Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 310kWORD 90k
Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)
 4.Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης
 5.Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Ιουνίου 2017 (συζήτηση)
 6.Η απόφαση του Προέδρου Trump να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία COP 21 για το κλίμα (συζήτηση)
 7.Πανηγυρική συνεδρίαση - Ακτή Ελεφαντοστού
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (ψηφοφορία)
  
8.2.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.3.Αίτηση άρσης της ασυλίας της Mylène Troszczynski (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.4.Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
8.5.Αντίρρηση σχετικά με κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής: ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού (ψηφοφορία)
  
8.6.Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (ψηφοφορία)
  
8.7.Έκθεση του 2016 για τη Σερβία (ψηφοφορία)
  
8.8.Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)
  
8.9.Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)
  
8.10.Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
  
8.11.Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Μεταφορές πιστώσεων
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 15.Η επαναθεμελίωση μιας Ευρώπης βασισμένης σε αξίες και προσηλωμένης σε αποτελεσματικούς δημοκρατικούς θεσμούς, η οποία προωθεί μια ευημερούσα οικονομία σε μια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)
 16.Η συνέχεια που δόθηκε στα έγγραφα του Παναμά και το κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)
 17.Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)
 18.Ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (δράσεις της ΕΕ) (συζήτηση)
 19.Παιδική φτώχεια (συζήτηση)
 20.Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία - Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)
 21.Σύνθεση του Σώματος
 22.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 23.Φορολόγηση των λιμένων (συζήτηση)
 24.Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων (συζήτηση)
 25.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 26.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05.


2. Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η υπόθεση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την υπόθεση του Afgan Mukhtarli και την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την υπόθεση του Afgan Mukhtarli και την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes και Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την υπόθεση του Afgan Mukhtarli και την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την υπόθεση του Afgan Mukhtarli και την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas και Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την υπόθεση του Afgan Mukhtarli και την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την υπόθεση του Afgan Mukhtarli και την κατάσταση των μέσων ενημέρωσης στο Αζερμπαϊτζάν (B8-0420/2017).

II.   Πακιστάν, και ιδίως η κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η θανατική ποινή (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Νότης Μαριάς, Ruža Tomašić και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes και Bronis Ropė, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Neena Gill, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα και Στέλιος Κούλογλου, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Λευτέρης Χριστοφόρου, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Πακιστάν, και ιδίως την κατάσταση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θανατική ποινή (B8-0429/2017).

III.   Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Νότης Μαριάς, Branislav Škripek, Ruža Tomašić και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ignazio Corrao και Fabio Massimo Castaldo, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells και Cecilia Wikström , εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Τάκης Χατζηγεωργίου, Νεοκλής Συλικιώτης, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος και Barbara Spinelli , εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Λευτέρης Χριστοφόρου, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία (B8-0431/2017).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 162 του Κανονισμού.


3. Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (έγκριση) (Άρθρο 69γ του Κανονισμού)

Ο Πρόεδρος δηλώνει ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από βουλευτές ή πολιτική ομάδα/πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν τουλάχιστον το μέσο ελάχιστο όριο σχετικά με τις αποφάσεις για την έναρξη διοργανικών διαπραγματεύσεων που έχουν ανακοινωθεί στα Συνοπτικά Πρακτικά της Δευτέρας 12 Ιουνίου 2017 (σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.6.2017).

Οι επιτροπές BUDG, CONT, LIBE και ENVI ξεκίνησαν συνεπώς τις διαπραγματεύσεις μετά την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 69γ παράγραφος 2 του Κανονισμού.


4. Τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 8 του Κανονισμού και κατόπιν διαβούλευσης με τις πολιτικές ομάδες, ο Πρόεδρος προτείνει να τροποποιηθεί η ημερήσια διάταξη ως εξής:

- Κατόπιν της έγκρισής τους από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, η έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), η έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), η έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0217/2017) προστίθενται στην ώρα των ψηφοφοριών της σημερινής συνεδρίασης, της Τετάρτης 14 Ιουνίου 2017.

- Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, η έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας της Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A8-0223/2017) προστίθεται στην ώρα των ψηφοφοριών της αυριανής συνεδρίασης, της Πέμπτης 15 Ιουνίου 2017.

Το Σώμα συμφωνεί με τις προτάσεις αυτές.

Η ημερήσια διάταξη τροποποιείται κατά τα προαναφερθέντα.


5. Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Ιουνίου 2017 (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Ιουνίου 2017 (2017/2625(RSP))

Οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνει ο Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

Ο Πρόεδρος απευθύνει μήνυμα αλληλεγγύης στους κατοίκους του Λονδίνου, όπου πυρκαγιά σε συγκρότημα διαμερισμάτων προκάλεσε πολυάριθμα θύματα.

Παρεμβαίνουν οι Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcel de Graaff, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Krisztina Morvai, μη εγγεγραμμένη.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, σχετικά με τη διεξαγωγή της συζήτησης, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini και Cécile Kashetu Kyenge.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek και Diane James.

Παρεμβαίνει η Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

6. Η απόφαση του Προέδρου Trump να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία COP 21 για το κλίμα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η απόφαση του Προέδρου Trump να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία COP 21 για το κλίμα (2017/2629(RSP))

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε εισαγωγική ομιλία.

Η Hilda Heine (Πρόεδρος της Δημοκρατίας των Νήσων Μάρσαλ) προβαίνει σε δήλωση.

Οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Kateřina Konečná, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Ska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Harald Vilimsky, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús και Jo Leinen.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Giovanni La Via, Maria Grapini, Νεοκλής Συλικιώτης, Piernicola Pedicini, Ελευθέριος Συναδινός, Elmar Brok και José Blanco López.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) και Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος


7. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ακτή Ελεφαντοστού

(Από τις 12.00 έως τις 12.30, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας του Alassane Ouattara, Προέδρου της Ακτής Ελεφαντοστού.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Beatrix von Storch.

8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις δεσμευτικές ετήσιες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα κράτη μέλη από το 2021 έως το 2030 για μια ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση και την τήρηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0256)

Παρεμβαίνει η Adina-Ioana Vălean (πρόεδρος της επιτροπής ENVI), μετά την ψηφοφορία, για να ζητήσει να αναπεμφθεί το θέμα στην αρμόδια επιτροπή για διοργανικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 του Κανονισμού. Το Σώμα εγκρίνει το αίτημα.


8.2. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Rolandas Paksas (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0257)


8.3. Αίτηση άρσης της ασυλίας της Mylène Troszczynski (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0258)


8.4. Αίτηση άρσης της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0259)


8.5. Αντίρρηση σχετικά με κατ’εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής: ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού από τον Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2017 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) αριθ. 639/2014 όσον αφορά τα μέτρα ελέγχου σχετικά με την καλλιέργεια κάνναβης, ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις οικολογικού προσανατολισμού, τις ενισχύσεις αγροτών νεαρής ηλικίας οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο νομικού προσώπου, τον υπολογισμό του ανά μονάδα ποσού στο πλαίσιο της προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα τμήματα δικαιωμάτων ενίσχυσης και ορισμένες υποχρεώσεις κοινοποίησης που σχετίζονται με το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης και την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Απαιτείται πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο για την έγκριση της πρότασης ψηφίσματος)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Απορρίπτεται


8.6. Η ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την ανάγκη ανάπτυξης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη και την πρόληψη του συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών [2016/2061(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0260)


8.7. Έκθεση του 2016 για τη Σερβία (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για τη Σερβία [2016/2311(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: David McAllister (A8-0063/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0261)


8.8. Έκθεση του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Κοσσυφοπέδιο [2016/2314(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0262)


8.9. Έκθεση του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας [2016/2310(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 5 Απριλίου 2017 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2017).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0263)


8.10. Η κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 και B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0397/2017

(αντικαθιστά τις B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 και B8-0402/2017):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev και José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge και Maria Arena, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Νότης Μαριάς, Anna Elżbieta Fotyga και Ruža Tomašić, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini και Laura Ferrara.

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0264)


8.11. Πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν στη συνέχεια της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0217/2017, σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού, οι Bernd Lange και Sajjad Karim, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Η συζήτηση διεξήχθη στις17 Μαΐου 2017 (σημείο 21 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.5.2017).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0265)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Έκθεση Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Έκθεση David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Έκθεση Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Έκθεση Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Μαρία Σπυράκη, Tomáš Zdechovský

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Συμφώνου Βιωσιμότητας στο Μπανγκλαντές (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 14.15 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Μεταφορές πιστώσεων

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού, η Επιτροπή Προϋπολογισμών αποφάσισε να μην διατυπώσει αντιρρήσεις στη μεταφορά πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής INF 1/2017.


13. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 08/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 09/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 10/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 11/2017 - Τμήμα III – Επιτροπή (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 1/2017 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 2/2017 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων INF 3/2017 - Επιτροπή των Περιφερειών (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG


14. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)

Σχέδιο κατ' εξουσιοδότηση πράξεως που διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 510/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με σκοπό την προσαρμογή τους στην αλλαγή της κανονιστικής διαδικασίας δοκιμών για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 από ελαφρά εμπορικά οχήματα (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση των παραρτημάτων I και II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς τον σκοπό της προσαρμογής τους στην αλλαγή κανονιστικής διαδικασίας δοκιμής για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI, ITRE (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον περαιτέρω προσδιορισμό των πρόσθετων αντικειμενικών κριτηρίων για την εφαρμογή προτιμησιακού ποσοστού εκροής ή εισροής ρευστότητας για διασυνοριακές μη αναληφθείσες πιστωτικές και ταμειακές διευκολύνσεις εντός ομίλων ή θεσμικού συστήματος προστασίας (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 1 μήνες από την παραλαβή του εγγράφου στις 31 Μαΐου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την παροχή σε επίπεδο Ένωσης υπηρεσιών πληροφόρησης για τις πολυτροπικές μετακινήσεις (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 31 Μαΐου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1215/2009 του Συμβουλίου όσον αφορά τις εμπορικές παραχωρήσεις προς το Κοσσυφοπέδιο* μετά την έναρξη ισχύος της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου, αφετέρου (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: INTA, AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ειδικές απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα τρόφιμα που προορίζονται ως υποκατάστατα του συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο του σωματικού βάρους (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 2 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/35 σχετικά με τον υπολογισμό των ρυθμιστικών κεφαλαιακών απαιτήσεων για ορισμένες κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων (εταιρείες υποδομών) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 8 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON

- Κατ’ εξουσιοδότηση απόφαση της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/797 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους ειδικούς στόχους για την κατάρτιση, έκδοση και αναθεώρηση των τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 2 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 8 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εξαίρεση ορισμένων κεντρικών τραπεζών τρίτων χωρών, κατά την εκτέλεση νομισματικής ή συναλλαγματικής πολιτικής ή πολιτικής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, από απαιτήσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Προθεσμία για τη διατύπωση αντιρρήσεων: 3 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου στις 12 Ιουνίου 2017

αναπομπή επί της ουσίας: ECON


15. Η επαναθεμελίωση μιας Ευρώπης βασισμένης σε αξίες και προσηλωμένης σε αποτελεσματικούς δημοκρατικούς θεσμούς, η οποία προωθεί μια ευημερούσα οικονομία σε μια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία (συζήτηση επί επικαίρων θεμάτων)

Η επαναθεμελίωση μιας Ευρώπης βασισμένης σε αξίες και προσηλωμένης σε αποτελεσματικούς δημοκρατικούς θεσμούς, η οποία προωθεί μια ευημερούσα οικονομία σε μια δίκαιη και συνεκτική κοινωνία (2017/2706(RSP))

Παρεμβαίνει η Sophia in 't Veld για την έναρξη της συζήτησης.

Παρεμβαίνουν οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Rosa Estaràs Ferragut, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Tanja Fajon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Raymond Finch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Auke Zijlstra, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Κώστας Χρυσόγονος, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi και Patrizia Toia.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.


16. Η συνέχεια που δόθηκε στα έγγραφα του Παναμά και το κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η συνέχεια που δόθηκε στα έγγραφα του Παναμά και το κράτος δικαίου στη Μάλτα (2017/2694(RSP))

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου), Joseph Muscat (Πρωθυπουργός της Μάλτας) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Jeppe Kofod, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bernd Lucke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petr Ježek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio De Masi, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Barbara Kappel, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι David Casa, Alfred Sant, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Paul Tang και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nuno Melo, Ana Gomes, Τάκης Χατζηγεωργίου, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Joseph Muscat και Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.


17. Εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εκτέλεση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων [2016/2064(INI)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Συνεισηγητές: José Manuel Fernandes και Udo Bullmann (A8-0200/2017)

Οι José Manuel Fernandes και Udo Bullmann παρουσιάζουν την έκθεση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Inés Ayala Sender (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN) και Dominique Riquet (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emmanuel Maurel (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Hannu Takkula (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής CONT), Romana Tomc (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL), Nicola Danti (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Mercedes Bresso (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Jill Evans (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Brian Hayes, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Eider Gardiazabal Rubial, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Valli, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λευτέρης Χριστοφόρου, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Γεώργιος Κύρτσος, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Εύα Καϊλή, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij και Georgi Pirinski.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ελευθέριος Συναδινός, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes και Udo Bullmann.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

18. Ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (δράσεις της ΕΕ) (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (δράσεις της ΕΕ) (2017/2730(RSP))

Οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Liadh Ní Riada, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Bruno Gollnisch, μη εγγεγραμμένος, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel και Andreas Schwab.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Franck Proust.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Παιδική φτώχεια (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Παιδική φτώχεια (2017/2731(RSP))

Οι Helena Dalli (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Claude Rolin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Enrique Calvet Chambon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Γεώργιος Επιτήδειος, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici και Helena Dalli.

Η συζήτηση περατώνεται.


20. Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία - Επιγραμμικές πλατφόρμες και η ψηφιακή ενιαία αγορά (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συνεργατική οικονομία [2017/2003(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Έκθεση σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την ψηφιακή ενιαία αγορά [2016/2276(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Συνεισηγητές: Henna Virkkunen και Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Οι Nicola Danti, Henna Virkkunen και Philippe Juvin παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Joachim Schuster (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής EMPL) και Dario Tamburrano (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE).

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνει η Tania González Peñas (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής TRAN).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Axel Voss (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sergio Gutiérrez Prieto, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Daniel Dalton, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Curzio Maltese, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marco Zullo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, μη εγγεγραμμένος, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose και Michaela Šojdrová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel και Olga Sehnalová.

Παρεμβαίνουν οι Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen και Philippe Juvin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.6 και σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.6.2017.


21. Σύνθεση του Σώματος

Οι αρμόδιες ολλανδικές αρχές ανακοίνωσαν την εκλογή του André Elissen ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη θέση της Vicky Maeijer με ισχύ από 13 Ιουνίου 2017.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού, για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει ελεγχθεί η εντολή του ή εκδοθεί απόφαση σε περίπτωση διαφοράς, ο André Elissen καταλαμβάνει την έδρα του στο Κοινοβούλιο και συμμετέχει στα όργανά του με πλήρη δικαιώματα, υπό τον όρο ότι έχει προηγουμένως προβεί στη δήλωση ότι δεν κατέχει οποιοδήποτε αξίωμα ασυμβίβαστο με την ιδιότητα του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


22. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες PPE και S&D τα ακόλουθα αιτήματα διορισμού:

Επιτροπή AFET: Clare Moody

Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας: Clare Moody

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου: David Martin

Αντιπροσωπεία στη Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ: Carlos Iturgaiz, ο οποίος αντικαθιστά την Esther Herranz García

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


23. Φορολόγηση των λιμένων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Φορολόγηση των λιμένων (2017/2704(RSP))

Ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kathleen Van Brempt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, João Pimenta Lopes, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Angelo Ciocca, εξ ονόματος της Ομάδας ENF.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά.)

Παρεμβαίνουν οι Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly και Franck Proust.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Stanislav Polčák.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici.

Η συζήτηση περατώνεται.


24. Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Καθεστώς και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων (2017/2733(RSP))

Ο Pierre Moscovici (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Rainer Wieland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel και György Schöpflin.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Stanislav Polčák και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνει ο Pierre Moscovici.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Rainer Wieland, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mercedes Bresso, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Josep-Maria Terricabras, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών ιδρυμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2017.


25. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 605.662/OJJE).


26. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου