Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

V rozprave vystúpila Beatrix von Storch.

8. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2017)0256)

Vystúpil Adina-Ioana Vălean (predsedníčka výboru ENVI), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.2. Žiadosť o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa [2016/2070(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0257)


8.3. Žiadosť o zbavenie imunity Mylène Troszczynskej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Mylèny Troszczynskej [2017/2019(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0258)


8.4. Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Mariho Le Pena [2017/2020(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0259)


8.5. Námietka proti delegovanému aktu: Ekologizačné platby (hlasovanie)

Návrh uznesenia predloženého v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku Czesławom Adamom Siekierskim, v mene výboru AGRI, o delegovanom nariadení Komisie z 15. februára 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa pestovania konope, určité ustanovenia o ekologizačnej platbe, platbu pre mladých poľnohospodárov, ktorí majú kontrolu nad právnickou osobou, výpočet sumy na jednotku v rámci dobrovoľnej viazanej podpory, časti platobných nárokov a určité notifikačné povinnosti týkajúce sa režimu jednotnej platby na plochu a dobrovoľnej viazanej podpory, a ktorým sa mení príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(na prijatie návrhu uznesenia je potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


8.6. Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (hlasovanie)

Správa o potrebe stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu [2016/2061(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0260)


8.7. Správa o Srbsku za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o Srbsku za rok 2016 [2016/2311(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0063/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0261)


8.8. Správa o Kosove za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2016 [2016/2314(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0262)


8.9. Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 [2016/2310(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Rozprava sa uskutočnila 5. apríla 2017 (bod 21 zápisnice z 5. 4.2017).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

Návrhy uznesení B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 a B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0397/2017

(nahrádzajúci B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 a B8-0402/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge a Maria Arena, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini a Laura Ferrara.

Prijatý (P8_TA(2017)0264)


8.11. Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (hlasovanie)

Návrh uznesenia predloženého na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0217/2017 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku Berndom Langom a Sajjadom Karimom, v mene výboru INTA, o súčasnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Rozprava sa uskutočnila17. mája 2017 (bod 21 zápisnice zo dňa 17.5.2017).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0265)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia