Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Изказа се Beatrix von Storch.

8. Време за гласуване
CRE

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


8.1. Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки от 2021 до 2030 г. в подкрепа на устойчив енергиен съюз и в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и на друга информация, свързана с изменението на климата [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2017)0256)

Изказа се Adina-Ioana Vălean (председател на комисията ENVI), след гласуването, с искане въпросът да се отнесе до компетентната комисия с оглед на провеждането на междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за дейността. Парламентът одобри това искане.


8.2. Искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас [2016/2070(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Ангел Джамбазки (A8-0219/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0257)


8.3. Искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искането за снемане на имунитета на Милене Трошчински [2017/2019(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0258)


8.4. Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно искане за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен [2017/2020(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се с едно гласуване (P8_TA(2017)0259)


8.5. Възражение във връзка с делегиран регламент: плащане за екологизиране (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността от Czesław Adam Siekierski, от името на комисията AGRI, относно Делегиран регламент на Комисията от 15 февруари 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 по отношение на мерките за контрол, свързани с отглеждането на коноп, някои разпоредби относно плащането за екологизиране, плащането за млади земеделски стопани, контролиращи юридическо лице, изчисляването на размера на подпомагането за съответна единица в рамките на доброволното обвързано с производството подпомагане, частите от правата на плащане и някои изисквания за уведомяване във връзка със схемата за единно плащане на площ и доброволното обвързано с производството подпомагане, както и за изменение на приложение X към Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Отхвърля се


8.6. Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените (гласуване)

Доклад относно необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените [2016/2061(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0260)


8.7. Доклад от 2016 г. относно Сърбия (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Сърбия [2016/2311(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: David McAllister (A8-0063/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0261)


8.8. Доклад от 2016 г. относно Косово (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Косово [2016/2314(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0262)


8.9. Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония (гласуване)

Доклад относно доклада на Комисията от 2016 г. относно бивша югославска република Македония [2016/2310(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Разискването беше проведено на 5 април 2017 г. (точка 21 от протокола от 5.4.2017 г.).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0263)


8.10. Положението в Демократична република Конго (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 и B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0397/2017

(за замяна на B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 и B8-0402/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Мария Габриел, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Андрей Ковачев и José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge и Maria Arena, от името на групата S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga и Ruža Tomašić, от името на групата ECR,

—   Hilde Vautmans, Неджми Али, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Илхан Кючюк, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström и Valentinas Mazuronis, от името на групата ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, от името на групата Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini и Laura Ferrara.

Приема се (P8_TA(2017)0264)


8.11. Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0217/2017 съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, от Bernd Lange и Sajjad Karim, от името на комисията INTA, относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Разискването се състоя на 17 май 2017 г. (точка 21 от протокола от 17.5.2017 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0265)

Правна информация - Политика за поверителност