Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg

14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti eelnõu:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa, et viia need kooskõlla väikeste tarbesõidukite CO2-heite mõõtmiseks kasutatavas regulatiivses katsemeetodis tehtud muudatustega (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 I ja II lisa, et viia need kooskõlla kergsõidukite CO2-heite mõõtmiseks kasutatavas regulatiivses katsemeetodis tehtud muudatustega (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse täiendavaid objektiivseid kriteeriume, mida peab täitma, et kohaldada kasutamata piiriüleste krediidi- ja likviidsuslimiitide suhtes grupisisese või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisese likviidsete vahendite väljavoolu või sissevoolu soodusmäära (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 31. maist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses mitmeliigilisi liikumisvõimalusi käsitlevate teabeteenuste osutamisega kogu ELis (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 31. maist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 Kosovo suhtes kohaldatavate selliste kaubandussoodustuste osas*, mis tulenevad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumisest (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))


* Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile INTA, AFET (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35 seoses regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisega kindlustus- ja edasikindlustusandjate hoitavate teatavate varaklasside puhul (taristuettevõtted) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 seoses koostalitluse tehniliste kirjelduste koostamise, vastuvõtmise ja läbivaatamise konkreetsete eesmärkidega (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega teatavate kolmandate riikide keskpankade suhtes tehingute puhul, mille eesmärk on viia ellu raha-, valuuta- ja finantsstabiilsuspoliitikat (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

Õigusteave - Privaatsuspoliitika