Seznam 
Zápis
PDF 274kWORD 83k
Středa, 14. června 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Jednání před prvním čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)
 4.Změna pořadu jednání
 5.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 (rozprava)
 6.Rozhodnutí prezidenta Trumpa o odstoupení Spojených států od dohody o klimatu uzavřené na konferenci COP 21 (rozprava)
 7.Slavnostní zasedání – Pobřeží slonoviny
 8.Hlasování
  8.1.Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (hlasování)
  8.2.Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.3.Žádost, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.4.Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  8.5.Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: ekologické platby (hlasování)
  8.6.Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (hlasování)
  8.7.Zpráva o Srbsku za rok 2016 (hlasování)
  8.8.Zpráva o Kosovu za rok 2016 (hlasování)
  8.9.Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 (hlasování)
  8.10.Situace v Demokratické republice Kongo (hlasování)
  8.11.Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Převody prostředků
 13.Předložení dokumentů
 14.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 15.Obnova Evropy založené na hodnotách, opírající se o účinné demokratické instituce a podporující prosperující hospodářství ve spravedlivé a soudržné společnosti (rozprava na aktuální téma)
 16.Kroky v návaznosti na tzv. Panama Papers a právní stát na Maltě (rozprava)
 17.Provádění Evropského fondu pro strategické investice (rozprava)
 18.Zahraniční investice ve strategických odvětvích (akce EU) (rozprava)
 19.Dětská chudoba (rozprava)
 20.Evropský program pro ekonomiku sdílení – On-line platformy a jednotný digitální trh (rozprava)
 21.Složení Parlamentu
 22.Členství ve výborech a delegacích
 23.Zdanění přístavů (rozprava)
 24.Status a financování evropských politických stran a nadací (rozprava)
 25.Pořad jednání příštího denního zasedání
 26.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Případ ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes a Kati Piri za skupinu S&D o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas a Barbara Spinelli za skupinu GUE/NGL o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o případu ázerbájdžánského novináře Afgana Muhtarliho (B8-0420/2017).

II.   Pákistán, zejména situace obhájců lidských práv a trest smrti (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o Pákistánu, zejména situaci obhájců lidských práv a trestu smrti (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes a Bronis Ropė za skupinu Verts/ALE o Pákistánu, zejména situaci obhájců lidských práv a trestu smrti (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill za skupinu S&D o Pákistánu, zejména situaci obhájců lidských práv a trestu smrti (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o Pákistánu, zejména situaci obhájců lidských práv a trestu smrti (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o Pákistánu, zejména situaci obhájců lidských práv a trestu smrti (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o Pákistánu, zejména situaci obhájců lidských práv a trestu smrti (B8-0429/2017).

III.   Situace v oblasti lidských práv v Indonésii (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski za skupinu ECR o situaci v oblasti lidských práv v Indonésii (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec a Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo o situaci v oblasti lidských práv v Indonésii (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a David Martin za skupinu S&D o situaci v oblasti lidských práv v Indonésii (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci v oblasti lidských práv v Indonésii (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli , za skupinu GUE/NGL o situaci v oblasti lidských práv v Indonésii (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o situaci v oblasti lidských práv v Indonésii (B8-0431/2017).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Jednání před prvním čtení v Parlamentu (schválení) (článek 69c jednacího řádu)

Předseda oznámil, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápisu z denního zasedání konaného v pondělí 12. června 2017 (bod 7 zápisu ze dne 12.6.2017).

Výbory BUDG, CONT, LIBE a ENVI tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.


4. Změna pořadu jednání

Předseda v souladu s čl. 9 odst. 8 jednacího řádu a po konzultaci s politickými skupinami navrhl, aby byl pořad jednání změněn takto:

- v návaznosti na jejich přijetí ve Výboru pro právní záležitosti se zpráva o žádosti, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity [2016/2070(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), zpráva o žádosti, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity [2017/2019(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity [2017/2020(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0217/2017), zařazují do hlasování konaného téhož dne, tj. ve středu 14. června 2017.

- v návaznosti na její přijetí ve Výboru pro právní záležitosti se zpráva o žádosti, aby byla Marine Le Penová zbavena imunity [2017/2021(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Sajjad Karim (A8-0223/2017), zařazuje do hlasování konaného nadcházejícího dne, tj. ve čtvrtek 15. června 2017.

Parlament tyto návrhy schválil.

Pořad jednání byl tímto změněn.


5. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22. a 23. června 2017 (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupil Manfred Weber za skupinu PPE.

Předseda vyjádřil solidaritu s obyvateli Londýna, kde si požár bytového domu vyžádal několik obětí.

Vystoupili: Gianni Pittella za skupinu S&D, Syed Kamall za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, a Krisztina Morvai – nezařazená poslankyně.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupili: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn k průběhu rozpravy, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini a Cécile Kashetu Kyenge.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek a Diane James.

Vystoupila Helena Dalli.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

6. Rozhodnutí prezidenta Trumpa o odstoupení Spojených států od dohody o klimatu uzavřené na konferenci COP 21 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Rozhodnutí prezidenta Trumpa o odstoupení Spojených států od dohody o klimatu uzavřené na konferenci COP 21 (2017/2629(RSP))

Předseda přednesl úvodní vystoupení.

Hilda Heine (prezidentka Republiky Marshallovy ostrovy) učinila prohlášení.

Helena Dalli (úřadující předsedkyně Rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Julie Girling za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, a Ska Keller za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Harald Vilimsky za skupinu ENF, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús a Jo Leinen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok a José Blanco López.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete (člen Komise) a Helena Dalli.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda


7. Slavnostní zasedání – Pobřeží slonoviny

U příležitosti projevu prezidenta Republiky Pobřeží slonoviny Alassana Ouattary se od 12:00 do 12:30 konalo slavnostní zasedání Parlamentu.


PŘEDSEDNICTVÍ: Dimitrios PAPADIMOULIS
místopředseda

Vystoupila Beatrix von Storch.

8. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


8.1. Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 pro potřeby odolné energetické unie a za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodaj: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

schválen (P8_TA(2017)0256)

Po hlasování vystoupila Adina-Ioana Vălean (předsedkyně výboru ENVI) s žádostí, aby byla věc vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání v souladu s čl. 59 odst. 4 jednacího řádu. Parlament žádost schválil.


8.2. Žádost, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Rolandas Paksas zbaven imunity [2016/2070(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0257)


8.3. Žádost, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byla Mylène Troszczynská zbavena imunity [2017/2019(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodaj: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0258)


8.4. Žádost, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o žádosti, aby byl Jean-Marie Le Pen zbaven imunity [2017/2020(IMM)] - Výbor pro právní záležitosti. Zpravodajka: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat jediným hlasováním (P8_TA(2017)0259)


8.5. Námitka vůči aktu v přenesené pravomoci: ekologické platby (hlasování)

Návrh usnesení, který v souladu s čl. 105 odst. 3 jednacího řádu předložil Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI, o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 15. února 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kontrolní opatření týkající se pěstování konopí, některá ustanovení týkající se ekologických plateb, platby pro mladé zemědělce vykonávající kontrolu nad právnickou osobou, výpočet částky na jednotku v rámci dobrovolné podpory vázané na produkci, části platebních nároků a některé požadavky na oznamování týkající se režimu jednotné platby na plochu a dobrovolné podpory vázané na produkci a kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(pro přijetí návrhu usnesení se požaduje většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

zamítnut


8.6. Potřeba vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu (hlasování)

Zpráva o potřebě vypracovat strategii Evropské unie pro odstranění rozdílu ve výši důchodů žen a mužů a předcházení tomuto rozdílu [2016/2061(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0260)


8.7. Zpráva o Srbsku za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Srbsku za rok 2016 [2016/2311(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: David McAllister (A8-0063/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0261)


8.8. Zpráva o Kosovu za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Kosovu za rok 2016 [2016/2314(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodajka: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0262)


8.9. Zpráva o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 (hlasování)

Zpráva o zprávě Komise o Bývalé jugoslávské republice Makedonii za rok 2016 [2016/2310(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Rozprava se konala dne 5. dubna 2017 (bod 21 zápisu ze dne 5.4.2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situace v Demokratické republice Kongo (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 a B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0397/2017

(nahrazující B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 a B8-0402/2017):

předložen těmito poslanci:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge a Maria Arena za skupinu S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga a Ruža Tomašić za skupinu ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,

—   Maria Heubuch za skupinu Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini a Laura Ferrara.

přijat (P8_TA(2017)0264)


8.11. Aktuální stav provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (hlasování)

Návrh usnesení, který na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0217/2017 v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu předložili Bernd Lange a Sajjad Karim za výbor INTA, o aktuálním stavu provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Rozprava se konala dne 17. května 2017 (bod 21 zápisu ze dne 17.5.2017).

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA(2017)0265)


9. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

zpráva Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

zpráva David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

zpráva Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

zpráva Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

návrh usnesení o situaci v Demokratické republice Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

návrh usnesení o aktuálním stavu provádění bangladéšského paktu udržitelnosti (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:15, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander Graf LAMBSDORFF
místopředseda

11. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


12. Převody prostředků

Rozpočtový výbor v souladu s článkem 25 finančního nařízení rozhodl, že nevysloví námitku proti převodu prostředků Evropského hospodářského a sociálního výboru INF 1/2017.


13. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků DEC 08/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 09/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 10/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 10/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 1/2017 - Výbor regionů (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 2/2017 - Výbor regionů (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 3/2017 - Výbor regionů (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


14. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrh aktu v přenesené pravomoci postoupený Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu pro měření emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- přílohy nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 za účelem jejich přizpůsobení změně regulačního zkušebního postupu měření misí CO2 z lehkých vozidel (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI, ITRE (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují další objektivní kritéria pro uplatnění preferenční sazby odtoku nebo přítoku likvidity na nevyčerpané přeshraniční úvěrové nebo likviditní přísliby ve skupině či institucionálním systému ochrany (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 31. května 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU, pokud jde o poskytování multimodálních informačních služeb o cestování v celé EU (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 31. května 2017

předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se v souvislosti se vstupem v platnost Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Kosovem na straně druhé mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, pokud jde o obchodní koncese udělené Kosovu* (C(2017)03631 - 2017/2719(DEA))

* Tímto označením nejsou dotčeny postoje k otázce statusu a označení je v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN 1244/1999 a se stanoviskem Mezinárodního soudního dvora k vyhlášení nezávislosti Kosova.

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

předáno příslušnému výboru: INTA, AFET (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 2. června 2017

předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulatorních kapitálových požadavků pro některé třídy aktiv pojišťoven a zajišťoven (infrastrukturní společnosti) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 8. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797, pokud jde o konkrétní cíle pro vypracování, přijetí a přezkum technických specifikací pro interoperabilitu (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 8. června 2017

předáno příslušnému výboru: TRAN

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o vynětí některých centrálních bank třetích zemí z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti při výkonu měnové politiky, politiky směnných kurzů a politiky finanční stability (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 12. června 2017

předáno příslušnému výboru: ECON


15. Obnova Evropy založené na hodnotách, opírající se o účinné demokratické instituce a podporující prosperující hospodářství ve spravedlivé a soudržné společnosti (rozprava na aktuální téma)

Obnova Evropy založené na hodnotách, opírající se o účinné demokratické instituce a podporující prosperující hospodářství ve spravedlivé a soudržné společnosti (2017/2706(RSP))

Vystoupila Sophia in 't Veld, aby rozpravu uvedla.

Vystoupili: Helena Dalli (úřadující předsedkyně Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise).

Vystoupili: Rosa Estaràs Ferragut za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Raymond Finch za skupinu EFDD, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Eleftherios Synadinos – nezařazený poslanec, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi a Patrizia Toia.

Vystoupili: Frans Timmermans a Helena Dalli.

Rozprava skončila.


16. Kroky v návaznosti na tzv. Panama Papers a právní stát na Maltě (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Kroky v návaznosti na tzv. Panama Papers a právní stát na Maltě (2017/2694(RSP))

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Helena Dalli (úřadující předsedkyně Rady), Joseph Muscat (maltský premiér) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Jeppe Kofod za skupinu S&D, Bernd Lucke za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, David Coburn za skupinu EFDD, Barbara Kappel za skupinu ENF, a Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
místopředseda

Vystoupili: David Casa, Alfred Sant, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Paul Tang a Paulo Rangel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Joseph Muscat a Helena Dalli.

Rozprava skončila.


17. Provádění Evropského fondu pro strategické investice (rozprava)

Zpráva o provádění Evropského fondu pro strategické investice [2016/2064(INI)] - Rozpočtový výbor - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajové: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes a Udo Bullmann uvedli zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu (zpravodaj výboru ITRE), Inés Ayala Sender (zpravodajka výboru TRAN) a Dominique Riquet (zpravodaj výboru TRAN).

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupili: Emmanuel Maurel (zpravodaj výboru INTA), Hannu Takkula (zpravodaj výboru CONT), Romana Tomc (zpravodajka výboru EMPL), Nicola Danti (zpravodaj výboru IMCO), Mercedes Bresso (zpravodajka výboru REGI), Jill Evans (zpravodajka výboru CULT), Brian Hayes za skupinu PPE, Eider Gardiazabal Rubial za skupinu S&D, Roberts Zīle za skupinu ECR, Nils Torvalds za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Jean-Luc Schaffhauser za skupinu ENF, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij a Georgi Pirinski.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić a Maria Grapini.

Vystoupili: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes a Udo Bullmann.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 15.6.2017.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

18. Zahraniční investice ve strategických odvětvích (akce EU) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zahraniční investice ve strategických odvětvích (akce EU) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (úřadující předsedkyně Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Daniel Caspary za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE, Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel a Andreas Schwab.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Franck Proust.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Helena Dalli.

Rozprava skončila.


19. Dětská chudoba (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Dětská chudoba (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (úřadující předsedkyně Rady) a Pierre Moscovici (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Claude Rolin za skupinu PPE, Vilija Blinkevičiūtė za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Enrique Calvet Chambon za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Laura Agea za skupinu EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile a Julie Ward.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly a Olga Sehnalová.

Vystoupili: Pierre Moscovici a Helena Dalli.

Rozprava skončila.


20. Evropský program pro ekonomiku sdílení – On-line platformy a jednotný digitální trh (rozprava)

Zpráva o evropském programu pro ekonomiku sdílení [2017/2003(INI)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodaj: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Zpráva o on-line platformách a jednotném digitálním trhu [2016/2276(INI)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajové: Henna Virkkunen a Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen a Philippe Juvin uvedli zprávy.

Vystoupili: Joachim Schuster (zpravodaj výboru EMPL) a Dario Tamburrano (zpravodaj výboru ITRE).

Vystoupil Pierre Moscovici (člen Komise).

Vystoupila Tania González Peñas (zpravodajka výboru TRAN).

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Axel Voss (zpravodaj výboru JURI), Anna Maria Corazza Bildt za skupinu PPE, Sergio Gutiérrez Prieto za skupinu S&D, Daniel Dalton za skupinu ECR, Dita Charanzová za skupinu ALDE, Curzio Maltese za skupinu GUE/NGL, Igor Šoltes za skupinu Verts/ALE, Marco Zullo za skupinu EFDD, Mylène Troszczynski za skupinu ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezařazený poslanec, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose a Michaela Šojdrová.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel a Olga Sehnalová.

Vystoupili: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen a Philippe Juvin.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.6 a bod 7.7 zápisu ze dne 15.6.2017.


21. Složení Parlamentu

Příslušné nizozemské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že André Elissen, kterým je nahrazena Vicky Maeijer, byl s platností od 13. června 2017 zvolen poslancem Parlamentu.

Dokud nejsou ověřeny jeho pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá André Elissen v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinil prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


22. Členství ve výborech a delegacích

Předsedající obdržel od skupin PPE a S&D tyto žádosti o jmenování:

výbor AFET: Clare Moody

podvýbor pro bezpečnost a obranu: Clare Moody

delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora: David Martin

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Carlos Iturgaiz, kterým je nahrazena Esther Herranz García.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


23. Zdanění přístavů (rozprava)

Prohlášení Komise: Zdanění přístavů (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Wim van de Camp za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Mark Demesmaeker za skupinu ECR, Gesine Meissner za skupinu ALDE, João Pimenta Lopes za skupinu GUE/NGL, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, a Angelo Ciocca za skupinu ENF.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

Vystoupili: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly a Franck Proust.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Stanislav Polčák.

Vystoupil Pierre Moscovici.

Rozprava skončila.


24. Status a financování evropských politických stran a nadací (rozprava)

Prohlášení Komise: Status a financování evropských politických stran a nadací (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Rainer Wieland za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Jan Zahradil za skupinu ECR, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE, Jonathan Arnott za skupinu EFDD, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel a György Schöpflin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák a Georgios Epitideios.

Vystoupil Pierre Moscovici.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Rainer Wieland za skupinu PPE, Mercedes Bresso za skupinu S&D, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Josep-Maria Terricabras za skupinu Verts/ALE o financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch za skupinu EFDD o financování politických stran a politických nadací na evropské úrovni (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 15.9.2017.


25. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 605.662/OJJE).


26. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 22:45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Právní upozornění - Ochrana soukromí