Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

18. Ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (δράσεις της ΕΕ) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (δράσεις της ΕΕ) (2017/2730(RSP))

Οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel και Andreas Schwab.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Franck Proust.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου