Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. juni 2017 - Strasbourg

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Indlæg af Beatrix von Storch.

8. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


8.1. Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissionerne fra medlemsstaterne fra 2021 til 2030 for en modstandsdygtig energiunion og for at opfylde forpligtelserne i henhold til Parisaftalen og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt (P8_TA(2017)0256)

Indlæg af Adina-Ioana Vălean (formand for ENVI), efter afstemningen, der anmodede om, at sagen blev henvist til fornyet behandling i det kompetente udvalg med henblik på interinstitutionelle forhandlinger i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 59, stk. 4. Parlamentet godtog anmodningen.


8.2. Anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Rolandas Paksas' immunitet [2016/2070(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0257)


8.3. Anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Mylène Troszczynskis immunitet [2017/2019(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0258)


8.4. Anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jean-Marie Le Pens immunitet [2017/2020(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P8_TA(2017)0259)


8.5. Indsigelse mod delegeret forordning: forgrønnelsesbetaling (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 105, stk. 3, af Czesław Adam Siekierski, for AGRI, om Kommissionens delegerede forordning af 15. februar 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår kontrolforanstaltninger i forbindelse med dyrkning af hamp, visse bestemmelser om forgrønnelsesbetaling, betaling til unge landbrugere, der har kontrol over en juridisk person, beregning af støttebeløb pr. enhed inden for rammerne af frivillig koblet støtte, dele af betalingsrettigheder og visse meddelelseskrav vedrørende den generelle arealbetalingsordning og frivillig koblet støtte og om ændring af bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Flertal af Parlamentets medlemmer påkrævet for vedtagelse af forslaget til beslutning
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Forkastet


8.6. Behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel (afstemning)

Betænkning om behovet for en EU-strategi til at gøre en ende på og forebygge kønsbestemt pensionsforskel [2016/2061(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0260)


8.7. 2016-rapport om Serbien (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Serbien [2016/2311(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: David McAllister (A8-0063/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0261)


8.8. 2016-rapport om Kosovo (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Kosovo [2016/2314(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0262)


8.9. 2016-rapport om den tidligere jugoslaviske republik Makedonien (afstemning)

Betænkning om Kommissionens 2016-rapport om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien [2016/2310(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Forhandlingen fandt sted den 5. april 2017 (punkt 21 i protokollen af 5.4.2017).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situationen i Den Demokratiske Republik Congo (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 og B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0397/2017

(erstatter B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 og B8-0402/2017):

stillet af:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev og José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, for PPE-Gruppen,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge og Maria Arena, for S&D-Gruppen,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga og Ruža Tomašić, for ECR-Gruppen,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström og Valentinas Mazuronis, for ALDE-Gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, for GUE/NGL-Gruppen,

—   Maria Heubuch, for Verts/ALE-Gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini og Laura Ferrara.

Vedtaget (P8_TA(2017)0264)


8.11. Status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (afstemning)

Forslag til beslutning indgivet på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0217/2017, jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5, af Bernd Lange og Sajjad Karim, for INTA, om status for gennemførelsen af bæredygtighedsaftalen i Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Forhandlingen fandt sted den 17. maj 2017 (punkt 21 i protokollen af 17.5.2017).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2017)0265)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik