Index 
Protokoll
PDF 241kWORD 74k
Tisdagen den 13 juni 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Energieffektivitetsmärkning ***I - Kompensation för felaktigt märkta energirelaterade produkter (debatt)
 3.Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (debatt)
 4.Högtidlighållande av Erasmusprogrammets 30-årsjubileum
 5.Omröstning
  5.1.Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Kostnadseffektiviteten för det sjunde ramprogrammet för forskning (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Statslöshet i Syd- och Sydostasien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Gränsöverskridande fusioner och delningar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.EU:s deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) ***I (omröstning)
  5.6.Särskilda åtgärder för att tillhandahålla ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer ***I (omröstning)
  5.7.Energieffektivitetsmärkning ***I (omröstning)
  5.8.Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I (omröstning)
  5.9.Bedömning av genomförandet av Horisont 2020 (omröstning)
  5.10.Byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 (omröstning)
  5.11.Fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Diskussionsunderlag om att fördjupa EMU fram till 2025 (debatt)
 10.Glyfosat och tillståndsförfaranden (debatt)
 11.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)
 12.Den humanitära situationen i Jemen (debatt)
 13.Utvärdering av genomförandet av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline (debatt)
 14.Rapport för 2016 om Serbien (debatt)
 15.Parlamentets sammansättning
 16.Rapport för 2016 om Kosovo (debatt)
 17.Inkomna dokument
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Energieffektivitetsmärkning ***I - Kompensation för felaktigt märkta energirelaterade produkter (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

Fråga för muntligt besvarande (O-000049/2017) från Martina Werner för S&D-gruppen, Dario Tamburrano för EFDD-gruppen, Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, och Neoklis Sylikiotis för GUE/NGL-gruppen till kommissionen: Kompensation för felaktigt märkta energirelaterade produkter (2017/2725(RSP)) (B8-0320/2017)

Dario Tamburrano redogjorde för sitt betänkande.

Martina Werner, Claude Turmes och Neoklis Sylikiotis utvecklade frågan.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Herbert Reul för PPE-gruppen, Dan Nica för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Roger Helmer för EFDD-gruppen, Angelo Ciocca för ENF-gruppen, Bendt Bendtsen, Patrizia Toia, Anneleen Van Bossuyt, Xabier Benito Ziluaga, Jean-Luc Schaffhauser, Seán Kelly, Edouard Martin, Francesc Gambús, Arne Gericke, Simona Bonafè, Michał Boni och Miroslav Poche.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias, Kateřina Konečná, Maria Grapini och Tibor Szanyi.

Talare: Miguel Arias Cañete och Dario Tamburrano.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.7 i protokollet av den 13.6.2017.


3. Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

Catherine Bearder (som ersatte föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen).

Talare: Merja Kyllönen (föredragande av yttrande från utskottet TRAN), Nicola Caputo (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, och Julia Reid för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, Peter Liese, Simona Bonafè, Jørn Dohrmann, Jan Huitema, Estefanía Torres Martínez, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Mark Demesmaeker, Fredrick Federley, Luke Ming Flanagan, Giovanni La Via, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Daciana Octavia Sârbu, Norbert Lins, Jo Leinen, Carlos Zorrinho och Christel Schaldemose.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Maria Grapini, Notis Marias, Andrzej Grzyb och Seán Kelly.

Talare: Miguel Arias Cañete och Catherine Bearder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.1 i protokollet av den 14.6.2017.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.20.)


4. Högtidlighållande av Erasmusprogrammets 30-årsjubileum

(Sammanträdet återupptogs kl. 12.30.)

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


5.1. Större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om större partnerengagemang och synlighet i de europeiska struktur- och investeringsfondernas resultat [2016/2304(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Daniel Buda (A8-0201/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0245)

Inlägg:

James Carver, före omröstningen.


5.2. Kostnadseffektiviteten för det sjunde ramprogrammet för forskning (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kostnadseffektiviteten för det sjunde ramprogrammet för forskning [2015/2318(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Martina Dlabajová och Inés Ayala Sender (A8-0194/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0246)


5.3. Statslöshet i Syd- och Sydostasien (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om statslöshet i Syd- och Sydostasien [2016/2220(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Amjad Bashir (A8-0182/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0247)


5.4. Gränsöverskridande fusioner och delningar (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om gränsöverskridande fusioner och delningar [2016/2065(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Enrico Gasbarra (A8-0190/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0248)


5.5. EU:s deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater [COM(2016)0662 - C8-0421/2016 - 2016/0325(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Sofia Sakorafa (A8-0112/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0249)


5.6. Särskilda åtgärder för att tillhandahålla ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer [COM(2016)0778 - C8-0489/2016 - 2016/0384(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0070/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0250)


5.7. Energieffektivitetsmärkning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU [COM(2015)0341 - C8-0189/2015 - 2015/0149(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Dario Tamburrano (A8-0213/2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0251)

Inlägg:

Dario Tamburrano (föredragande).


5.8. Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 [COM(2016)0400 - C8-0223/2016 - 2016/0186(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Santiago Fisas Ayxelà (A8-0061/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

FÖRSLAG OM FÖRKASTANDE AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Förkastades

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA(2017)0252)

Inlägg:

Santiago Fisas Ayxelà (föredragande), före omröstningen.


5.9. Bedömning av genomförandet av Horisont 2020 (omröstning)

Betänkande om bedömningen av genomförandet av Horisont 2020 inför halvtidsutvärderingen och förslaget till det nionde ramprogrammet [2016/2147(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Soledad Cabezón Ruiz (A8-0209/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0253)


5.10. Byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 (omröstning)

Betänkande om byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020 [2016/2326(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Kerstin Westphal (A8-0202/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0254)


5.11. Fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet (omröstning)

Betänkande om fiskbeståndens tillstånd och den socioekonomiska situationen för fiskesektorn i Medelhavet [2016/2079(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marco Affronte (A8-0179/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0255)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Daniel Buda - A8-0201/2017
Krisztina Morvai, Monica Macovei, Dubravka Šuica, Stanislav Polčák, Daniel Hannan och Mairead McGuinness

Betänkande Martina Dlabajová och Inés Ayala Sender - A8-0194/2017
Dubravka Šuica, Stanislav Polčák och Ivana Maletić

Betänkande Amjad Bashir - A8-0182/2017
Petras Auštrevičius, Dubravka Šuica och Mairead McGuinness

Betänkande Sofia Sakorafa - A8-0112/2017
Rosa D'Amato

Betänkande Iskra Mihaylova - A8-0070/2017
Notis Marias

Betänkande Dario Tamburrano - A8-0213/2016
Michaela Šojdrová, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Maria Spyraki och Seán Kelly

Betänkande Soledad Cabezón Ruiz - A8-0209/2017
Diane James, Adam Szejnfeld, Notis Marias, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Ivana Maletić

Betänkande Kerstin Westphal - A8-0202/2017
Momchil Nekov, Krisztina Morvai, Monica Macovei, Stanislav Polčák, Tonino Picula, Jiří Pospíšil, Maria Grapini och Ivana Maletić

Betänkande Marco Affronte - A8-0179/2017
Rosa D'Amato, Estefanía Torres Martínez och Notis Marias.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.35 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Diskussionsunderlag om att fördjupa EMU fram till 2025 (debatt)

Uttalande av kommissionen: Diskussionsunderlag om att fördjupa EMU fram till 2025 (2017/2726(RSP))

Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Françoise Grossetête för PPE-gruppen, Udo Bullmann för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Burkhard Balz, Maria João Rodrigues, Sander Loones, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, Nils Torvalds, Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Siegfried Mureşan, Pervenche Berès och Richard Sulík.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Alexander Graf Lambsdorff, Rina Ronja Kari, Esther de Lange, Roberto Gualtieri, Peter van Dalen, Matt Carthy, Bernard Monot, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Bernd Lucke, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Paloma López Bermejo, Gerolf Annemans, Paul Tang, Nikolaos Chountis, Costas Mavrides, Cătălin Sorin Ivan och Alfred Sant.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivana Maletić, Nicola Caputo, Notis Marias, Luke Ming Flanagan, Rosa D'Amato, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot och Neena Gill, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luke Ming Flanagan.

Talare: Pierre Moscovici och Valdis Dombrovskis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


10. Glyfosat och tillståndsförfaranden (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000046/2017) från Angélique Delahaye, Miriam Dalli, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Kateřina Konečná, Bart Staes, Piernicola Pedicini och Jean-François Jalkh, för utskottet ENVI, till kommissionen: Glyfosat (2017/2695(RSP)) (B8-0316/2017)

Miriam Dalli utvecklade frågan.

Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Angélique Delahaye för PPE-gruppen, Eric Andrieu för S&D-gruppen, Takis Hadjigeorgiou, ställde en fråga ("blått kort") till Angélique Delahaye som besvarade frågan, Bolesław G. Piecha för ECR-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Philippe Loiseau för ENF-gruppen, Diane James, Peter Liese, Pavel Poc, Richard Ashworth, Jan Huitema, Anja Hazekamp, José Bové, Piernicola Pedicini, Jean-François Jalkh, Lampros Fountoulis, Norbert Lins, Jytte Guteland, Urszula Krupa, Estefanía Torres Martínez, Martin Häusling, Eleonora Evi, Mairead McGuinness, Massimo Paolucci, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bronis Ropė, John Stuart Agnew, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Karin Kadenbach och Claude Turmes.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Seán Kelly, Christel Schaldemose, Florent Marcellesi, Emil Radev, Marc Tarabella, Susanne Melior, Gilles Pargneaux och Tibor Szanyi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Eleftherios Synadinos, Franc Bogovič, Clara Eugenia Aguilera García, Geoffrey Van Orden och Marijana Petir.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


11. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Javier Nart för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jordi Solé för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Bogdan Brunon Wenta, Maria Arena, Anna Elżbieta Fotyga, Rosa Estaràs Ferragut, Cécile Kashetu Kyenge, Mark Demesmaeker, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Carlos Zorrinho och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias och Fabio Massimo Castaldo.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Judith Sargentini, Bart Staes, Jordi Solé och Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0397/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0398/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Sabine Lösing, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Neoklis Sylikiotis och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, om Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0399/2017);

—   Charles Tannock, Arne Gericke och Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0400/2017);

—   Elena Valenciano, Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge och Soraya Post för S&D-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0401/2017);

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Lorenzo Cesa och Daniel Caspary för PPE-gruppen, om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 14.6.2017.


12. Den humanitära situationen i Jemen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Den humanitära situationen i Jemen (2017/2727(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ildikó GÁLL-PELCZ
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Elena Valenciano för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Ángela Vallina för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Bas Belder, James Carver, Michèle Alliot-Marie, Josef Weidenholzer, Pier Antonio Panzeri och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Doru-Claudian Frunzulică, Eleftherios Synadinos, Marijana Petir, Georgios Epitideios och Jiří Pospíšil.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 15.6.2017.


13. Utvärdering av genomförandet av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Utvärdering av genomförandet av EU:s riktlinjer om mänskliga rättigheter vad gäller yttrandefrihet online och offline (2017/2728(RSP))

Johannes Hahn (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Andrzej Grzyb för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Udo Voigt, grupplös, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Kaja Kallas, Francisco Assis, Zdzisław Krasnodębski och Ana Gomes.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Notis Marias, Ilhan Kyuchyuk, Krisztina Morvai och Stanislav Polčák.

Talare: Johannes Hahn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Rapport för 2016 om Serbien (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Serbien [2016/2311(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0063/2017)

David McAllister redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande).

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, Edouard Ferrand för ENF-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Ilhan Kyuchyuk, Jean-Luc Schaffhauser, Eduard Kukan, Tonino Picula, Ivan Jakovčić, László Tőkés, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Dubravka Šuica, Andor Deli, Željana Zovko och Franc Bogovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Igor Šoltes.

Talare: Johannes Hahn, Helena Dalli och David McAllister.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.6.2017.


15. Parlamentets sammansättning

Roger Helmer hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från den 1 augusti 2017.

Parlamentet konstaterade i enlighet med artikel 4.1 och 4.2 i arbetsordningen att hans plats var vakant från och med detta datum, och skulle informera de berörda nationella myndigheterna om detta.


16. Rapport för 2016 om Kosovo (debatt)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo [2016/2314(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

Ulrike Lunacek redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talare: Lars Adaktusson för PPE-gruppen, Pier Antonio Panzeri för S&D-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Jozo Radoš för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för GUE/NGL-gruppen, Dominique Bilde för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, David McAllister, Tonino Picula, Eleni Theocharous, Jasenko Selimovic, Mario Borghezio, Konstantinos Papadakis, Elmar Brok, Tanja Fajon, Franz Obermayr, Tunne Kelam, Julie Ward, Eduard Kukan, László Tőkés, Dubravka Šuica och Franc Bogovič.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Notis Marias, Igor Šoltes, Csaba Sógor, Krisztina Morvai och Ruža Tomašić.

Talare: Johannes Hahn, Helena Dalli och Ulrike Lunacek.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 14.6.2017.


17. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande betänkanden från utskotten:

- Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (2017/2020(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet (2017/2019(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet (2016/2070(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

- Betänkande om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet (2017/2021(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Sajjad Karim (A8-0223/2017)


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 605.662/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.00.

Klaus Welle

Alexander Graf Lambsdorff

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver

Befriade från närvaro:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maštálka, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy