Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs - Strasbūra

14. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtais deleģētā akta projekts

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu, lai tos pielāgotu izmaiņām reglamentētajā testēšanas procedūrā, ar ko mēra CO2 emisijas no vieglajiem kravas transportlīdzekļiem (C(2017)03489 – 2017/2716(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 443/2009 I un II pielikumu, lai tos pielāgotu izmaiņām reglamentētajā testēšanas procedūrā, ar ko mēra CO2 emisijas no vieglajiem transportlīdzekļiem (C(2017)03492 – 2017/2718(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk precizē papildu objektīvos kritērijus, lai piemērotu preferenciālu likviditātes izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmi pārrobežu neizmantotām kredīta vai likviditātes iespējām grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros (C(2017)03522 – 2017/2713(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 31. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz ES mēroga multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu sniegšanu (C(2017)03574 – 2017/2714(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 31. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009 attiecībā uz tirdzniecības koncesijām, kas piešķirtas Kosovai*, stājoties spēkā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA)).

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA, AFET (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulamentējošu kapitāla prasību aprēķināšanu konkrētām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību (infrastruktūras komercsubjektu) turēto aktīvu kategorijām groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35 (C(2017)03673 – 2017/2738(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 8. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētais lēmums, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 papildina attiecībā uz īpašajiem mērķiem savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju izstrādāšanai, pieņemšanai un pārskatīšanai (C(2017)03800 – 2017/2734(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 8. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz konkrētu trešo valstu centrālo banku, kuras īsteno monetāro, valūtu maiņas un finanšu stabilitātes politiku, atbrīvošanu no pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (C(2017)03890 – 2017/2741(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 12. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika