Zoznam 
Zápisnica
PDF 245kWORD 76k
Utorok, 13. júna 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Označovanie energetickej účinnosti ***I – Odškodnenie za nesprávne označovanie energeticky významných výrobkov (rozprava)
 3.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I (rozprava)
 4.Oslavy 30. výročia programu Erasmus
 5.Hlasovanie
  
5.1.Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Nákladová účinnosť 7. výskumného programu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Cezhraničné fúzie a rozdelenia (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***I (hlasovanie)
  
5.6.Osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami ***I (hlasovanie)
  
5.7.Označovanie energetickej účinnosti ***I (hlasovanie)
  
5.8.Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I (hlasovanie)
  
5.9.Posúdenie vykonávania programu Horizont 2020 (hlasovanie)
  
5.10.Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 (hlasovanie)
  
5.11.Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Diskusný dokument o prehĺbení HMÚ do roku 2025 (rozprava)
 10.Glyfozát a autorizačné postupy (rozprava)
 11.Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)
 12.Humanitárna situácia v Jemene (rozprava)
 13.Posúdenie vykonávania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv o slobode prejavu online a offline (rozprava)
 14.Správa o Srbsku za rok 2016 (rozprava)
 15.Zloženie Parlamentu
 16.Správa o Kosove za rok 2016 (rozprava)
 17.Predloženie dokumentov
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.00 h.


2. Označovanie energetickej účinnosti ***I – Odškodnenie za nesprávne označovanie energeticky významných výrobkov (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000049/2017), ktorú položili Martina Werner v mene skupiny S&D, Dario Tamburrano v mene skupiny EFDD, Michèle Rivasi v mene skupiny Verts/ALE a Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL pre Komisiu: Odškodnenie za nesprávne označovanie energeticky významných výrobkov (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano uviedol správu.

Martina Werner, Claude Turmes a Neoklis Sylikiotis rozvinuli otázku.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul v mene skupiny PPE, Dan Nica v mene skupiny S&D, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Roger Helmer v mene skupiny EFDD, Angelo Ciocca v mene skupiny ENF, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni a Miroslav Poche.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini a Tibor Szanyi.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete a Dario Tamburrano.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 13.6.2017.


3. Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (v zastúpení spravodajcu) uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Merja Kyllönen (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Nicola Caputo (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Julia Reid v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho a Christel Schaldemose.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb a Seán Kelly.

Vystúpili títo poslanci: Miguel Arias Cañete a Catherine Bearder.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 14.6.2017.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.20 h.)


4. Oslavy 30. výročia programu Erasmus

(Rokovanie pokračovalo od 12.30 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Posilňovanie zapojenia partnerov a zviditeľňovanie výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o posilňovaní zapojenia partnerov a zviditeľňovaní výkonnosti európskych štrukturálnych a investičných fondov [2016/2304(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0245)

Vystúpenia:

James Carver vystúpil pred hlasovaním.


5.2. Nákladová účinnosť 7. výskumného programu (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o nákladovej účinnosti 7. výskumného programu [2015/2318(INI)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyne: Martina Dlabajová a Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0246)


5.3. Osoby bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o osobách bez štátnej príslušnosti v južnej a juhovýchodnej Ázii [2016/2220(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0247)


5.4. Cezhraničné fúzie a rozdelenia (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o vykonávaní cezhraničných zlúčení, splynutí a rozdelení [2016/2065(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0248)


5.5. Účasť Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o účasti Únie v partnerstve pre výskum a inováciu v oblasti Stredozemia (PRIMA), na ktorom sa spoločne podieľajú niektoré členské štáty [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0249)


5.6. Osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na poskytovanie dodatočnej pomoci členským štátom postihnutým prírodnými katastrofami [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0250)


5.7. Označovanie energetickej účinnosti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti a zrušuje smernica 2010/30/EÚ [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0251)

Vystúpenia:

Dario Tamburrano (spravodajca).


5.8. Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení rozhodnutie č. 445/2014/EÚ, ktorým sa ustanovuje akcia Únie s názvom Európske hlavné mestá kultúry na roky 2020 až 2033 [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajca: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH NA ZAMIETNUTIE NÁVRHU KOMISIE

Zamietnutý

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA(2017)0252)

Vystúpenia:

Santiago Fisas Ayxelà (spravodajca) vystúpil pred hlasovaním.


