Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Beatrix von Storch.

8. Głosowanie
CRE

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0256)

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean (przewodnicząca komisji ENVI), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdzil wniosek.


8.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa [2016/2070(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0257)


8.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0258)


8.4. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena [2017/2020(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0259)


8.5. Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego: płatność z tytułu zazieleniania (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu przez Czesława Adama Siekierskiego, w imieniu komisji AGRI, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności dla młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a także zmieniającego załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


8.6. Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic [2016/2061(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0260)


8.7. Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Serbii [2016/2311(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0063/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0261)


8.8. Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Kosowa [2016/2314(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0262)


8.9. Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii [2016/2310(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Debata odbyła się dnia 5 kwietnia 2017 r. (pkt 21 protokołu z dnia 5.4.2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0263)


8.10. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 i B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0397/2017

(zastępujący B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 i B8-0402/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge i Maria Arena, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini i Laura Ferrara.

Przyjęto (P8_TA(2017)0264)


8.11. Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony w związku z pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej B8-0217/2017, zgodnie z art.128 ust. 5 Regulaminu, przez Bernda Langego i Sajjada Karima, w imieniu komisji INTA, w sprawie stanu wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Debata odbyła się dnia 17 maja 2017 r. (pkt 21 protokołu z dnia 17.5.2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0265)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności