Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2703(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0397/2017

Συζήτηση :

PV 13/06/2017 - 11
CRE 13/06/2017 - 11

Ψηφοφορία :

PV 14/06/2017 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0264

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

8.10. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 και B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0397/2017

(αντικαθιστά τις B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 και B8-0402/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Νότης Μαριάς, Anna Elżbieta Fotyga και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini και Laura Ferrara.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0264)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου