Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Beatrix von Storch.

8. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0256)

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean (πρόεδρος της επιτροπής ENVI), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.2. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0257)


8.3. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Mylène Troszczynski (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0258)


8.4. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0259)


8.5. Αντίρρηση σχετικά με κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής: ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού από τον Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) αριθ. 639/2014 όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου σχετικά με την καλλιέργεια κάνναβης, ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού, τις ενισχύσεις αγροτών νεαρής ηλικίας οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο νομικού προσώπου, τον υπολογισμό του ανά μονάδα ποσού στο πλαίσιο της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα τμήματα δικαιωμάτων ενίσχυσης και ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που σχετίζονται με το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Απαιτείται πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


8.6. Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών [2016/2061(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0260)


8.7. Έκθεση του 2016 για τη Σερβία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία [2016/2311(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0063/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0261)


8.8. Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο [2016/2314(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0262)


8.9. Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας [2016/2310(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 5 Απριλίου 2017 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0263)


8.10. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 και B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0397/2017

(αντικαθιστά τις B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 και B8-0402/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Νότης Μαριάς, Anna Elżbieta Fotyga και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini και Laura Ferrara.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0264)


8.11. Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν στη συνέχεια της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0217/2017, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού, οι Bernd Lange και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις17 Μαΐου 2017 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0265)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου