Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg

14. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w celu ich dostosowania do zmian regulacyjnej procedury badań w zakresie pomiaru emisji CO2 z lekkich samochodów dostawczych (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w celu ich dostosowania do zmian regulacyjnej procedury badań w zakresie pomiaru emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących dodatkowe obiektywne kryteria na potrzeby stosowania preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów płynności w odniesieniu do transgranicznych niewykorzystanych instrumentów kredytowych i instrumentów wsparcia płynności w obrębie grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do koncesji handlowych przyznanych Kosowu* po wejściu w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. INTA, AFET (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do określonych kategorii aktywów (przedsiębiorstwa infrastrukturalne) posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- DECYZJA DELEGOWANA Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w odniesieniu do szczegółowych celów dotyczących opracowania, przyjęcia i przeglądu technicznych specyfikacji interoperacyjności (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do wyłączenia niektórych banków centralnych państw trzecich zawierających transakcje w ramach wykonywania polityki pieniężnej, operacji walutowych i polityki stabilności finansowej spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności