Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg

14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de aanpassing ervan aan de verandering van de regelgevende testprocedure voor het meten van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

verwezen naar ten principale: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de aanpassing ervan aan de verandering van de regelgevende testprocedure voor het meten van de CO2-emissies van lichte voertuigen (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

verwezen naar ten principale: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de additionele objectieve criteria voor de toepassing van een preferentieel percentage voor de uit- of instroom van liquiditeit voor grensoverschrijdende onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten binnen een groep of een institutioneel protectiestelsel (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 31 mei 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het aanbieden van EU-brede multimodale reisinformatiediensten (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 mei 2017

verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad wat betreft de handelsconcessies die zijn verleend aan Kosovo* na de inwerkingtreding van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244(1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

verwezen naar ten principale: INTA, AFET (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 betreffende de berekening van regelgevende kapitaalvereisten voor bepaalde categorieën activa die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (infrastructuurondernemingen) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke doelstellingen voor de opstelling, aanneming en herziening van de technische specificaties inzake interoperabiliteit (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2017

verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de vrijstelling van vereisten in verband met transparantie voor en na de handel voor bepaalde centrale banken van derde landen bij de uitvoering van het monetaire, valuta- en financiële stabiliteitsbeleid (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON

Juridische mededeling - Privacybeleid