Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 4.Wijziging van de agenda
 5.Voorbereiding van de Europese Raad van 22-23 juni (debat)
 6.Het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit de COP21-klimaatovereenkomst (debat)
 7.Plechtige vergadering - Ivoorkust
 8.Stemmingen
  8.1.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (stemming)
  8.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: vergroeningsbetaling (stemming)
  8.6.De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (stemming)
  8.7.Verslag 2016 over Servië (stemming)
  8.8.Verslag 2016 over Kosovo (stemming)
  8.9.Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
  8.10.Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  8.11.Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Kredietoverschrijvingen
 13.Ingekomen stukken
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Nieuwe grondslagen voor een Europa gebaseerd op waarden, verankerd in doeltreffende democratische instellingen en gericht op een welvarende economie in een eerlijke en hechte samenleving (actualiteitendebat)
 16.Follow-up van de Panama Papers en de rechtsstaat in Malta (debat)
 17.De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (debat)
 18.Buitenlandse investeringen in strategische sectoren (EU-maatregelen) (debat)
 19.Kinderarmoede (debat)
 20.Europese agenda voor de deeleconomie - Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (debat)
 21.Samenstelling Parlement
 22.Samenstelling commissies en delegaties
 23.Belastingregeling voor havens (debat)
 24.Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (187 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (155 kb) Hoofdelijke stemming (721 kb) 
 
Notulen (82 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (41 kb) Hoofdelijke stemming (55 kb) 
 
Notulen (279 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (702 kb) Hoofdelijke stemming (929 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid