Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

6. Решение на президента Тръмп за оттеглянето на САЩ от споразумението за климата на COP21 (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Решение на президента Тръмп за оттеглянето на САЩ от споразумението за климата на COP21 (2017/2629(RSP))

Председателят направи встъпително изказване.

Hilda Heine (президент на Република Маршалови острови) направи изявление.

Helena Dalli (действащ председател на Съвета) и Jean-Claude Juncker (председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Catherine Bearder, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, и Ska Keller, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Harald Vilimsky, от името на групата ENF, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús и Jo Leinen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok и José Blanco López.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete (член на Комисията) и Helena Dalli.

Разискването приключи.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Правна информация - Политика за поверителност