5.9. Posúdenie vykonávania programu Horizont 2020 (hlasovanie)

Správa o hodnotení vykonávania programu Horizont 2020 so zreteľom na jeho predbežné hodnotenie a návrh deviateho rámcového programu [2016/2147(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0253)


5.10. Základné piliere politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 (hlasovanie)

Správa o základných pilieroch politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 [2016/2326(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0254)


5.11. Stav populácií rýb a sociálno-ekonomická situácia v odvetví rybolovu v Stredozemí (hlasovanie)

Správa o stave populácií rýb a sociálno-ekonomickej situácii v odvetví rybolovu v Stredozemí [2016/2079(INI)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0255)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan a Mairead McGuinness

Správa: Martina Dlabajová a Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák a Ivana Maletić

Správa: Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica a Mairead McGuinness

Správa: Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Správa: Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Správa: Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki a Seán Kelly

Správa: Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Ivana Maletić

Správa: Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini a Ivana Maletić

Správa: Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez a Notis Marias.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.35 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Diskusný dokument o prehĺbení HMÚ do roku 2025 (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Diskusný dokument o prehĺbení HMÚ do roku 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Udo Bullmann v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty v mene skupiny ECR, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès a Richard Sulík.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Bernd Lucke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan a Alfred Sant.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot a Neena Gill, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luke Ming Flanagan.

V rozprave vystúpili Pierre Moscovici a Valdis Dombrovskis.

Rozprava sa skončila.


10. Glyfozát a autorizačné postupy (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000046/2017) ktorú položili Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini a Jean-François Jalkh, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Glyfozát (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli rozvinula otázku.

Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie) odpovedal na otázku.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Angélique Delahaye v mene skupiny PPE, Eric Andrieu v mene skupiny S&D, Takis Hadjigeorgiou, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Angélique Delahaye ktorý odpovedal na otázku, Bolesław G. Piecha v mene skupiny ECR, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach a Claude Turmes.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux a Tibor Szanyi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden a Marijana Petir.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.


11. Situácia v Konžskej demokratickej republike (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Situácia v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Charles Tannock v mene skupiny ECR, Javier Nart v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jordi Solé v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé a Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL, o Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke a Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge a Soraya Post v mene skupiny S&D, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa a Daniel Caspary, v mene skupiny PPE, o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 14.6.2017.


12. Humanitárna situácia v Jemene (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Humanitárna situácia v Jemene (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Ángela Vallina v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Charles Tannock v mene skupiny ECR, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios a Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 15.6.2017.


13. Posúdenie vykonávania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv o slobode prejavu online a offline (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Posúdenie vykonávania usmernení EÚ v oblasti ľudských práv o slobode prejavu online a offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Andrzej Grzyb v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Udo Voigt – nezaradený poslanec, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski a Ana Gomes.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn.

Rozprava sa skončila.


14. Správa o Srbsku za rok 2016 (rozprava)

Správa o Srbsku za rok 2016 [2016/2311(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister uviedol správu.

V rozprave vystúpila Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady).

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Jaromír Kohlíček v mene skupiny GUE/NGL, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE, Edouard Ferrand v mene skupiny ENF, Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko a Franc Bogovič.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Igor Šoltes.

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn, Helena Dalli a David McAllister.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 14.6.2017.


15. Zloženie Parlamentu

Roger Helmer podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s účinnosťou od 1. augusta 2017.

Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku potvrdil uvoľnenie jeho mandátu od tohto dátumu a informoval o tom príslušné vnútroštátne orgány.


16. Správa o Kosove za rok 2016 (rozprava)

Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2016 [2016/2314(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek uviedla správu.

V rozprave vystúpili: Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Lars Adaktusson v mene skupiny PPE, Pier Antonio Panzeri v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Jozo Radoš v mene skupiny ALDE, Javier Couso Permuy v mene skupiny GUE/NGL, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica a Franc Bogovič.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai a Ruža Tomašić

V rozprave vystúpili: Johannes Hahn, Helena Dalli a Ulrike Lunacek.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.8 zápisnice zo dňa 14.6.2017.


17. Predloženie dokumentov

Parlamentné výbory predložili tieto správy:

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Mariho Le Pena (2017/2020(IMM)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Mylèny Troszczynskej (2017/2019(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa (2016/2070(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej (2017/2021(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 605.662/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 23.00 h.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Ospravedlnení:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia