Показалец 
Протокол
PDF 794kWORD 45k
Сряда, 14 юни 2017 г. - Страсбург
Резултати от различните гласувания

 Значения на съкращенията и символите

 1. Задължителни годишни намаления на емисиите на парникови газове в изпълнение на поетите ангажименти по силата на Парижкото споразумение***I 

Доклад: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Изменения, внесени от водещата комисия - гласуване "ан блок"2-3
6
10-14
18-20
22-25
39-41
43-48
комисия+
Член 1, след § 126комисияпоотд.+
Член 2, § 327комисияпоотд.+
Член 2, след § 328комисияпоотд.+
Член 4, § 1, 3 и 429СЧкомисияПГ+578, 72, 8
Член 4, § 259EFDD-
29СЧкомисияразд.
1/ПГ+582, 68, 22
2/ПГ+477, 156, 27
3/ПГ+522, 134, 12
След член 430комисияпоотд.+
Член 5, § 231СЧкомисия+
60EFDD
Член 5; § 3, 4, 5 и 5а31СЧкомисия+
Член 5, § 661зEFDD-
31СЧкомисия+
Член 6, § 162EFDD-
Член 6, след § 332комисияпоотд.+
Член 763зEFDD-
Член 7, заглавие33комисияпоотд./ЕГ-257, 393, 24
55PPE, ECR, ALDE+
Член 7, § 134комисия+
Член 7, § 235комисия-
56PPE, ECR, ALDEПГ+521, 80, 76
Член 9, § 1, уводна част64EFDD-
36комисия+
След член 958PPE, ECR, ALDEПГ+500, 94, 75
37комисияпоотд.
Член 10, § 265EFDD-
38комисия+
След член 1142комисияпоотд.+
Приложение ІІІ63зEFDD-
49комисияпоотд.-
Заглавие1комисияпоотд.+
Съображение 150зEFDD-
Съображение 251СЧEFDD-
Съображение 352зEFDD-
4комисия+
Съображение 453EFDDПГ-51, 595, 32
5комисия+
Съображение 554EFDDПГ-55, 595, 29
7комисия+
Съображение 98комисияразд.
1+
2+
3+
След съображение 99комисияпоотд.+
След съображение 1115комисияпоотд.+
Съображение 1216комисияпоотд.-
57PPE, ECR, ALDE+
След съображение 1217комисияпоотд.+
Съображение 2121комисияпоотд.+
гласуване: предложение на КомисиятаПГ+534, 88, 56
Искания за поименно гласуване
EFDD:изменения 53, 54
Verts/ALE:изменение 29
ALDE:изменения 56, 58
Искания за гласуване поотделно
PPE, ALDE, ECR:изменение 49
EFDD:изменения 21, 37
ENF:изменения 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49
Искания за разделно гласуване
Членове на ЕП:
изменение 8
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "2018 г." и "или стойността на годишно разпределените количества емисии за 2020 г. – в зависимост от това коя стойност е по-ниска"
2-ра част:"2018 г."
3-та част:"или стойността на годишно разпределените количества емисии за 2020 г. – в зависимост от това коя стойност е по-ниска"
изменение 29
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "2018 г.", "или" и "или с годишно разпределените количества емисии за 2020 г., определени съгласно член 3, параграф 2 и член 10 от Решение 406/2009/ЕО (използва се по-ниската стойност)"
2-ра част:"2018 г."
3-та част:"или" и "или с годишно разпределените количества емисии за 2020 г., определени съгласно член 3, параграф 2 и член 10 от Решение 406/2009/ЕО (използва се по-ниската стойност)"

 2. Искане за снемане на имунитета на Роландас Паксас 

Доклад: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуване+

 3. Искане за снемане на имунитета на Милене Трошчински 

Доклад: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуване+

 4. Искане за снемане на имунитета на Жан-Мари льо Пен 

Доклад: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
едно гласуване+

 5. Възражение срещу делегиран акт: плащане за екологизиране 

Предложение за резолюция B8-0395/2017 (необходимо е мнозинство на членовете, които съставляват Парламента)

ПредметПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0395/2017 (комисия AGRI)
гласуване: резолюция (целия текст)ЕГ-363, 267, 43

 6. Необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените 

Доклад: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 131повече от 76 членове на ЕПЕГ+391, 225, 51
След § 120повече от 76 членове на ЕП+
§ 3§оригинален текстпоотд./ЕГ-317, 358, 1
След § 35комисия EMPL-
След § 46комисия EMPL-
7комисия EMPLПГ+337, 321, 18
8комисия EMPLЕГ+337, 336, 2
9комисия EMPLЕГ+338, 331, 8
§ 710комисия EMPLЕГ-271, 388, 21
§оригинален текстразд.
1+
2-
След § 721повече от 76 членове на ЕППГ-268, 390, 10
§ 11§оригинален текстпоотд.-
След § 1311комисия EMPLПГ+385, 223, 70
§ 1422повече от 76 членове на ЕППГ-309, 356, 10
След § 1412комисия EMPLПГ-298, 341, 30
След § 1613комисия EMPLЕГ-317, 355, 4
§ 18§оригинален текстразд.
1/ЕГ-308, 315, 53
2+
§ 19§оригинален текстразд.
1+
2-
§ 2025докладчик+
След § 2014комисия EMPL-
§ 2323повече от 76 членове на ЕПразд.
1+
2+
§ 24§оригинален текстразд.
1+
2-
§ 2532повече от 76 членове на ЕП+
След § 2615комисия EMPL-
§ 28§оригинален текстпоотд./ЕГ+350, 311, 10
§ 29§оригинален текстпоотд./ЕГ+336, 331, 7
След § 3016комисия EMPLПГ+324, 311, 36
§ 31§оригинален текстпоотд./ЕГ-299, 358, 11
След § 3317комисия EMPL-
§ 34§оригинален текстпоотд.+
След § 3418комисия EMPLЕГ-298, 349, 24
24повече от 76 членове на ЕП+
§ 35§оригинален текстпоотд./ЕГ+362, 243, 65
§ 36§оригинален текстразд.
1/ЕГ+362, 290, 16
2+
3/ЕГ+380, 275, 15
§ 37§оригинален текстпоотд.-
§ 38§оригинален текстпоотд./ЕГ-304, 360, 4
§ 39§оригинален текстпоотд.-
§ 40§оригинален текстразд.
1-
2+
3-
4/ЕГ+344, 293, 33
Съображение А26повече от 76 членове на ЕПЕГ+357, 258, 51
Съображение Е§оригинален текстпоотд./ЕГ+356, 306, 8
Съображение З1комисия EMPL-
След съображение З2комисия EMPL-
Съображение К§оригинален текстпоотд.+
Съображение Р27повече от 76 членове на ЕП+
Съображение С28повече от 76 членове на ЕП+
След съображение У3комисия EMPL-
Съображение Ц§оригинален текстразд.
1+
2-
Съображение АБ29повече от 76 членове на ЕП+
Съображение АД30повече от 76 членове на ЕП+
Съображение АЕ§оригинален текстразд.
1+
2-
След съображение АЕ4комисия EMPL-
Съображение АЖ19повече от 76 членове на ЕП+
§оригинален текстпоотд.
Съображение АИ§оригинален текстпоотд.-
Съображение АК§оригинален текстпоотд.-
Съображение АЛ§оригинален текстпоотд.-
Съображение АН§оригинален текстразд.
1+
2-
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+433, 67, 175
Искания за поименно гласуване
S&D:изменения 7, 11, 12, 16, 21, 22
Искания за гласуване поотделно
76 членове на ЕП:съображения Е, К, § 35, съображения AЖ, AИ, AК, AЛ, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39
Искания за разделно гласуване
76 членове на ЕП:
Съображение АЕ
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "за жените"
2-ра част:тези думи
изменение 23
1-ва част:"отбелязва предложението на Комисията за отпуск на полагащите грижи лица в директивата относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи"
2-ра част:"и припомня призива си за подходящо възнаграждение и социална закрила"
съображение Ц
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "дискриминацията, свързана с"
2-ра част:тези думи
Съображение АН
1-ва част:"като има предвид, че реформите на пенсионните системи, предвидени в Бялата книга за пенсиите на Европейската комисия от 2012 г., така и не бяха подложени на предварителни и последващи оценки на въздействието им върху половете"
2-ра част:"и като има предвид, че това е доказателство за пропуските в политиките на Съюза по отношение на ефективното прилагане на равенството на половете във всички сфери;"
§ 7
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "специфичните за всяка държава препоръки..., както и на"
2-ра част:тези думи
§ 18
1-ва част:"отбелязва, че професионалните пенсионни схеми все по-често се прилагат в съответствие със застрахователни принципи, а това може да породи множество пропуски по отношение на социалната закрила;"
2-ра част:"подчертава, че Съдът на ЕС е изяснил, че схемите за професионално пенсионно осигуряване трябва да се считат за заплащане и че следователно принципът на равно третиране се прилага и за тези схеми;"
§ 19
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "мигранти" и "в своята държава на произход"
2-ра част:тези думи
§ 24
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "и на доброволческите дейности"
2-ра част:тези думи
§ 36
1-ва част:"изтъква факта, че всички хора имат право на всеобщо достъпна държавна пенсия, и"
2-ра част:"припомня член 25 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в който е посочено правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот, и член 34, в който се признава правото на достъп до обезщетенията за социална сигурност и до социалните служби, които осигуряват закрила в случаи като майчинство, заболяване, трудова злополука, увреждане, зависимост от дългосрочни грижи, старост или загуба на работа;"
3-та част:"изтъква значението на държавните системи за социална сигурност, които се финансират чрез вноски, като важен компонент за осигуряване на достатъчен размер на пенсиите;"
§ 40
1-ва част:"изразява дълбока загриженост, че замразяването и намаляването на пенсиите в някои държави членки се отразяват най-неблагоприятно на хората с по-кратък стаж и на лицата, прекъсвали трудовата си дейност, както и на лицата с по-ниско ниво на заплащане; изразява съжаление, че това се отразява неблагоприятно в повечето случаи върху жените; подчертава, че тези мерки доведоха до непряка дискриминация при упражняването на правата в сферата на социалната сигурност;"
2-ра част:"призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че както на мъжете, така и на жените се дава възможността да достигнат пълен осигурителен стаж, и също така да гарантират правото на всички хора на пълна пенсия с оглед на премахването на разликата в пенсиите на мъжете и жените чрез борба с основаната на пола дискриминация по отношение на заетостта, адаптиране на образованието и планирането на професионалното развитие, подобряване на равновесието между професионалния и личния живот и увеличаване на инвестициите в грижите за деца и възрастни хора" с изключение на: "Комисията" и "пълна"
3-та част:"Комисията" и "пълна"
4-та част:"счита, че са от значение също така и въвеждането на строги разпоредби относно здравословните и безопасни условия на труд на работното място, които да отчитат свързаните с пола професионални и психосоциални рискове, инвестирането в публични служби по заетостта, които да могат да насочват жените от всички възрасти при търсенето на работа, и въвеждането на гъвкави правила за прехода от трудова заетост към пенсиониране;"

 7. Доклад от 2016 г. относно Сърбия 

Доклад: David McAllister (A8-0063/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 13PPE+
След § 510revS&D+
След § 74PPE+
§ 82revALDE+
6Verts/ALE+
§оригинален текстразд.
1
2
§ 1211revS&Dразд.
1+
2+
§ 178ENF-
§ 199ENF-
§ 2012revS&D+
След § 3314Verts/ALE+
След § 351ALDE+
Съображение В7ENF-
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+524, 70, 79
Искания за разделно гласуване
PPE:
изменение 11
1-ва част:"12. приветства активната роля на Сърбия в международното и регионалното полицейско и съдебно сътрудничество, напредъка, постигнат в борбата с организираната престъпност, както и приемането от Сърбия на първа национална оценка на заплахата от тежката и организираната престъпност (SOCTA); призовава Сърбия да положи повече усилия за разследване на по-мащабните престъпни мрежи, да подобри финансовото разследване и полицейските действия, основани на разузнаването, и да състави солидно досие с окончателни присъди; призовава Сърбия изцяло да приложи приетия през февруари 2016 г. Закон за полицията, да осигури съгласуваност с разпоредбите на ЕС относно конфискацията на имущество, придобито чрез престъпна дейност, и да установи сигурна платформа за обмен на разузнавателни данни между правоприлагащите органи; приветства неотдавнашните изменения в Закона за публичната собственост и подчертава, че трябва да се осигури прозрачното му и недискриминационно прилагане, и да се вземат допълнителни мерки за постигането на правна яснота във връзка с правата на собственост; призовава за полагането на допълнителни усилия по въпроса за обхвата, прилагането и ефектите на Закона за организацията и правомощията на държавните органи в производствата за военни престъпления; призовава органите да разгледат случаите на прекомерна употреба на сила от полицията срещу гражданите; със загриженост се запозна с противоречивите събития в квартала на Белград Савамала, по отношение по-конкретно на разрушаването на частна собственост, и призовава за бързото разрешаване на случая и пълното сътрудничество със съдебните органи в разследването и подвеждането на извършителите под съдебна отговорност;"
2-ра част:"призовава органите да се въздържат от обвинения, натиск и нападки, насочени срещу членовете на гражданското движение „Ne da(vi)mo Beograda“;"
EFDD:
§ 8
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "включително политиката по отношение на Русия; счита, че провеждането на съвместни военни учения между Сърбия и Русия е повод за съжаление;"
2-ра част:тези думи
Разни
Изменения 5 и 13 бяха оттеглени.

 8. Доклад от 2016 г. относно Косово 

Доклад: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
§ 111зENF-
5ENF-
18Verts/ALE, PPE, S&D+
След § 122Verts/ALE, S&D+
§ 219Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 420Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 512ENF-
2=

6=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 713ENF-
21Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 814зENF-
§ 103=

7=
Verts/ALE, S&D, ECR
EFDD
+
§ 1315ENF-
§ 424=

8=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 4316зENF-
След § 431ALDE+
Съображение БENF-
Съображение В10з=ENF-
Съображение Г17Verts/ALE, PPE, S&D+
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+474, 134, 64

 9. Доклад от 2016 г. относно бивша югославска република Македония 

Доклад: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Хоризонтално изменение15GUE/NGL-
Пред § 126S&D, ALDE, PPE+
§ 123GUE/NGL-
27S&D, ALDE, PPE+
34ENF-
§оригинален текстразд.
1
2
§ 435зENF-
3ENF-
§ 5§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 636зENF-
§ 737зENF-
§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 838зENF-
След § 2528ALDE+
§ 28§оригинален текстпоотд.+
§ 2924GUE/NGL-
§ 32§оригинален текстразд.
1+
2+
След § 352Verts/ALE-
§ 36§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 38§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 4039зENF-
§ 4240ENF-
§оригинален текстразд.
1+
2+
§ 4425GUE/NGL-
След § 441Verts/ALEразд.
1-
2-
Позоваване 1216GUE/NGLЕГ+536, 80, 38
Пред съображение А17GUE/NGLЕГ-232, 413, 12
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
Съображение А20GUE/NGL-
Съображение Б30ENF-
След съобр. Б29ALDE+
Съображение Г31ENF-
§оригинален текстразд.
1+
2+
Съображение Д32зENF-
Съображение Е21зGUE/NGL-
Съображение Ж22GUE/NGL-
§оригинален текстразд.
1+
2+
Съображение З33зENF-
гласуване: резолюция (целия текст)ПГ+503, 113, 45
Искания за гласуване поотделно
GUE/NGL:§ 28
Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
съображение Г
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "евро-атлантическата"
2-ра част:тези думи
съображение Ж
1-ва част:Целият текст с изключение на: "не следва да се използват за възпрепятстване процеса на присъединяване или започването на преговори за присъединяване, а"
2-ра част:тези думи
§ 1
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "евро-атлантическата интеграция на страната и за постигане на напредък по отношение на"
2-ра част:тези думи
§ 5
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "евро-атлантическата"
2-ра част:тези думи
§ 7
1-ва част:"посочва, че настоящите предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз (излизането на Великобритания от ЕС, миграцията, радикализмът и др.), не следва да възпрепятстват процеса по разширяване"
2-ра част:"и че по-скоро те показват необходимостта от цялостно интегриране на Западните Балкани в структурите на ЕС с цел разширяване и задълбочаване на партньорството и преодоляване на международни кризи"
§ 32
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "призовава да бъдат предприети действия за подобряване на фискалната дисциплина и прозрачността и за увеличаване на капацитета за бюджетно планиране; насърчава принципа на балансирания бюджет"
2-ра част:тези думи
§ 36
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "изтъква необходимостта да се постигне напредък в отварянето на пазара на електричеството и развие конкуренцията на пазара на газ и електроенергия, като се предприемат мерки за отделянето на комуналните услуги в съответствие с третия енергиен пакет на ЕС"
2-ра част:тези думи
§ 38
1-ва част:"поздравява страната за конструктивната ѝ роля и сътрудничество и огромните ѝ усилия за справянето с предизвикателствата на миграционната криза, с които даде значителен принос за сигурността и стабилността на ЕС" и "във връзка с това"
2-ра част:"призовава" и "Комисията да предостави на страната всички необходими инструменти за смекчаване на кризата; препоръчва по-нататъшни мерки и действия, съблюдаващи международното хуманитарно право, за подобряване на нейната система за убежище, за гарантиране на необходимия капацитет за предотвратяване и борба срещу трафика с хора и трафика с мигранти, включително споразумения за сътрудничество със съседните държави в борбата с престъпността, и за осигуряване на ефективно управление на границите"
изменение 1
1-ва част:"подкрепя, във връзка с това, предложението на пратеника на ООН Матю Нимец за съставно наименование, съдържащо географско обозначение"
2-ра част:"при условие че това не оказва влияние върху македонската националност, идентичност, култура и език"
EFDD, GUE/NGL:
§ 42
1-ва част:Целият текст с изключение на думите: "призовава македонските органи също така да постигнат съответствие с ограничителните мерки на ЕС срещу Русия след незаконното анексиране на Крим"
2-ра част:тези думи
Разни
Изменения 4-14 бяха заличени.

 10. Положението в Демократична република Конго 

Предложения за резолюции: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за обща резолюция RC-B8-0397/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 9§оригинален текстразд.
1+
2+
гласуване: резолюция (целия текст)+
Предложения за резолюция на политическите групи
B8-0397/2017Verts/ALE
B8-0398/2017ALDE
B8-0399/2017GUE/NGL
B8-0400/2017ECR
B8-0401/2017S&D
B8-0402/2017PPE
Искания за разделно гласуване
GUE/NGL:
§ 9
1-ва част:"приветства подновяването на мандата на MONUSCO и работата, извършена от специалния представител на генералния секретар на ООН за Демократична република Конго за защита на цивилното население и за отстояване на правата на човека в контекста на изборите"
2-ра част:"подчертава, че първоначалните мандати и сегашният мандат, който се прилага за всички сили на ООН в страната, е „неутрализиране на въоръжените групировки“; призовава всички сили на MONUSCO да участват изцяло в интервенцията и да защитят населението от въоръжените групировки, да защитят жените от изнасилване и други форми на сексуално насилие и да не допускат никакви ограничения въз основа на националното командване"
Разни:
Daniel Caspary (група PPE) и Notis Marias (група ECR) са също сред подписалите предложението за обща резолюция RC-B8-0397/2017.

 11. Актуално състояние във връзка с изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш 

Предложение за резолюция: B8-0396/2017

ПредметИзм. №АвторПГ и т.н.ГласуванеГласове чрез ПГ/ЕГ - бележки
Предложение за резолюция B8-0396/2017 (комисия INTA)
След § 93S&D-
§ 101=
4=
GUE/NGL
Verts/ALE, EFDD
ПГ-295, 315, 30
След съображение З2S&D-
гласуване: резолюция (целия текст)+
Искания за поименно гласуване
GUE/NGL:изменение 1
Правна информация - Политика за поверителност