Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2064(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0200/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0200/2017

Συζήτηση :

PV 14/06/2017 - 17
CRE 14/06/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0270

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

17. Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων [2016/2064(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Udo Bullmann (A8-0200/2017)

Οι José Manuel Fernandes και Udo Bullmann παρουσιάζουν την έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Inés Ayala Sender (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN) και Dominique Riquet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emmanuel Maurel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Hannu Takkula (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Romana Tomc (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Mercedes Bresso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Jill Evans (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λευτέρης Χριστοφόρου, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Γεώργιος Κύρτσος, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Εύα Καϊλή, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij και Georgi Pirinski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ελευθέριος Συναδινός, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes και Udo Bullmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου