Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes i Kati Piri, w imieniu grupy S&D, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas i Barbara Spinelli, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0420/2017).

II.   Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0429/2017).

III.   Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i David Martin, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells i Cecilia Wikström , w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Barbara Spinelli , w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0431/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności