Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 269kWORD 81k
Kolmapäev, 14. juuni 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (kodukorra artikkel 69c)
 4.Päevakorra muutmine
 5.Valmistumine Euroopa Ülemkogu 22.–23. juuni 2017. aasta kohtumiseks (arutelu)
 6.President Trumpi otsus USA taganemise kohta COP21 kliimakokkuleppest (arutelu)
 7.Pidulik istung - Côte d'Ivoire
 8.Hääletused
  
8.1.Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (hääletus)
  
8.2.Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.3.Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.4.Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  
8.5.Vastuväide delegeeritud määrusele: keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus (hääletus)
  
8.6.Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks (hääletus)
  
8.7.2016. aasta Serbia aruanne (hääletus)
  
8.8.2016. aasta Kosovo aruanne (hääletus)
  
8.9.2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (hääletus)
  
8.10.Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)
  
8.11.Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Assigneeringute ümberpaigutamine
 13.Esitatud dokumendid
 14.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)
 15.Väärtustel põhineva, demokraatlikel institutsioonidel rajaneva ning õiglases ja sidusas ühiskonnas edukat majandust soodustava Euroopa uuesti loomine (temaatiline arutelu)
 16.Panama dokumentide järelmeetmed ja õigusriigi põhimõtte järgimine Maltal (arutelu)
 17.Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine (arutelu)
 18.Välisinvesteeringud strateegilistes sektorites (ELi meetmed) (arutelu)
 19.Laste vaesus (arutelu)
 20.Euroopa jagamismajanduse tegevuskava - Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (arutelu)
 21.Parlamendi koosseis
 22.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 23.Sadamate maksustamine (arutelu)
 24.Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine (arutelu)
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 135 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Aserbaidžaani ajakirjaniku Afgan Mukhtarli juhtum (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Afgan Mukhtarli juhtum ja meedia olukord Aserbaidžaanis (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo: Afgan Mukhtarli juhtum ja meedia olukord Aserbaidžaanis (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ja Kati Piri fraktsiooni S&D nimel: Afgan Mukhtarli juhtum ja meedia olukord Aserbaidžaanis (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Afgan Mukhtarli juhtum ja meedia olukord Aserbaidžaanis (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel: Afgan Mukhtarli juhtum ja meedia olukord Aserbaidžaanis (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel: Afgan Mukhtarli juhtum ja meedia olukord Aserbaidžaanis (B8-0420/2017).

II.   Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes ja Bronis Ropė fraktsiooni Verts/ALE nimel: Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill fraktsiooni S&D nimel: Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel: Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel: sPakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel: Pakistan, eelkõige inimõiguste kaitsjate olukord ja surmanuhtlus (B8-0429/2017).

III.   Inimõiguste olukord Indoneesias (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel: Inimõiguste olukord Indoneesias (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec ja Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo: Inimõiguste olukord Indoneesias (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja David Martin fraktsiooni S&D nimel: Inimõiguste olukord Indoneesias (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel: Inimõiguste olukord Indoneesias (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel: Inimõiguste olukord Indoneesias (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel: Inimõiguste olukord Indoneesias (B8-0431/2017).

Kõneaega eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 162.


3. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (heakskiitmine) (kodukorra artikkel 69c)

Parlamendi president andis teada, et ta ei ole saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsioonidelt taotlust seoses otsustega alustada esmaspäeva, 12. juuni 2017. aasta protokollis (12.6.2017 protokolli punkt 7) nimetatud institutsioonidevahelisi läbirääkimisi.

BUDG-, CONT-, LIBE- ja ENVI-komisjonid võivad seega alustada kodukorra artikli 69c lõikes 2 osutatud tähtaja möödumisel läbirääkimisi.


4. Päevakorra muutmine

Kooskõlas kodukorra artikli 9 lõikega 8 ja pärast fraktsioonidega konsulteerimist tegi president ettepaneku muuta päevkorda järgmiselt:

- Pärast vastuvõtmist õiguskomisjonis lisatakse raport Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2070(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017); raport Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2019(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) ja raport Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2020(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0217/2017) kolmapäeva, 14. juuni 2017. aasta hääletustele.

- Pärast vastuvõtmist õiguskomisjonis lisatakse raport Marine Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2021(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A8-0223/2017) neljapäeva, 15. juuni 2017 hääletustele.

Parlament kiitis ettepanekud heaks.

Sellega loeti päevakord muudetuks.


5. Valmistumine Euroopa Ülemkogu 22.–23. juuni 2017. aasta kohtumiseks (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Valmistumine Euroopa Ülemkogu 22.–23. juuni 2017. aasta kohtumiseks (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võttis Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel.

Parlamendi president edastas solidaarsusavalduse Londoni elanikele seoses elumaja tulekahjuga, millel oli palju ohvreid.

Sõna võtsid Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Syed Kamall fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Sõna võtsid Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn arutelu läbiviimise teemal, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini ja Cécile Kashetu Kyenge.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek ja Diane James.

Sõna võttis Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

6. President Trumpi otsus USA taganemise kohta COP21 kliimakokkuleppest (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: President Trumpi otsus USA taganemise kohta COP21 kliimakokkuleppest (2017/2629(RSP))

Parlamendi president esines sissejuhatava sõnavõtuga.

Hilda Heine (Marshalli Saarte Vabariigi president) esines avaldusega.

Helena Dalli (nõukogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús ja Jo Leinen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok ja José Blanco López.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) ja Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president


7. Pidulik istung - Côte d'Ivoire

Kell 12.00 kuni 12.30 toimus parlamendi pidulik istung, millel esines kõnega Côte d'Ivoire'i president Alassane Ouattara.


ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võttis Beatrix von Storch.

8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Liikmesriikide võetud siduvad eesmärgid kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks, et täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse liikmesriikide võetud siduvaid eesmärke kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks aastatel 2021–2030, et tagada vastupidav energialiit ning täita Pariisi kokkuleppe alusel võetud kohustused, ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 525/2013 kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu teabe esitamise kohta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud (P8_TA(2017)0256)

Pärast hääletust võttis sõna Adina-Ioana Vălean (ENVI komisjoni esimees), kes soovis küsimuse tagasisaatmist vastutavale komisjonile institutsioonidevaheliste läbirääkimiste eesmärgil (kooskõlas kodukorra artikli 59 lõikega 4). Parlament kiitis taotluse heaks.


8.2. Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Rolandas Paksase puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2016/2070(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0257)


8.3. Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Mylène Troszczynski puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2019(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0258)


8.4. Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 150) (hääletus)

Raport Jean-Marie Le Peni puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2017/2020(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P8_TA(2017)0259)


8.5. Vastuväide delegeeritud määrusele: keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3 Czesław Adam Siekierski AGRI komisjoni nimel komisjoni 15. veebruari 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 639/2014 seoses kanepi kasvatamisega seotud kontrollimeetmetega, teatavate keskkonnasäästlikumaks muutmise toetuse sätetega, toetustega juriidilise isiku üle kontrolli omavatele noortele põllumajandustootjatele, vabatahtliku tootmiskohustusega seotud toetuse summa arvutamisega ühiku kohta, toetusõiguste osadega ja teatavate teavituskohustustega, mis on seotud ühtse pindalatoetuse kava ja tootmiskohustusega seotud vabatahtliku toetusega, ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 X lisa (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Tagasi lükatud


8.6. Vajadus koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks (hääletus)

Raport vajaduse kohta koostada ELi strateegia soolise pensionilõhe kaotamiseks ja ärahoidmiseks [2016/2061(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0260)


8.7. 2016. aasta Serbia aruanne (hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta Serbia aruande kohta [2016/2311(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: David McAllister (A8-0063/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0261)


8.8. 2016. aasta Kosovo aruanne (hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta Kosovo aruande kohta [2016/2314(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0262)


8.9. 2016. aasta aruanne endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi kohta (hääletus)

Raport komisjoni 2016. aasta aruande kohta, milles käsitletakse endist Jugoslaavia Makedoonia vabariiki [2016/2310(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Arutelu toimus 5. aprillil 2017 (5.4.2017 protokollipunkt 21).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0263)


8.10. Olukord Kongo Demokraatlikus Vabariigis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 10)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0397/2017

(asendades B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge ja Maria Arena fraktsiooni S&D nimel,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel,

—   Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel,

—   Maria Heubuch, fraktsiooni Verts/ALE nimel,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini ja Laura Ferrara.

Vastu võetud (P8_TA(2017)0264)


8.11. Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas suuliselt vastatava küsimuse B8-0217/2017 alusel vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5 Bernd Lange ja Sajjad Karim,INTA komisjoni nimel Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseisu kohta (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Arutelu toimus17. mail 2017 (17.5.2017 protokollipunkt 21).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2017)0265)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová ja Peter Jahr

Raport: Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo ja Marian Harkin

Raport: David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil ja Csaba Sógor

Raport: Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki ja Jiří Pospíšil

Raport: Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki ja Tomáš Zdechovský

Resolutsiooni ettepanek olukorra kohta Kongo Demokraatlikus Vabariigis (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Resolutsiooni ettepanek Bangladeshi jätkusuutlikkuse kokkuleppe rakendamise hetkeseisu kohta (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.15 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander Graf LAMBSDORFF
asepresident

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artiklile 25 otsustas eelarvekomisjon mitte esitada vastuväiteid Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee assigneeringute ümberpaigutamisele INF 1/2017.


13. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on esitanud nõukogu ja komisjon

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 08/2017 – III jagu – Komisjon (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 09/2017 – III jagu – Komisjon (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 10/2017 – III jagu – Komisjon (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 11/2017 – III jagu – Komisjon (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 1/2017 - Regioonide Komitee (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 2/2017 - Regioonide Komitee (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek INF 3/2017 - Regioonide Komitee (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG


14. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 105 lõige 6)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti eelnõu:

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 510/2011 I ja II lisa, et viia need kooskõlla väikeste tarbesõidukite CO2-heite mõõtmiseks kasutatavas regulatiivses katsemeetodis tehtud muudatustega (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 I ja II lisa, et viia need kooskõlla kergsõidukite CO2-heite mõõtmiseks kasutatavas regulatiivses katsemeetodis tehtud muudatustega (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI, ITRE (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse täiendavaid objektiivseid kriteeriume, mida peab täitma, et kohaldada kasutamata piiriüleste krediidi- ja likviidsuslimiitide suhtes grupisisese või krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemi sisese likviidsete vahendite väljavoolu või sissevoolu soodusmäära (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 1 kuu alates kättesaamise kuupäevast 31. maist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL seoses mitmeliigilisi liikumisvõimalusi käsitlevate teabeteenuste osutamisega kogu ELis (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 31. maist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009 Kosovo suhtes kohaldatavate selliste kaubandussoodustuste osas*, mis tulenevad ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumisest (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))


* Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 (1999) ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.


Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile INTA, AFET (kodukorra artikkel 54)

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 609/2013 kehakaalu alandamiseks kasutatavate päevatoidu asendajate koostise ja teabe erinõuete osas (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 2. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) 2015/35 seoses regulatiivsete kapitalinõuete arvutamisega kindlustus- ja edasikindlustusandjate hoitavate teatavate varaklasside puhul (taristuettevõtted) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON

- Komisjoni delegeeritud otsus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/797 seoses koostalitluse tehniliste kirjelduste koostamise, vastuvõtmise ja läbivaatamise konkreetsete eesmärkidega (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 2 kuud alates kättesaamise kuupäevast 8. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile TRAN

- Komisjoni delegeeritud määrus, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 600/2014 seoses kauplemiseelse ja -järgse läbipaistvuse nõuetest erandi tegemisega teatavate kolmandate riikide keskpankade suhtes tehingute puhul, mille eesmärk on viia ellu raha-, valuuta- ja finantsstabiilsuspoliitikat (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Vastuväite esitamise tähtaeg 3 kuud alates kättesaamise kuupäevast 12. juunist 2017

edasi saadetud vastutavale komisjonile ECON


15. Väärtustel põhineva, demokraatlikel institutsioonidel rajaneva ning õiglases ja sidusas ühiskonnas edukat majandust soodustava Euroopa uuesti loomine (temaatiline arutelu)

Väärtustel põhineva, demokraatlikel institutsioonidel rajaneva ning õiglases ja sidusas ühiskonnas edukat majandust soodustava Euroopa uuesti loomine (2017/2706(RSP))

Sõna võttis Sophia in 't Veld arutelu sissejuhatamiseks.

Sõna võtsid Helena Dalli (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Tanja Fajon fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Auke Zijlstra fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi ja Patrizia Toia.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.


16. Panama dokumentide järelmeetmed ja õigusriigi põhimõtte järgimine Maltal (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Panama dokumentide järelmeetmed ja õigusriigi põhimõtte järgimine Maltal (2017/2694(RSP))

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Helena Dalli (nõukogu eesistuja), Joseph Muscat (Malta peaminister) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Jeppe Kofod fraktsiooni S&D nimel, Bernd Lucke fraktsiooni ECR nimel, Petr Ježek fraktsiooni ALDE nimel, Fabio De Masi fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Coburn fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel ja Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võtsid David Casa, Alfred Sant, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Paul Tang ja Paulo Rangel.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Joseph Muscat ja Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.


17. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamine (arutelu)

Raport Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi rakendamise kohta [2016/2064(INI)] - Eelarvekomisjon - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöörid: José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann tutvustasid raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident

Sõna võtsid Marian-Jean Marinescu (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Inés Ayala Sender (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja) ja Dominique Riquet (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võtsid Emmanuel Maurel (INTA-komisjoni arvamuse koostaja), Hannu Takkula (CONT-komisjoni arvamuse koostaja), Romana Tomc (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja), Nicola Danti (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Mercedes Bresso (REGI-komisjoni arvamuse koostaja), Jill Evans (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Brian Hayes fraktsiooni PPE nimel, Eider Gardiazabal Rubial fraktsiooni S&D nimel, Roberts Zīle fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Valli fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij ja Georgi Pirinski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić ja Maria Grapini.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.6.2017 protokollipunkt 7.5.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)


ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

18. Välisinvesteeringud strateegilistes sektorites (ELi meetmed) (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Välisinvesteeringud strateegilistes sektorites (ELi meetmed) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Daniel Caspary fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Liadh Ní Riada fraktsiooni GUE/NGL nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel ja Andreas Schwab.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Franck Proust.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.


19. Laste vaesus (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Laste vaesus (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (nõukogu eesistuja) ja Pierre Moscovici (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Claude Rolin fraktsiooni PPE nimel, Vilija Blinkevičiūtė fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Enrique Calvet Chambon fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly ja Olga Sehnalová.

Sõna võtsid Pierre Moscovici ja Helena Dalli.

Arutelu lõpetati.


20. Euroopa jagamismajanduse tegevuskava - Veebiplatvormid ja digitaalne ühtne turg (arutelu)

Raport Euroopa jagamismajanduse tegevuskava kohta [2017/2003(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Raport veebiplatvormide ja digitaalse ühtse turu kohta [2016/2276(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöörid: Henna Virkkunen ja Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen ja Philippe Juvin tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Joachim Schuster (EMPL-komisjoni arvamuse koostaja) ja Dario Tamburrano (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Pierre Moscovici (komisjoni liige).

Sõna võttis Tania González Peñas (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja).

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Axel Voss (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Sergio Gutiérrez Prieto fraktsiooni S&D nimel, Daniel Dalton fraktsiooni ECR nimel, Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel, Curzio Maltese fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose ja Michaela Šojdrová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel ja Olga Sehnalová.

Sõna võtsid Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen ja Philippe Juvin.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 7.6 ja 15.6.2017 protokollipunkt 7.7.


21. Parlamendi koosseis

Madalmaade pädevad ametiasutused on teatanud Vicky Maeijeri asemel André Elisseni ametisse nimetamisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 13. juunist 2017.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb André Elissen vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


22. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonidelt PPE ja S&D järgmiste ametinimetamiste taotlused:

AFET-komisjon: Clare Moody

julgeoleku ja kaitse allkomisjon: Clare Moody

delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees: David Martin

delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees: Esther Herranz García asemel Carlos Iturgaiz

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


23. Sadamate maksustamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Sadamate maksustamine (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, João Pimenta Lopes fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel.

(Istung katkestati mõneks hetkeks)

Sõna võtsid Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly ja Franck Proust.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Stanislav Polčák.

Sõna võttis Pierre Moscovici.

Arutelu lõpetati.


24. Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine (arutelu)

Komisjoni avaldus: Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste põhikiri ning rahastamine (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Rainer Wieland fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel ja György Schöpflin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák ja Georgios Epitideios.

Sõna võttis Pierre Moscovici.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Rainer Wieland fraktsiooni PPE nimel, Mercedes Bresso fraktsiooni S&D nimel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz fraktsiooni ALDE nimel, Josep-Maria Terricabras fraktsiooni Verts/ALE nimel Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste rahastamise kohta (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch fraktsiooni EFDD nimel Euroopa tasandi erakondade ja poliitiliste sihtasutuste rahastamise kohta (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.9.2017 protokollipunkt 7.9.


25. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 605.662/OJJE).


26. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Õigusteave - Privaatsuspoliitika