Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg

14. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 na účely ich prispôsobenia zmene regulačného skúšobného postupu merania CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 na účely ich prispôsobenia zmene regulačného skúšobného postupu merania CO2 z ľahkých vozidiel (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú dodatočné objektívne kritériá pre uplatňovanie preferenčnej miery záporného toku likvidity alebo kladného toku likvidity pre cezhraničné nevyčerpané kreditné facility alebo facility likvidity v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 31. mája 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. mája 2017

predložené gestorskému výboru: TRAN

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o obchodné koncesie udelené Kosovu* po nadobudnutí platnosti Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2017

predložené gestorskému výboru: INTA, AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie o nich (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, pokiaľ ide o výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek pre určité kategórie aktív v držbe poisťovní a zaisťovní (infraštruktúrne podniky) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, pokiaľ ide o špecifické ciele týkajúce sa navrhovania, prijímania a revízie technických špecifikácií interoperability (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2017

predložené gestorskému výboru: TRAN

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o výnimku pre určité centrálne banky tretích krajín z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť pri vykonávaní ich menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej s finančnou stabilitou (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia