Index 
Proces-verbal
PDF 247kWORD 75k
Marţi, 13 iunie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I - Compensații pentru produsele cu impact energetic etichetate necorespunzător (dezbatere)
 3.Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (dezbatere)
 4.A 30-a aniversare a programului Erasmus
 5.Votare
  
5.1.Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.2.Eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.3.Apatridia în Asia de Sud și de Sud-Est (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.4.Fuziunile și divizările transfrontaliere (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
5.5.Participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) ***I (vot)
  
5.6.Măsuri specifice de acordare a unei ajutor suplimentar statelor membre afectate de dezastre naturale ***I (vot)
  
5.7.Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I (vot)
  
5.8.„Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I (vot)
  
5.9.Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 (vot)
  
5.10.Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 (vot)
  
5.11.Starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană (vot)
 6.Explicații privind votul
 7.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Document de reflecție privind aprofundarea UEM pînă în 2025 (dezbatere)
 10.Glifosatul și procedurile de autorizare (dezbatere)
 11.Situația din Republica Democratică Congo (dezbatere)
 12.Situația umanitară din Yemen (dezbatere)
 13.Evaluarea punerii în aplicare a Orientărilor UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline (dezbatere)
 14.Raportul pe 2016 privind Serbia (dezbatere)
 15.Componența Parlamentului
 16.Raportul pe 2016 privind Kosovo (dezbatere)
 17.Depunere de documente
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I - Compensații pentru produsele cu impact energetic etichetate necorespunzător (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000049/2017) adresată de Martina Werner, în numele Grupului S&D, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD, Michèle Rivasi, în numele Grupului Verts/ALE, și Neoklis Sylikiotis, în numele Grupului GUE/NGL Comisiei: Despăgubiri pentru etichetarea greșită a produselor energetice (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano și-a prezentat raportul.

Martina Werner, Claude Turmes și Neoklis Sylikiotis au dezvoltat întrebarea.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Herbert Reul, în numele Grupului PPE, Dan Nica, în numele Grupului S&D, Ashley Fox, în numele Grupului ECR, Lieve Wierinck, în numele Grupului ALDE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Roger Helmer, în numele Grupului EFDD, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni și Miroslav Poche.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini și Tibor Szanyi.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Dario Tamburrano.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.7 al PV din 13.6.2017.


3. Reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a altor informații relevante pentru schimbările climatice [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (supleantul raportorului) și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Merja Kyllönen (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Nicola Caputo (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Pilar Ayuso, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, și Julia Reid, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit: Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho și Christel Schaldemose.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb și Seán Kelly.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Catherine Bearder.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 14.6.2017.

(Ședința a fost suspendată la 11.20.)


4. A 30-a aniversare a programului Erasmus

(Ședința a fost reluată la 12.30.)

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


5.1. Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene [2016/2304(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportor: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0245)

Intervenții

James Carver înaintea votului.


5.2. Eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la eficiența, din punctul de vedere al costurilor, a celui de al 7-lea Program de cercetare [2015/2318(INI)] - Comisia pentru control bugetar. Raportoare: Martina Dlabajová și Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0246)


5.3. Apatridia în Asia de Sud și de Sud-Est (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la apatridie în Asia de Sud și de Sud-Est [2016/2220(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0247)


5.4. Fuziunile și divizările transfrontaliere (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la realizarea fuziunilor și divizărilor transfrontaliere [2016/2065(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2017)0248)


5.5. Participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind participarea Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării și inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) derulat în comun de mai multe state membre [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0249)


5.6. Măsuri specifice de acordare a unei ajutor suplimentar statelor membre afectate de dezastre naturale ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0250)


5.7. Etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui cadru pentru etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică și de abrogare a Directivei 2010/30/UE [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0251)

Intervenții

Dario Tamburrano (raportor).


5.8. „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei 445/2014/UE de instituire a unei acțiuni a Uniunii în favoarea evenimentului „Capitale europene ale culturii” pentru anii 2020-2033 [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Comisia pentru cultură și educație. Raportor: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2017)0252)

Intervenții

Santiago Fisas Ayxelà (raportor), înaintea votului.


5.9. Evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 (vot)

Raport referitor la evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 [2016/2147(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0253)


5.10. Elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 (vot)

Raport referitor la elementele constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020 [2016/2326(INI)] - Comisia pentru dezvoltare regională. Raportoare: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0254)


5.11. Starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană (vot)

Raport referitor la starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană [2016/2079(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0255)


6. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan și Mairead McGuinness

Raport Martina Dlabajová și Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák și Ivana Maletić

Raport Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica și Mairead McGuinness

Raport Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Raport Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Raport Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki și Seán Kelly

Raport Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski și Ivana Maletić

Raport Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini și Ivana Maletić

Raport Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez și Notis Marias.


7. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


(Ședința, suspendată la 13.35, a fost reluată la 15.00.)

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Document de reflecție privind aprofundarea UEM pînă în 2025 (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Document de reflecție privind aprofundarea UEM pînă în 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte al Comisiei) și Pierre Moscovici (membru al Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty, în numele Grupului ECR, Ramon Tremosa i Balcells, în numele Grupului ALDE, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Valli, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès și Richard Sulík.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Bernd Lucke, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan și Alfred Sant.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot și Neena Gill, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Luke Ming Flanagan.

Au intervenit: Pierre Moscovici și Valdis Dombrovskis.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. Glifosatul și procedurile de autorizare (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000046/2017) adresată de Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini și Jean-François Jalkh, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Glifosatul (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli a dezvoltat întrebarea.

Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Angélique Delahaye, în numele Grupului PPE, Eric Andrieu, în numele Grupului S&D, Takis Hadjigeorgiou, pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Angélique Delahaye care a răspuns, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Frédérique Ries, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Philippe Loiseau, în numele Grupului ENF, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach și Claude Turmes.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux și Tibor Szanyi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden și Marijana Petir.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.


11. Situația din Republica Democratică Congo (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Javier Nart, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE, Ignazio Corrao, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias și Fabio Massimo Castaldo.

A intervenit Christos Stylianides.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé și Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic și Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke și Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge și Soraya Post, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa și Daniel Caspary, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Republica Democratică Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.10 al PV din 14.6.2017.


12. Situația umanitară din Yemen (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația umanitară din Yemen (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vicepreședintă

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Ángela Vallina, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios și Jiří Pospíšil.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.8 al PV din 15.6.2017.


13. Evaluarea punerii în aplicare a Orientărilor UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Evaluarea punerii în aplicare a Orientărilor UE în domeniul drepturilor omului privind libertatea de exprimare online și offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Andrzej Grzyb, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Bill Etheridge, în numele Grupului EFDD, Udo Voigt, neafiliat, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski și Ana Gomes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai și Stanislav Polčák.

A intervenit Johannes Hahn.

Dezbaterea s-a încheiat.


14. Raportul pe 2016 privind Serbia (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Serbia [2016/2311(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister și-a prezentat raportul.

A intervenit Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului).

A PREZIDAT: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vicepreședinte

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Jaromír Kohlíček, în numele Grupului GUE/NGL, Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Krisztina Morvai, neafiliată, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko și Franc Bogovič.

A intervenit conform procedurii „catch the eye” Igor Šoltes.

Au intervenit: Johannes Hahn, Helena Dalli și David McAllister.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 14.6.2017.


15. Componența Parlamentului

Roger Helmer și-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 1 august 2017.

Conform articolului 4 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existența postului vacant de la data respectivă și a informat autoritatea natională competentă în acest sens.


16. Raportul pe 2016 privind Kosovo (dezbatere)

Raport referitor la Raportul Comisiei pe 2016 privind Kosovo [2016/2314(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek și-a prezentat raportul.

Au intervenit: Helena Dalli (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Lars Adaktusson, în numele Grupului PPE, Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Jozo Radoš, în numele Grupului ALDE, Javier Couso Permuy, în numele Grupului GUE/NGL, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica și Franc Bogovič.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Johannes Hahn, Helena Dalli și Ulrike Lunacek.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.8 al PV din 14.6.2017.


17. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele rapoarte de către comisiile parlamentare:

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Jean-Marie Le Pen (2017/2020(IMM)) - JURI - Raportoare: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Rolandas Paksas (2016/2070(IMM)) - JURI - Raportor: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Raport referitor la cererea de ridicare a imunității lui Marine Le Pen (2017/2021(IMM)) - JURI - Raportor: Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 605.662/OJME).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Absenți motivat

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Aviz juridic - Politica de confidențialitate