Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

16. Η συνέχεια που δόθηκε στα έγγραφα του Παναμά και το κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η συνέχεια που δόθηκε στα έγγραφα του Παναμά και το κράτος δικαίου στη Μάλτα (2017/2694(RSP))

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Joseph Muscat (Πρωθυπουργός της Μάλτας) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Casa, Alfred Sant, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Paul Tang και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nuno Melo, Ana Gomes, Τάκης Χατζηγεωργίου, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Joseph Muscat και Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου