Index 
Protokoll
PDF 695kWORD 42k
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I 

Betänkande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
ändringsförslag från ansvarigt utskott – sammanslagen omröstning2-3
6
10-14
18-20
22-25
39-41
43-48
utskottet+
artikel 1, efter punkt 126utskottetsärsk.+
artikel 2, punkt 327utskottetsärsk.+
artikel 2, efter punkt 328utskottetsärsk.+
artikel 4, punkterna 1, 3 och 429PCutskottetONU+578, 72, 8
artikel 4, punkt 259EFDD-
29PCutskottetdelad
1 / ONU+582, 68, 22
2 / ONU+477, 156, 27
3 / ONU+522, 134, 12
efter artikel 430utskottetsärsk.+
artikel 5, punkt 231PCutskottet+
60EFDD
artikel 5 punkterna 3, 4, 5 och 5a31PCutskottet+
artikel 5, punkt 661SEFDD-
31PCutskottet+
artikel 6, punkt 162EFDD-
artikel 6, efter punkt 332utskottetsärsk.+
artikel 763SEFDD-
artikel 7, rubriken33utskottetsärsk. / EO-257, 393, 24
55PPE, ECR, ALDE+
artikel 7, punkt 134utskottet+
artikel 7, punkt 235utskottet-
56PPE, ECR, ALDEONU+521, 80, 76
artikel 9, punkt 1, inledningen64EFDD-
36utskottet+
efter artikel 958PPE, ECR, ALDEONU+500, 94, 75
37utskottetsärsk.
artikel 10, punkt 265EFDD-
38utskottet+
efter artikel 1142utskottetsärsk.+
Bilaga III66SEFDD-
49utskottetsärsk.-
Titeln1utskottetsärsk.+
skäl 150SEFDD-
skäl 251SEFDD-
skäl 352SEFDD-
4utskottet+
skäl 453EFDDONU-51, 595, 32
5utskottet+
skäl 554EFDDONU-55, 595, 29
7utskottet+
skäl 98utskottetdelad
1+
2+
3+
efter skäl 99utskottetsärsk.+
efter skäl 1115utskottetsärsk.+
skäl 1216utskottetsärsk.-
57PPE, ECR, ENF+
efter skäl 1217utskottetsärsk.+
skäl 2121utskottetsärsk.+
omröstning: kommissionens förslagONU+534, 88, 56
Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD:ÄF 53, 54
Verts/ALE:ÄF 29
ALDE:ÄF 56, 58
Begäranden om särskild omröstning
PPE, ALDE, ECR:ÄF 49
EFDD:ÄF 21, 37
ENF:ÄF 1, 8, 9, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 42, 49
Begäranden om delad omröstning
Ledamöter:
ÄF 8
Första delentexten i sin helhet utom orden ”2018” och ”eller den årliga utsläppstilldelningen för 2020, beroende på vilket värde som är lägst,”
Andra delen”2018”
Tredje delen”eller den årliga utsläppstilldelningen för 2020, beroende på vilket värde som är lägst,”
ÄF 29
Första delentexten i sin helhet utom orden ”2018”, ”antingen” och ”eller med den årliga utsläppstilldelningen för 2020, fastställd enligt artikel 3.2 och artikel 10 i beslut nr 406/2009/EG, beroende på vilket värde som är lägst,”
Andra delen”2018”
Tredje delen”antingen” och ”eller med den årliga utsläppstilldelningen för 2020, fastställd enligt artikel 3.2 och artikel 10 i beslut nr 406/2009/EG, beroende på vilket värde som är lägst,”

 2. Begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet 

Betänkande: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstning+

 3. Begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet 

Betänkande: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstning+

 4. Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet 

Betänkande: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstning+

 5. Invändning mot delegerad förordning: stödutbetalningar 

Resolutionsförslag: B8-0395/2017 (majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0395/2017
(AGRI-utskottet)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)EO-363, 267, 43

 6. Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män 

Betänkande: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 131≥ 76 ledamöterEO+391, 225, 51
efter punkt 120≥ 76 ledamöter+
punkt 3originaltextensärsk. / EO-317, 358, 1
efter punkt 35EMPL-utskottet-
efter punkt 46EMPL-utskottet-
7EMPL-utskottetONU+337, 321, 18
8EMPL-utskottetEO+337, 336, 2
9EMPL-utskottetEO+338, 331, 8
punkt 710EMPL-utskottetEO-271, 388, 21
originaltextendelad
1+
2-
efter punkt 721≥ 76 ledamöterONU-268, 390, 10
punkt 11originaltextensärsk.-
efter punkt 1311EMPL-utskottetONU+385, 223, 70
punkt 1422≥ 76 ledamöterONU-309, 356, 10
efter punkt 1412EMPL-utskottetONU-298, 341, 30
efter punkt 1613EMPL-utskottetEO-317, 355, 4
punkt 18originaltextendelad
1 / ONU-308, 315, 53
2+
punkt 19originaltextendelad
1+
2-
punkt 2025föredraganden+
efter punkt 2014EMPL-utskottet-
punkt 2323≥ 76 ledamöterdelad
1+
2+
punkt 24originaltextendelad
1+
2-
punkt 2532≥ 76 ledamöter+
efter punkt 2615EMPL-utskottet-
punkt 28originaltextensärsk. / EO+350, 311, 10
punkt 29originaltextensärsk. / EO+336, 331, 7
efter punkt 3016EMPL-utskottetONU+324, 311, 36
punkt 31originaltextensärsk. / EO-299, 358, 11
efter punkt 3317EMPL-utskottet-
punkt 34originaltextensärsk.+
efter punkt 3418EMPL-utskottetEO-298, 349, 24
24≥ 76 ledamöter+
punkt 35originaltextensärsk. / EO+362, 243, 65
punkt 36originaltextendelad
1 / ONU+362, 290, 16
2+
3 / EO+380, 275, 15
punkt 37originaltextensärsk.-
punkt 38originaltextensärsk. / EO-304, 360, 4
punkt 39originaltextensärsk.-
punkt 40originaltextendelad
1-
2+
3-
4 / EO+344, 293, 33
skäl A26≥ 76 ledamöterEO+357, 258, 51
skäl Foriginaltextensärsk. / EO+356, 306, 8
skäl H1EMPL-utskottet-
efter skäl H2EMPL-utskottet-
skäl Koriginaltextensärsk.+
skäl Q27≥ 76 ledamöter+
skäl R28≥ 76 ledamöter+
efter skäl T3EMPL-utskottet-
skäl Woriginaltextendelad
1+
2-
skäl AB29≥ 76 ledamöter+
skäl AE30≥ 76 ledamöter+
skäl AForiginaltextendelad
1+
2-
efter skäl AF4EMPL-utskottet-
skäl AG19≥ 76 ledamöter+
originaltextensärsk.
skäl AIoriginaltextensärsk.-
skäl AKoriginaltextensärsk.-
skäl ALoriginaltextensärsk.-
skäl ANoriginaltextendelad
1+
2-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+433, 67, 175
Begäranden om omröstning med namnupprop
S&D:ÄF 7, 11, 12, 16, 21, 22
Begäranden om särskild omröstning
76 ledamöter:skäl F, K, punkt 35, skäl AG, AI, AK, AL, punkterna 3, 11, 28, 29, 31, 34, 37, 38, 39
Begäranden om delad omröstning
76 ledamöter:
skäl AF
Första delentexten i sin helhet utom orden ”för kvinnor”
Andra delendessa ord
ÄF 23
Första delen”Europaparlamentet noterar kommissionens förslag om ledighet för vård av anhörig i direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare,”
Andra delen”och erinrar om sitt krav på adekvat ersättning och socialt trygghet.”
skäl W
Första delentexten i sin helhet utom orden ”Diskriminering på grund av”
Andra delendessa ord
skäl AN
Första delen”Det gjordes inga förhands- eller efterhandsbedömningar av konsekvenserna ur ett jämställdhetsperspektiv av de reformer av pensionssystemen som anges i kommissionens vitbok om pensioner från 2012.”
Andra delen”Detta visar på brister i EU:s arbete för faktisk jämställdhet inom alla områden.”
punkt 7
Första delentexten i sin helhet utom orden ”de landspecifika rekommendationerna och”
Andra delendessa ord
punkt 18
Första delen”Europaparlamentet konstaterar att tjänstepensionssystemen i allt större utsträckning fungerar enligt försäkringsprinciper och att detta kan leda till en mängd skillnader i fråga om socialt skydd.”
Andra delen”Parlamentet poängterar att Europeiska unionens domstol har klargjort att tjänstepension ska betraktas som lön och att principen om likabehandling därför ska tillämpas även på tjänstepensionssystemen.”
punkt 19
Första delentexten i sin helhet utom orden ”invandrar” och ”i sitt ursprungsland”
Andra delendessa ord
punkt 24
Första delentexten i sin helhet utom orden ”samt frivilligarbete”
Andra delendessa ord
punkt 36
Första delen”Europaparlamentet framhåller att alla människor har rätt till en allmänt tillgänglig folkpension och”
Andra delen”påminner om att artikel 25 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastslår rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och om att artikel 34 i stadgan erkänner rätten till tillgång till social trygghet och sociala förmåner som garanterar skydd i sådana fall som moderskap, sjukdom, olyckor i arbetet, funktionsnedsättning, beroende av långtidssjukvård, ålderdom eller arbetslöshet.”
Tredje delen”Parlamentet framhåller betydelsen av avgiftsfinansierade offentliga socialförsäkringssystem som ett viktigt inslag i adekvata pensioner.”
punkt 40
Första delen”Europaparlamentet är djupt oroat över att frysningar och sänkningar av pensionerna som sker i vissa medlemsstater slår särskilt hårt mot personer med kortare eller avbrutna arbetsliv och låginkomsttagare. Parlamentet finner det beklagligt att det oftast är kvinnor som drabbas. Parlamentet understryker att dessa åtgärder har medfört indirekt diskriminering i fråga om åtnjutandet av sociala förmåner.”
Andra delen”Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att sörja för att såväl kvinnor som män har möjlighet att uppnå fulla avgiftsperioder samt att trygga allas rätt till pension, i syfte att undanröja pensionsklyftan genom att bekämpa könsdiskriminering inom sysselsättningen, justera utbildnings- och karriärplaneringen, förbättra möjligheterna att förena arbete och privatliv och öka investeringarna i barn- och äldreomsorg.” utom orden ”Kommissionen och” och ”full”
Tredje delen”Kommissionen och” och ”full”
Fjärde delen”Parlamentet anser att det också är relevant att införa förnuftiga arbetsmiljöbestämmelser som beaktar könsrelaterade arbetsrelaterade och psykosociala risker samt att investera i offentlig arbetsförmedling för vägledning av arbetssökande kvinnor i alla åldrar och införa flexibla regler för övergången från arbete till pension.”

 7. Rapport för 2016 om Serbien 

Betänkande: David McAllister (A8-0063/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 13PPE+
efter punkt 510revS&D+
efter punkt 74PPE+
punkt 82revALDE+
6Verts/ALE+
originaltextendelad
1
2
punkt 1211revS&Ddelad
1+
2+
punkt 178ENF-
punkt 199ENF-
punkt 2012revS&D+
efter punkt 3314Verts/ALE+
efter punkt 351ALDE+
skäl C7ENF-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+524, 70, 79
Begäranden om delad omröstning
PPE:
ÄF 11
Första delen”Europaparlamentet välkomnar Serbiens aktiva roll i internationellt och regionalt polissamarbete och rättsligt samarbete, framstegen i kampen mot organiserad brottslighet och antagandet av Serbiens första nationella hotbildsbedömning avseende den grova organiserade brottsligheten (Socta). Parlamentet uppmanar Serbien att intensifiera arbetet med att utreda större kriminella nätverk, förbättra finansiella utredningar och underrättelsebaserat polisarbete och ta fram en solid redovisning av slutliga domar. Parlamentet uppmanar Serbien att till fullo införa lagen om polisen från februari 2016, anpassa sina regler för förverkande av tillgångar som härrör från brott till EU:s regler samt inrätta en säker plattform för att utbyta underrättelser mellan brottsbekämpande organ. Parlamentet välkomnar de senaste ändringarna av lagen om allmän egendom, och betonar att man måste säkerställa att den genomförs på ett öppet och icke-diskriminerande sätt och att ytterligare åtgärder måste vidtas för att till fullo klargöra rättsläget när det gäller äganderätten. Parlamentet efterfrågar ytterligare insatser för att ta itu med frågan om tillämpningsområdet för samt verkställigheten och konsekvenserna av lagen om statliga myndigheters organisation och behörighet avseende krigsförbrytelser. Parlamentet uppmanar myndigheterna att ta itu med fall där polisen har använt övervåld mot medborgare. Parlamentet har med oro noterat de kontroversiella händelserna i Belgrads Savamala-distrikt, särskilt rivningen av privat egendom. Parlamentet är bekymrat över att ett helt år har gått utan att några framsteg har gjorts i utredningen, och begär en lösning snarast och fullständigt samarbete med de rättsliga myndigheterna i undersökningarna för att ställa förövarna inför rätta. Parlamentet uppmanar det serbiska inrikesministeriet och staden Belgrads myndigheter att till fullo samarbeta med den allmänna åklagaren i detta ärende.”
Andra delen”Parlamentet uppmanar myndigheterna att avstå från att anklaga, pressa och attackera medlemmar i medborgarrörelsen ”Let’s not drown Belgrade”.
EFDD:
punkt 8
Första delentexten i sin helhet utom orden ”inklusive sin Rysslandsrelaterade politik. Parlamentet anser att de gemensamma serbisk-ryska militärövningarna är beklagliga.”
Andra delendessa ord
Övrigt
Ändringsförslagen 5 och 13 hade dragits tillbaka.

 8. Rapport för 2016 om Kosovo 

Betänkande: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
punkt 111SENF-
5ENF-
18Verts/ALE, PPE, S&D+
efter punkt 122Verts/ALE,
S&D
+
punkt 219Verts/ALE, PPE, S&D+
punkt 420Verts/ALE, PPE, S&D+
punkt 512SENF-
2=

6=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
punkt 713ENF-
21Verts/ALE, PPE, S&D+
punkt 814SENF-
punkt 103=

7=
Verts/ALE, S&D, ECR
EFDD
+
punkt 1315ENF-
punkt 424=

8=
Verts/ALE, S&D, ECR, ALDE
EFDD
+
punkt 4316SENF-
efter punkt 431ALDE+
skäl B9SENF-
skäl C10SENF-
skäl D17Verts/ALE, PPE, S&D+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+474, 134, 64

 9. Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 

Betänkande: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
genomgående ändringsförslag15GUE/NGL-
före punkt 126S&D, ALDE, PPE+
punkt 123GUE/NGL-
27S&D, ALDE, PPE+
34ENF-
originaltextendelad
1
2
punkt 435SENF-
3ENF-
punkt 5originaltextendelad
1+
2+
punkt 636SENF-
punkt 737SENF-
originaltextendelad
1+
2+
punkt 838SENF-
efter punkt 2528ALDE+
punkt 28originaltextensärsk.+
punkt 2924GUE/NGL-
punkt 32originaltextendelad
1+
2+
efter punkt 352Verts/ALE-
punkt 36originaltextendelad
1+
2+
punkt 38originaltextendelad
1+
2+
punkt 4039SENF-
punkt 4240ENF-
originaltextendelad
1+
2+
punkt 4425GUE/NGL-
efter punkt 441Verts/ALEdelad
1-
2-
strecksats 1216GUE/NGLEO+536, 80, 38
före skäl A17GUE/NGLEO-232, 413, 12
18GUE/NGL-
19GUE/NGL-
skäl A20GUE/NGL-
skäl B30ENF-
efter skäl B29ALDE+
skäl D31ENF-
originaltextendelad
1+
2+
skäl E32SENF-
skäl F21SGUE/NGL-
skäl G22GUE/NGL-
originaltextendelad
1+
2+
skäl H33SENF-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+503, 113, 45
Begäranden om särskild omröstning
GUE/NGL:punkt 28
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
skäl D
Första delentexten i sin helhet utom orden ”euroatlantiska”
Andra delendessa ord
skäl G
Första delenTexten i sin helhet utom orden ”inte användas för att hindra processen för anslutning till EU, och bör inte heller stå i vägen för att anslutningsförhandlingarna inleds, utan”
Andra delendessa ord
punkt 1
Första delentexten i sin helhet utom orden ”euroatlantiska integration och föra fram dess”
Andra delendessa ord
punkt 5
Första delentexten i sin helhet utom orden ”euroatlantiska”
Andra delendessa ord
punkt 7
Första delen”Europaparlamentet påpekar att de aktuella utmaningar som Europeiska unionen står inför (Brexit, migration, radikalisering etc.) inte bör hindra utvidgningsprocessen,”
Andra delen”utan att dessa utmaningar snarare har visat på behovet att till fullo integrera länderna på västra Balkan i EU:s strukturer för att förbättra och fördjupa partnerskapet och få bukt med internationella kriser.”
punkt 32
Första delentexten i sin helhet utom orden ”Parlamentet efterlyser åtgärder till förmån för bättre budgetdisciplin och öppenhet, samt för en ökning av kapaciteten för budgetplanering, och uttalar sitt stöd för principen om en balanserad budget.”
Andra delendessa ord
punkt 36
Första delentexten i sin helhet utom orden ”och framhåller behovet av framsteg med öppnandet av elmarknaden samt av att utveckla konkurrensen på gas- och elmarknaden, i riktning mot en uppdelning av försörjningsföretag i linje med EU:s tredje energipaket.”
Andra delendessa ord
punkt 38
Första delen”Europaparlamentet berömmer landet för dess konstruktiva roll och samarbete, och dess oerhörda insatser, för att bemöta de utmaningar som migrationskrisen innebär, varmed landet bidragit avsevärt till säkerheten och stabiliteten i EU. I detta avseende”
Andra delen”uppmanar parlamentet kommissionen att förse landet med alla nödvändiga verktyg för att mildra krisen. Parlamentet rekommenderar ytterligare åtgärder i enlighet med internationell humanitär rätt för att förbättra landets asylsystem, säkerställa att det finns den kapacitet som behövs för att förhindra och bekämpa människohandel och smuggling av migranter, inklusive samarbetsavtal med grannländerna om brottsbekämpning, och säkerställa en effektiv gränsförvaltning.”
ÄF 1
Första delen”Europaparlamentet stöder i detta sammanhang förslaget från FN:s sändebud Matthew Nimetz om ett sammansatt namn med ett geografiskt bestämningsord”
Andra delen”förutsatt att det inte påverkar makedonisk nationalitet, identitet, kultur och språk.”
EFDD, GUE/NGL:
punkt 42
Första delentexten i sin helhet utom orden ”Parlamentet uppmanar de makedoniska myndigheterna att även anpassa sig efter EU:s sanktioner mot Ryssland efter den olagliga annekteringen av Krimhalvön.”
Andra delendessa ord
Övrigt
Ändringsförslagen 4–14 hade strukits.

 10. Situationen i Demokratiska republiken Kongo 

Resolutionsförslag: B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017, B8-0402/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0397/2017
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
punkt 9originaltextendelad
1+
2+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0397/2017Verts/ALE
B8-0398/2017ALDE
B8-0399/2017GUE/NGL
B8-0400/2017ECR
B8-0401/2017S&D
B8-0402/2017PPE
Begäranden om delad omröstning
GUE/NGL:
punkt 9
Första delen”Parlamentet välkomnar att Monuscos mandat förnyats och det arbete som generalsekreterarens särskilda representant i Demokratiska republiken Kongo har gjort för att skydda civila och slå vakt om de mänskliga rättigheterna inför valet.
Andra delen”Parlamentet betonar att det ursprungliga och nuvarande mandatet, som gäller för samtliga FN styrkor i landet, består i att ”neutralisera väpnade grupper”.
Parlamentet begär att hela Monusco-styrkan fullt ut ska ingripa och skydda befolkningen från väpnade grupper och skydda kvinnor från våldtäkt och annat sexuellt våld, samt inte tillåta några begränsningar på grundval av nationell ordergivning.”
Övrigt:
Daniel Caspary (PPE-gruppen) och Notis Marias (ECR-gruppen) hade också undertecknat det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0397/2017.

 11. Läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh 

Resolutionsförslag: B8-0396/2017

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0396/2017 (INTA-utskottet)
efter punkt 93S&D-
punkt 101=
4=
GUE/NGL,
Verts/ALE,
EFDD
ONU-295, 315, 30
efter skäl H2S&D-
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL:ÄF 1
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy