Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Beatrix von Storch.

8. Omröstning
CRE

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0256)

Talare: Adina-Ioana Vălean (ordförande för utskottet ENVI) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.2. Begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet [2016/2070(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0257)


8.3. Begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet [2017/2019(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0258)


8.4. Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet [2017/2020(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0259)


8.5. Invändning mot en delegerad förordning: miljöanpassningsstöd (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, om kommissionens delegerade förordning av den 15 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller kontrollåtgärderna avseende odling av hampa, vissa bestämmelser som rör miljöanpassningsstödet, stödet till unga jordbrukare som utövar kontroll över en juridisk person, beräkningen av enhetsbeloppet inom ramen för frivilligt kopplat stöd, delrätter och vissa anmälningsskyldigheter i samband med systemet för enhetlig arealersättning och frivilligt kopplat stöd, och om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


8.6. Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (omröstning)

Betänkande om behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män [2016/2061(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0260)


8.7. Rapport för 2016 om Serbien (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Serbien [2016/2311(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0063/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0261)


8.8. Rapport för 2016 om Kosovo (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo [2016/2314(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0262)


8.9. Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien [2016/2310(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Debatten hade ägt rum den 5 april 2017 (punkt 21 i protokollet av den 5.4.2017).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 och B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0397/2017

(ersätter B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 och B8-0402/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge och Maria Arena, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen,

—   Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini och Laura Ferrara.

Antogs (P8_TA(2017)0264)


8.11. Läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag till följd av frågan för mutligt besvarande B8-0217/2017, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen, från Bernd Lange och Sajjad Karim, för utskottet INTA, om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Debatten hade ägt rum den17 maj 2017 (punkt 21 i protokollet av den 17.5.2017).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0265)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy