Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

19. Παιδική φτώχεια (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παιδική φτώχεια (2017/2731(RSP))

Οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Claude Rolin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Γεώργιος Επιτήδειος, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου