Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 731kWORD 46k
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
Αποτελέσματα ψηφοφοριών

 Επεξήγηση των συντομογραφιών και συμβόλων

 1. Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I  

Έκθεση: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Τροπολογίες της αρμόδιας επιτροπής - ψηφοφορία εν συνόλω2-3
6
10-14
18-20
22-25
39-41
43-48
επιτροπή+
Άρθρο 1, μετά την § 126επιτροπήχ.ψ.+
Άρθρο 2, § 327επιτροπήχ.ψ.+
Άρθρο 2, μετά την § 328επιτροπήχ.ψ.+
Άρθρο 4, § 1, 3 και 429ΑΤεπιτροπήOK+578, 72, 8
Άρθρο 4, § 259EFDD-
29ΑΤεπιτροπήψ.τμ.
1/ΟΚ+582, 68, 22
2/ΟΚ+477, 156, 27
3/ΟΚ+522, 134, 12
Mετά το άρθρο 430επιτροπήχ.ψ.+
Άρθρο 5, § 231ΑΤεπιτροπή+
60EFDD
Άρθρο 5· § 3, 4, 5 και 5α31ΑΤεπιτροπή+
Άρθρο 5, § 661ΔEFDD-
31ΑΤεπιτροπή+
Άρθρο 6, § 162EFDD-
Άρθρο 6, μετά την § 332επιτροπήχ.ψ.+
Άρθρο 763ΔEFDD-
Άρθρο 7, τίτλος33επιτροπήχ.ψ./ΗΨ-257, 393, 24
55PPE, ECR, ALDE+
Άρθρο 7, § 134επιτροπή+
Άρθρο 7, § 235επιτροπή-
56PPE, ECR, ALDEOK+521, 80, 76
Άρθρο 9, § 1, εισαγωγικό μέρος64EFDD-
36επιτροπή+
Mετά το άρθρο 958PPE, ECR, ALDEOK+500, 94, 75
37επιτροπήχ.ψ.
Άρθρο 10, § 265EFDD-
38επιτροπή+
Mετά το άρθρο 1142επιτροπήχ.ψ.+
Παράρτημα ΙΙΙ66ΔEFDD-
49επιτροπήχ.ψ.-
Τίτλος1επιτροπήχ.ψ.+
Αιτιολογική σκέψη 150ΔEFDD-
Αιτιολογική σκέψη 251ΔEFDD-
Αιτιολογική σκέψη 352ΔEFDD-
4επιτροπή+
Αιτιολογική σκέψη 453EFDDOK-51, 595, 32
5επιτροπή+
Αιτιολογική σκέψη 554EFDDOK-55, 595, 29
7επιτροπή+
Αιτιολογική σκέψη 98επιτροπήψ.τμ.
1+
2+
3+
Μετά την αιτιολογική σκέψη 99επιτροπήχ.ψ.+
Μετά την αιτιολογική σκέψη 1115επιτροπήχ.ψ.+
Αιτιολογική σκέψη 1216επιτροπήχ.ψ.-
57PPE, ECR, ALDE+
Μετά την αιτιολογική σκέψη 1217επιτροπήχ.ψ.+
Αιτιολογική σκέψη 2121επιτροπήχ.ψ.+
ψηφοφορία: πρόταση της ΕπιτροπήςOK+534, 88, 56
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
EFDD:τροπολογίες 53, 54
Verts/ALE:τροπολογία 29
ALDE:τροπολογίες 56, 58
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
PPE, ALDE, ECR:τροπολογία 49
EFDD:τροπολογίες 21, 37
ENF:τροπολογίες 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
Βουλευτές:
τροπολογία 8
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "2018" και "ή την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020, ανάλογα με το ποια τιμή είναι χαμηλότερη"
2ο μέρος"2018"
3ο μέρος"ή την τιμή των δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020, ανάλογα με το ποια τιμή είναι χαμηλότερη"
τροπολογία 29
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "2018", "είτε" και "είτε βάσει των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020 που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης 406/2009/ΕΚ, ανάλογα με το ποια είναι η χαμηλότερη τιμή"
2ο μέρος"2018"
3ο μέρος"είτε" και "είτε βάσει των ετήσιων δικαιωμάτων εκπομπής για το 2020 που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 και το άρθρο 10 της απόφασης 406/2009/ΕΚ, ανάλογα με το ποια είναι η χαμηλότερη τιμή"

 2. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas 

Έκθεση: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορία+

 3. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Mylène Troszczynski 

Έκθεση: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορία+

 4. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen 

Έκθεση: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
μοναδική ψηφοφορία+

 5. Αντίρρηση σε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0395/2017 (απαιτείται πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο)

ΘέμαΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B8-0395/2017
(επιτροπή AGRI)
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)ΗΨ-363, 267, 43

 6. Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών 

Έκθεση: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 131+ των 76 βουλευτώνΗΨ+391, 225, 51
Μετά την § 120+ των 76 βουλευτών+
§ 3§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ-317, 358, 1
Μετά την § 35επιτροπή EMPL-
Μετά την § 46επιτροπή EMPL-
7επιτροπή EMPLOK+337, 321, 18
8επιτροπή EMPLΗΨ+337, 336, 2
9επιτροπή EMPLΗΨ+338, 331, 8
§ 710επιτροπή EMPLΗΨ-271, 388, 21
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
Μετά την § 721+ των 76 βουλευτώνOK-268, 390, 10
§ 11§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
Μετά την § 1311επιτροπή EMPLOK+385, 223, 70
§ 1422+ των 76 βουλευτώνOK-309, 356, 10
Μετά την § 1412επιτροπή EMPLOK-298, 341, 30
Μετά την § 1613επιτροπή EMPLΗΨ-317, 355, 4
§ 18§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΗΨ-308, 315, 53
2+
§ 19§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 2025εισηγητής+
Μετά την § 2014επιτροπή EMPL-
§ 2323+ των 76 βουλευτώνψ.τμ.
1+
2+
§ 24§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
§ 2532+ των 76 βουλευτών+
Μετά την § 2615επιτροπή EMPL-
§ 28§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ+350, 311, 10
§ 29§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ+336, 331, 7
Μετά την § 3016επιτροπή EMPLOK+324, 311, 36
§ 31§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ-299, 358, 11
Μετά την § 3317επιτροπή EMPL-
§ 34§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Μετά την § 3418επιτροπή EMPLΗΨ-298, 349, 24
24+ των 76 βουλευτών+
§ 35§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ+362, 243, 65
§ 36§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1/ΗΨ+362, 290, 16
2+
3/ΗΨ+380, 275, 15
§ 37§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
§ 38§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ-304, 360, 4
§ 39§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
§ 40§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1-
2+
3-
4/ΗΨ+344, 293, 33
Αιτιολογική σκέψη Α26+ των 76 βουλευτώνΗΨ+357, 258, 51
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ§αρχικό κείμενοχ.ψ./ΗΨ+356, 306, 8
Αιτιολογική σκέψη Η1επιτροπή EMPL-
Μετά την αιτιολογική σκέψη Η2επιτροπή EMPL-
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
Αιτιολογική σκέψη ΙΖ27+ των 76 βουλευτών+
Αιτιολογική σκέψη ΙΗ28+ των 76 βουλευτών+
Μετά την αιτιολογική σκέψη Κ3επιτροπή EMPL-
Αιτιολογική σκέψη ΚΓ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
Αιτιολογική σκέψη ΚΗ29+ των 76 βουλευτών+
Αιτιολογική σκέψη ΛΑ30+ των 76 βουλευτών+
Αιτιολογική σκέψη ΛΒ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
Μετά την αιτιολογική σκέψη ΛΒ4επιτροπή EMPL-
Αιτιολογική σκέψη ΛΓ19+ των 76 βουλευτών+
§αρχικό κείμενοχ.ψ.
Αιτιολογική σκέψη ΛΕ§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
Αιτιολογική σκέψη ΛΖ§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
Αιτιολογική σκέψη ΛΗ§αρχικό κείμενοχ.ψ.-
Αιτιολογική σκέψη Μ§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2-
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+433, 67, 175
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
S&D:τροπολογίες 7, 11, 12, 16, 21, 22
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
76 βουλευτές:αιτιολογικές σκέψεις ΣΤ, ΙΑ, § 35, αιτιολογικές σκέψεις ΛΓ, ΛΕ, ΛΖ, ΛΗ, § 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
76 βουλευτές:
αιτιολογική σκέψη ΛΒ
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "για τις γυναίκες"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
τροπολογία 23
1ο μέρος"σημειώνει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την άδεια για παροχή φροντίδας στην οδηγία για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους γονείς και τους παρόχους φροντίδας"
2ο μέρος"και υπενθυμίζει το αίτημά του για επαρκή αμοιβή και κοινωνική προστασία"
Αιτιολογική σκέψη ΚΓ
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι διακρίσεις που συνδέονται με"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Αιτιολογική σκέψη Μ
1ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων αξιολόγηση του αντίκτυπου με βάση το φύλο δεν διεξήχθη για τις μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα που ορίζονται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής του 2012 για τις συντάξεις"
2ο μέρος"λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό αποτελεί απόδειξη των κενών της πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά την εξασφάλιση της πραγματικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς"
§ 7
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "οι συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ)" και "και"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 18
1ο μέρος"επισημαίνει ότι τα επαγγελματικά συστήματα σύνταξης γήρατος λειτουργούν όλο και περισσότερο βάσει των αρχών της ασφάλισης, και ότι αυτό πιθανόν να προκαλέσει πολλά κενά στην κοινωνική προστασία"
2ο μέρος"τονίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέστησε σαφές ότι τα επαγγελματικά συστήματα συνταξιοδότησης πρέπει να θεωρούνται αμοιβή και ότι, κατά συνέπεια, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ισχύει και για τα εν λόγω συστήματα"
§ 19
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "μετανάστριες" και "στη χώρα καταγωγής τους"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 24
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: ""
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 36
1ο μέρος"υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα σε καθολικά προσβάσιμη δημόσια σύνταξη, και"
2ο μέρος"υπενθυμίζει ότι το άρθρο 25 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ηλικιωμένων να διάγουν αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή, και ότι το άρθρο 34 του Χάρτη αναγνωρίζει το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές κοινωνικής ασφάλειας και σε κοινωνικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν προστασία σε περίπτωση μητρότητας, ασθένειας, εργατικού ατυχήματος, εξάρτησης από μακροχρόνια φροντίδα, γήρατος ή απώλειας της απασχόλησης"
3ο μέρος"επισημαίνει τη σημασία των δημόσιων, χρηματοδοτούμενων από εισφορές συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ως θεμελιώδους στοιχείου για την εγγύηση επαρκούς σύνταξης γήρατος"
§ 40
1ο μέρος"εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι το πάγωμα και οι περικοπές στις συντάξεις σε ορισμένα κράτη μέλη πλήττουν πιο σκληρά άτομα με μικρότερες ή διακοπτόμενες σταδιοδρομίες ή άτομα με χαμηλότερους μισθούς· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό πλήττει συχνότερα τις γυναίκες· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία έμμεσων διακρίσεων στην απόκτηση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης"
2ο μέρος"καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν πλήρεις περιόδους καταβολής εισφορών, καθώς και να εξασφαλίσουν το δικαίωμα όλων σε πλήρη σύνταξη, με σκοπό τη γεφύρωση του συνταξιοδοτικού χάσματος μέσω της καταπολέμησης των διακρίσεων μεταξύ των φύλων στην απασχόληση, μέσω της προσαρμογής της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού της σταδιοδρομίας, της βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της ενίσχυσης των επενδύσεων σε δομές φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων" εκτός από: "την Επιτροπή" και "πλήρη" (δεύτερη περίπτωση)
3ο μέρος"την Επιτροπή" και "πλήρη" (δεύτερη περίπτωση)
4ο μέρος:"θεωρεί επίσης ότι η θέσπιση ορθών κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, στις οποίες θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικοί για κάθε φύλο επαγγελματικοί καθώς και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι, οι επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που θα μπορούν να καθοδηγούν τις γυναίκες όλων των ηλικιών σε αναζήτηση απασχόλησης, και τέλος η θέσπιση ευέλικτων κανόνων για τη μετάβαση από την εργασία στη συνταξιοδότηση έχουν ιδιαίτερη σημασία·"

 7. Έκθεση του 2016 για τη Σερβία 

Έκθεση: David McAllister (A8-0063/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 13PPE+
Μετά την § 510αναθ.S&D+
Μετά την § 74PPE+
§ 82αναθ.ALDE+
6Verts/ALE+
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1
2
§ 1211αναθ.S&Dψ.τμ.
1+
2+
§ 178ENF-
§ 199ENF-
§ 2012αναθ.S&D+
Μετά την § 3314Verts/ALE+
Μετά την § 351ALDE+
Αιτιολογική σκέψη Γ7ENF-
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+524, 70, 79
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
PPE:
τροπολογία 11
1ο μέρος"12. επικροτεί τον ενεργό ρόλο της Σερβίας στη διεθνή και περιφερειακή αστυνομική και δικαστική συνεργασία, την πρόοδο που έχει σημειώσει στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος και την έγκριση της πρώτης αξιολόγησης της Σερβίας σε εθνικό επίπεδο για την απειλή που συνιστά το σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα (SOCTA)· καλεί τη Σερβία να εντείνει τις προσπάθειες για τη διερεύνηση ευρύτερων εγκληματικών δικτύων, τη βελτίωση των οικονομικών ερευνών και του συστήματος αστυνόμευσης βάσει εμπιστευτικών πληροφοριών και την ανάπτυξη ασφαλούς μητρώου καταγραφής των τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων· καλεί τη Σερβία να θέσει σε πλήρη εφαρμογή τον νόμο του Φεβρουαρίου 2016 για την αστυνομία, να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες της ΕΕ για τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης και να δημιουργήσει μια ασφαλή πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρόσφατες τροποποιήσεις του νόμου για τη δημόσια περιουσία και τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η διαφανής και άνευ διακρίσεων εφαρμογή του και να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να υπάρξει πλήρης νομική σαφήνεια ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες σε σχέση με το θέμα του πεδίου εφαρμογής, της εφαρμογής και των συνεπειών του νόμου για την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των κρατικών αρχών στις δίκες για εγκλήματα πολέμου· καλεί τις αρχές να αντιμετωπίσουν τις περιπτώσεις υπέρμετρης χρήσης βίας από την αστυνομία εις βάρος πολιτών· έχει λάβει υπό σημείωση, με ανησυχία, τα αμφιλεγόμενα επεισόδια στην περιοχή Savamala του Βελιγραδίου, κυρίως σε σχέση με την κατεδάφιση ιδιωτικής ιδιοκτησίας, και ζητεί ταχεία διευθέτηση και πλήρη συνεργασία με τις δικαστικές αρχές στις έρευνες για την προσαγωγή των υπαιτίων ενώπιον της δικαιοσύνης·"
2ο μέρος"καλεί τις αρχές να μην προχωρήσουν σε κατηγορίες, άσκηση πίεσης και επιθέσεις κατά των μελών του κινήματος της κοινωνίας των πολιτών «Ας μην πνίξουμε το Βελιγράδι»·"
EFDD:
§ 8
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για τη Ρωσία· θεωρεί λυπηρή τη διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Σερβίας-Ρωσίας"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Διάφορα
Οι τροπολογίες 5 και 13 αποσύρονται.

 8. Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο 

Έκθεση: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
§ 111ΔENF-
5ENF-
18Verts/ALE, PPE, S&D+
Μετά την § 122Verts/ALE, S&D+
§ 219Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 420Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 512ΔENF-
2=

6=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 713ENF-
21Verts/ALE, PPE, S&D+
§ 814ΔENF-
§ 103=

7=
Verts/ALE, S&D, ECR
EFDD
+
§ 1315ENF-
§ 424=

8=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
§ 4316ΔENF-
Μετά την § 431ALDE+
Αιτιολογική σκέψη ΒENF-
Αιτιολογική σκέψη Γ10ΔENF-
Αιτιολογική σκέψη Δ17Verts/ALE, PPE, S&D+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+474, 134, 64

 9. Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

Έκθεση: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Οριζόντια τροπολογία15GUE/NGL-
Πριν την § 126S&D, ALDE, PPE+
§ 123GUE/NGL-
27S&D, ALDE, PPE+
34ENF-
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1
2
§ 435ΔENF-
3ENF-
§ 5§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 636ΔENF-
§ 737ΔENF-
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 838ΔENF-
Μετά την § 2528ALDE+
§ 28§αρχικό κείμενοχ.ψ.+
§ 2924GUE/NGL-
§ 32§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Μετά την § 352Verts/ALE-
§ 36§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 38§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 4039ΔENF-
§ 4240ENF-
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
§ 4425GUE/NGL-
Μετά την § 441Verts/ALEψ.τμ.
1-
2-
Αιτιολογική αναφορά 1216GUE/NGLΗΨ+536, 80, 38
Πριν την αιτιολογική σκέψη Α17GUE/NGLΗΨ-232, 413, 12
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
Αιτιολογική σκέψη Α20GUE/NGL-
Αιτιολογική σκέψη Β30ENF-
Μετά την αιτιολογική σκέψη Β29ALDE+
Αιτιολογική σκέψη Δ31ENF-
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Αιτιολογική σκέψη Ε32ΔENF-
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ21ΔGUE/NGL-
Αιτιολογική σκέψη Ζ22GUE/NGL-
§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
Αιτιολογική σκέψη Η33ΔENF-
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)OK+503, 113, 45
Αιτήματα για χωριστή ψηφοφορία
GUE/NGL:§ 28
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
GUE/NGL:
αιτιολογική σκέψη Δ
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ευρωατλαντική"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
αιτιολογική σκέψη Ζ
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από: "δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ και την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, αλλά"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 1
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "την ένταξη της χώρας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς και την προώθηση"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 5
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ευρωατλαντική"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 7
1ο μέρος"επισημαίνει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit, μετανάστευση, ριζοσπαστισμός κτλ.) δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στη διαδικασία διεύρυνσης"
2ο μέρος"αλλά, αντίθετα, αυτές οι προκλήσεις έχουν καταδείξει την ανάγκη πλήρους ενσωμάτωσης των Δυτικών Βαλκανίων στις δομές της ΕΕ προκειμένου να ενισχυθεί και να εμβαθυνθεί η εταιρική σχέση για να ξεπεραστούν οι διεθνείς κρίσεις"
§ 32
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "ζητεί να γίνουν ενέργειες για τη βελτίωση της φορολογικής πειθαρχίας και διαφάνειας και την αύξηση της ικανότητας δημοσιονομικού προγραμματισμού· προτρέπει να εφαρμοστεί η αρχή του ισορροπημένου προϋπολογισμού"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 36
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "τονίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει πρόοδος όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας και να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός στην αγορά φυσικού αερίου και ενέργειας, επιδιώκοντας την αποδεσμοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σύμφωνα με την τρίτη δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενέργεια"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
§ 38
1ο μέρος"συγχαίρει τη χώρα για τον εποικοδομητικό ρόλο, τη συνεργασία και τις τεράστις προσπάθειές της για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μεταναστευτικής κρίσης, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της ΕΕ" και "στο πλαίσιο αυτό"
2ο μέρος"καλεί" και "την Επιτροπή να παράσχει στη χώρα όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την άμβλυνση της κρίσης· συνιστά περαιτέρω μέτρα και δράσεις, σε συμμόρφωση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, για τη βελτίωση του συστήματος ασύλου, την εξασφάλιση των αναγκαίων ικανοτήτων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης διακίνησης μεταναστών, περιλαμβανομένων και συμφωνιών συνεργασίας με τα γειτονικά κράτη για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την εξασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων"
τροπολογία 1
1ο μέρος"υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση του ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ, κ. Μάθιου Νίμιτς, για μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό"
2ο μέρος"στο βαθμό που η μακεδονική ιθαγένεια, ταυτότητα, κουλτούρα και γλώσσα δεν θίγονται"
EFDD, GUE/NGL:
§ 42
1ο μέροςΤο σύνολο του κειμένου εκτός από τις λέξεις: "καλεί τις αρχές της ΠΓΔΜ να ευθυγραμμιστούν επίσης με τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά της Ρωσίας συνεπεία της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας"
2ο μέροςοι λέξεις αυτές
Διάφορα
Οι τροπολογίες υπ’ αριθμόν 4 έως υπ’ αριθμόν 14 ακυρώθηκαν.

 10. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

Προτάσεις ψηφίσματος: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0397/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 9§αρχικό κείμενοψ.τμ.
1+
2+
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Προτάσεις ψηφίσματος των πολιτικών ομάδων
B8-0397/2017Verts/ALE
B8-0398/2017ALDE
B8-0399/2017GUE/NGL
B8-0400/2017ECR
B8-0401/2017S&D
B8-0402/2017PPE
Αιτήματα για ψηφοφορίες κατά τμήματα
GUE/NGL:
§ 9
1ο μέρος"χαιρετίζει την ανανέωση της εντολής της MONUSCO και το έργο που επιτελεί ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την προστασία του άμαχου πληθυσμού και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εκλογικό πλαίσιο"
2ο μέρος"τονίζει ότι η αρχική και σημερινή εντολή, που ισχύει για όλα τα στρατεύματα του ΟΗΕ στη χώρα, είναι η «εξουδετέρωση των ένοπλων ομάδων»· ζητεί η συνολική δύναμη της MONUSCO να επεμβαίνει και να προσφέρει πλήρη προστασία στον πληθυσμό από τις ένοπλες ομάδες, να προστατεύει τις γυναίκες από βιασμό και άλλου είδους σεξουαλική βία και να μην ανέχεται κανενός είδους περιορισμό βάσει εθνικών εντολών"
Διάφορα:
Ο Daniel Caspary (Ομάδα PPE), και ο Νότης Μαριάς (Ομάδα ECR) συνυπογράφουν την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0397/2017.

 11. Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές 

Πρόταση ψηφίσματος: B8-0396/2017

ΘέμαΤροπ. αριθ.ΣυντάκτηςΟΚ, κλπ.ΨηφοφορίαΨηφοφορίες με ΟΚ/ΗΨ - παρατηρήσεις
Πρόταση ψηφίσματος B8-0396/2017
(επιτροπή INTA)
Μετά την § 93S&D-
§ 101=
4=
GUE/NGL
Verts/ALE, EFDD
OK-295, 315, 30
Μετά την αιτιολογική σκέψη Η2S&D-
ψηφοφορία: ψήφισμα (σύνολο του κειμένου)+
Αιτήματα για ψηφοφορία με ονομαστική κλήση
GUE/NGL:τροπολογία 1
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου