Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2003(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0195/2017

Συζήτηση :

PV 14/06/2017 - 20
CRE 14/06/2017 - 20

Ψηφοφορία :

PV 15/06/2017 - 7.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0271

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο

20. Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία - Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία [2017/2003(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Έκθεση σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά [2016/2276(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συνεισηγητές: Henna Virkkunen και Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Οι Nicola Danti, Henna Virkkunen και Philippe Juvin παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Joachim Schuster (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) και Dario Tamburrano (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Tania González Peñas (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gutiérrez Prieto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen και Philippe Juvin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 και σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου