Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Beatrix von Storch.

8. Stemmingen
CRE

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0256)

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean (voorzitter van de Commissie ENVI), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


8.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0257)


8.3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0258)


8.4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0259)


8.5. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: vergroeningsbetaling (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 15 februari 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de controlemaatregelen voor de hennepteelt, bepaalde voorschriften inzake de vergroeningsbetaling, de betaling voor jonge landbouwers die zeggenschap hebben over een rechtspersoon, de berekening van het bedrag per eenheid in het kader van de vrijwillige gekoppelde steun, de delen van betalingsrechten en bepaalde kennisgevingsvereisten voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling en de vrijwillige gekoppelde steun, en tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


8.6. De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (stemming)

Verslag over de noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof [2016/2061(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0260)


8.7. Verslag 2016 over Servië (stemming)

Verslag 2016 over Servië [2016/2311(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0063/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0261)


8.8. Verslag 2016 over Kosovo (stemming)

Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo [2016/2314(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0262)


8.9. Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)

Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [2016/2310(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 5 april 2017 (punt 21 van de notulen van 5_4.2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 en B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0397/2017

(ter vervanging van B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 en B8-0402/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge en Maria Arena, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini en Laura Ferrara.

Aangenomen (P8_TA(2017)0264)


8.11. Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0217/2017, overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, door Bernd Lange en Sajjad Karim, namens de Commissie INTA, over de stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 17 mei 2017 (punt 21 van de notulen van 17.5.2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0265)

Juridische mededeling - Privacybeleid