Sylikiotis rozwinęli pytanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Herbert Reul w imieniu grupy PPE, Dan Nica w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Roger Helmer w imieniu grupy EFDD, Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni i Miroslav Poche.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini i Tibor Szanyi.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Dario Tamburrano.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.7 protokołu z dnia 13.6.2017.


3. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (zastępca sprawozdawcy) przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Merja Kyllönen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN), Nicola Caputo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Miriam Dalli w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE i Julia Reid w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho i Christel Schaldemose.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb i Seán Kelly.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Catherine Bearder.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 14.6.2017.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.20.)


4. Uroczystość z okazji trzydziestolecia programu Erasmus

(Posiedzenie zostało wznowione o godz. 12.30.)

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

5. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


5.1. Zwiększenie zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększenia zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych [2016/2304(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0245)

Wystąpienia

James Carver, przed głosowaniem.


5.2. Opłacalność 7. programu badań (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie opłacalności siódmego programu badań [2015/2318(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawczynie: Martina Dlabajová i Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0246)


5.3. Bezpaństwowość w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie bezpaństwowości w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej [2016/2220(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0247)


5.4. Transgraniczne łączenia i podziały spółek (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie transgranicznych łączeń i podziałów spółek [2016/2065(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0248)


5.5. Uczestnictwo Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podejmowanym wspólnie przez kilka państw członkowskich [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0249)


5.6. Szczególne środki w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia dodatkowej pomocy państwom członkowskim dotkniętym klęskami żywiołowymi [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0250)


5.7. Etykietowanie efektywności energetycznej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy etykietowania efektywności energetycznej i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0251)

Wystąpienia

Dario Tamburrano (sprawozdawca).


5.8. Ustanowienie działania Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 445/2014/UE ustanawiającą działanie Unii na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033 [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Komisja Kultury i Edukacji. Sprawozdawca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK O ODRZUCENIE WNIOSKU KOMISJI

Odrzucony

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0252)

Wystąpienia

Santiago Fisas Ayxelà (sprawozdawca), przed głosowaniem.


5.9. Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu wdrażania programu „Horyzont 2020” w celu dokonania jego okresowej oceny oraz przygotowania wniosku dotyczącego 9. programu ramowego [2016/2147(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0253)


5.10. Elementy składowe europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020 [2016/2326(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0254)


5.11. Stan stad ryb oraz sytuacja społeczno-gospodarcza w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie stanu stad ryb oraz sytuacji społeczno-gospodarczej w sektorze rybołówstwa w regionie Morza Śródziemnego [2016/2079(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0255)


6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Martina Dlabajová i Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák i Ivana Maletić

Sprawozdanie Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica i Mairead McGuinness

Sprawozdanie Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Sprawozdanie Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Sprawozdanie Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki i Seán Kelly

Sprawozdanie Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Ivana Maletić

Sprawozdanie Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini i Ivana Maletić

Sprawozdanie Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez i Notis Marias.


7. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.35 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

8. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


9. Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025 (debata)

Oświadczenie Komisji: Dokument otwierający debatę na temat pogłębienia UGW do roku 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenie.

Głos zabrali: Françoise Grossetête w imieniu grupy PPE, Udo Bullmann w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Philippe'a Lambertsa, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès i Richard Sulík.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Bernd Lucke, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan i Alfred Sant.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot i Neena Gill, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luke'a Minga Flanagana.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Valdis Dombrovskis.

Debata została zamknięta.


10. Glifosat i procedury udzielania zezwoleń (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000046/2017), które skierowali Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini i Jean-François Jalkh, w imieniu komisji ENVI, do Komisji: Glifosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli rozwinęła pytanie.

Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

PRZEWODNICTWO: Pavel TELIČKA
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Angélique Delahaye w imieniu grupy PPE, Eric Andrieu w imieniu grupy S&D, Takis Hadjigeorgiou, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Angélique Delahaye, która udzieliła odpowiedzi, Bolesław G. Piecha w imieniu grupy ECR, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Julia Reid w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach i Claude Turmes.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux i Tibor Szanyi.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden i Marijana Petir.

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debata została zamknięta.


11. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Javier Nart w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jordi Solé w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho i Neena Gill.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias i Fabio Massimo Castaldo.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé i Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Demokratycznej Republiki Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke i Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge i Soraya Post w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa i Daniel Caspary, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.10 protokołu z dnia 14.6.2017.


12. Sytuacja humanitarna w Jemenie (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja humanitarna w Jemenie (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Elena Valenciano w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Ángela Vallina w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo w imieniu grupy EFDD, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios i Jiří Pospíšil.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 15.6.2017.


13. Ocena realizacji wytycznych UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim (debata)

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Ocena realizacji wytycznych UE w sprawie praw człowieka dotyczących wolności wypowiedzi w internecie i poza nim (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Andrzej Grzyb w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Udo Voigt niezrzeszony, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski i Ana Gomes.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai i Stanislav Polčák.

Głos zabrał Johannes Hahn

Debata została zamknięta.


14. Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Serbii [2016/2311(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady).

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Edouard Ferrand w imieniu grupy ENF, Krisztina Morvai niezrzeszona, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko i Franc Bogovič.

Głos zabrał Igor Šoltes.

Głos zabrali: Johannes Hahn, Helena Dalli i David McAllister.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 14.6.2017.


15. Skład Parlamentu

Roger Helmer zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament ogłasza wakat ze skutkiem od wskazanego dnia oraz powiadamia o tym właściwy organ krajowy.


16. Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (debata)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Kosowa [2016/2314(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady) i Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Jozo Radoš w imieniu grupy ALDE, Javier Couso Permuy w imieniu grupy GUE/NGL, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica i Franc Bogovič.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai i Ruža Tomašić

Głos zabrali: Johannes Hahn, Helena Dalli i Ulrike Lunacek.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.8 protokołu z dnia 14.6.2017.


17. Składanie dokumentów

Następujące sprawozdania zostały złożone przez komisje parlamentarne:

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (2017/2020(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa (2016/2070(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen (2017/2021(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 605.662/OJME).


19. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Sekretarz generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności