Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 273kWORD 82k
Keskiviikko 14. kesäkuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)
 4.Esityslistan muuttaminen
 5.Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. kesäkuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 6.Presidentti Trumpin päätös irrottaa Yhdysvallat COP 21 -ilmastosopimuksesta (keskustelu)
 7.Juhlaistunto – Norsunluurannikko
 8.Äänestykset
  8.1.Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (äänestys)
  8.2.Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.3.Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.4.Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.5.Delegoidun säädöksen vastustaminen: viherryttämistuki (äänestys)
  8.6.Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (äänestys)
  8.7.Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  8.8.Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  8.9.Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)
  8.10.Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)
  8.11.Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Määrärahojen siirrot
 13.Vastaanotetut asiakirjat
 14.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 15.Arvoihin perustuvan, tehokkaisiin demokraattisiin toimielimiin ankkuroituneen ja kukoistavaa taloutta oikeudenmukaisessa ja yhteenkuuluvuutta edistävässä yhteiskunnassa tukevan Euroopan uudelleen perustaminen (ajankohtainen keskustelu)
 16.Panaman paperien jatkotoimet ja oikeusvaltioperiaate Maltalla (keskustelu)
 17.Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Ulkomaiset investoinnit strategisilla aloilla (EU:n toimet) (keskustelu)
 19.Lapsiköyhyys (keskustelu)
 20.Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma – Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (keskustelu)
 21.Parlamentin kokoonpano
 22.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 23.Satamien verotus (keskustelu)
 24.Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus (keskustelu)
 25.Seuraavan istunnon esityslista
 26.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Azerbaidžanilaisen toimittajan Afgan Mukhtarlin tapaus (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Afgan Mukhtarlin tapauksesta ja tiedotusvälineiden tilanteesta Azerbaidžanissa (B8-0414/2017)

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo Afgan Mukhtarlin tapauksesta ja tiedotusvälineiden tilanteesta Azerbaidžanissa (B8-0415/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes ja Kati Piri S&D-ryhmän puolesta Afgan Mukhtarlin tapauksesta ja tiedotusvälineiden tilanteesta Azerbaidžanissa (B8-0416/2017)

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Afgan Mukhtarlin tapauksesta ja tiedotusvälineiden tilanteesta Azerbaidžanissa (B8-0417/2017)

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta Afgan Mukhtarlin tapauksesta ja tiedotusvälineiden tilanteesta Azerbaidžanissa (B8-0418/2017)

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Afgan Mukhtarlin tapauksesta ja tiedotusvälineiden tilanteesta Azerbaidžanissa (B8-0420/2017).

II.   Pakistan ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja kuolemanrangaistus (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Pakistanista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja kuolemanrangaistuksesta (B8-0419/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes ja Bronis Ropė Verts/ALE-ryhmän puolesta Pakistanista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja kuolemanrangaistuksesta (B8-0421/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Neena Gill S&D-ryhmän puolesta Pakistanista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja kuolemanrangaistuksesta (B8-0422/2017)

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Pakistanista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja kuolemanrangaistuksesta (B8-0423/2017)

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Pakistanista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja kuolemanrangaistuksesta (B8-0427/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Pakistanista ja erityisesti ihmisoikeuksien puolustajien tilanteesta ja kuolemanrangaistuksesta (B8-0429/2017).

III.   Indonesian ihmisoikeustilanne (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta Indonesian ihmisoikeustilanteesta (B8-0424/2017)

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec ja Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ignazio Corrao ja Fabio Massimo Castaldo Indonesian ihmisoikeustilanteesta (B8-0425/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja David Martin S&D-ryhmän puolesta Indonesian ihmisoikeustilanteesta (B8-0426/2017)

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells ja Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta Indonesian ihmisoikeustilanteesta (B8-0428/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos ja Barbara Spinelli GUE/NGL-ryhmän puolesta Indonesian ihmisoikeustilanteesta (B8-0430/2017)

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Indonesian ihmisoikeustilanteesta (B8-0431/2017).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (hyväksyminen) (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut vastaanottanut yhtään vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä toimielinten välisiä neuvotteluja koskevista päätöksistä, joista ilmoitettiin maanantaina 12. kesäkuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjassa (istunnon pöytäkirja 12.6.2017, kohta 7).

BUDG-, CONT-, LIBE- ja ENVI-valiokunnat ovat näin ollen voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.


4. Esityslistan muuttaminen

Työjärjestyksen 9 artiklan 8 kohdan mukaisesti ja poliittisia ryhmiä kuultuaan puhemies ehdottaa, että esityslistaa muutetaan seuraavasti:

- Mietintö Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ([2016/2070(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)), mietintö Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ([2017/2019(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)) ja mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ([2017/2020(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0217/2017)) hyväksyttiin oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja lisätään näin ollen keskiviikon 14. kesäkuuta 2017 äänestyksiin.

- Mietintö Marine Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä ([2017/2021(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Sajjad Karim (A8-0223/2017)) hyväksyttiin oikeudellisten asioiden valiokunnassa ja lisätään näin ollen torstain 15. kesäkuuta 2017 äänestyksiin.

Parlamentti hyväksyi nämä ehdotukset.

Esityslistaa muutettiin vastaavasti.


5. Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. kesäkuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. kesäkuuta 2017 pidettävän kokouksen valmistelu (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Manfred Weber käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhemies ilmaisi solidaarisuutensa Lontoon kerrostalotulipalon lukuisten uhrien johdosta.

Puheenvuorot: Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Puhetta johti
varapuhemies David-Maria SASSOLI

Puheenvuorot: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn keskustelun kulusta, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini ja Cécile Kashetu Kyenge.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek ja Diane James.

Helena Dalli käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

6. Presidentti Trumpin päätös irrottaa Yhdysvallat COP 21 -ilmastosopimuksesta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Presidentti Trumpin päätös irrottaa Yhdysvallat COP 21 -ilmastosopimuksesta (2017/2629(RSP))

Puhemies käytti johdantopuheenvuoron.

Hilda Heine (Marshallinsaarten tasavallan presidentti) antoi julkilausuman.

Helena Dalli (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús ja Jo Leinen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok ja José Blanco López.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete (komission jäsen) ja Helena Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI


7. Juhlaistunto – Norsunluurannikko

Parlamentti kokoontui klo 12.00–12.30 juhlaistuntoon Norsunluurannikon presidentin Alassane Ouattaran puheen johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

Beatrix von Storch käytti puheenvuoron.

8. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


8.1. Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030 joustavaa energiaunionia varten ja Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi sekä järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja niistä raportoimiseksi sekä muista ilmastonmuutosta koskevista tiedoista raportoimiseksi annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 525/2013 muuttamisesta [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0256)

Adina-Ioana Vălean (ENVI-valiokunnan puheenjohtaja) käytti äänestyksen jälkeen puheenvuoron ja pyysi, että asia palautetaan asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Parlamentti hyväksyi pyynnön.


8.2. Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Rolandas Paksasin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2016/2070(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0257)


8.3. Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Mylène Troszczynskin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2019(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0258)


8.4. Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö Jean-Marie Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä [2017/2020(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2017)0259)


8.5. Delegoidun säädöksen vastustaminen: viherryttämistuki (äänestys)

Päätöslauselmaesitys työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti, Czesław Adam Siekierski AGRI-valiokunnan puolesta komission 15 päivänä helmikuuta 2017 annetusta delegoidusta asetuksesta delegoidun asetuksen (EU) N:o 639/2014 muuttamisesta hampun viljelyyn liittyvien valvontatoimenpiteiden, viherryttämistukea koskevien tiettyjen säännösten, päätäntävaltaa oikeushenkilössä käyttävien nuorten viljelijöiden tukien, vapaaehtoisen tuotantosidonnaisen tuen yksikkökohtaisen laskennan, tukioikeuksien osien sekä yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmään ja vapaaehtoiseen tuotantosidonnaiseen tukeen liittyvien tiettyjen tiedoksiantovaatimusten osalta, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013 liitteen X muuttamisesta (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(päätöslauselmaesityksen hyväksymiseen vaaditaan parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hylättiin


8.6. Tarve unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi (äänestys)

Mietintö tarpeesta unionin strategialle sukupuolten välisen eläke-eron poistamiseksi ja torjumiseksi [2016/2061(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0260)


8.7. Serbiaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö Serbiaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2311(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: David McAllister (A8-0063/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0261)


8.8. Kosovoa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö Kosovoa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2314(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0262)


8.9. Entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva vuoden 2016 kertomus (äänestys)

Mietintö entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta [2016/2310(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Keskustelu käytiin 5. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 5.4.2017, kohta 21).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0263)


8.10. Kongon demokraattisen tasavallan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0397/2017

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 ja B8-0402/2017)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge ja Maria Arena S&D-ryhmän puolesta

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta

—   Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

—   Maria Heubuch Verts/ALE-ryhmän puolesta

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini ja Laura Ferrara.

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0264)


8.11. Kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanne Bangladeshissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0217/2017 johdosta työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti, Bernd Lange ja Sajjad Karim INTA-valiokunnan puolesta kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta Bangladeshissa (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Keskustelu käytiin 17. toukokuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 21).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2017)0265)


9. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Mietintö Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Mietintö David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Mietintö Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Mietintö Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Päätöslauselmaesitys Kongon demokraattisen tasavallan tilanteesta (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Päätöslauselmaesitys kestävyyssopimuksen täytäntöönpanon tilanteesta Bangladeshissa (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.15 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Alexander Graf LAMBSDORFF

11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta päätti olla vastustamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean määrärahasiirtoa INF 1/2017.


13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Määrärahasiirtoesitys DEC 08/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 09/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 10/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 11/2017 – Pääluokka III – Komissio (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 1/2017 – Alueiden komitea (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2017 – Alueiden komitea (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 3/2017 – Alueiden komitea (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


14. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettavaksi delegoiduksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteiden I ja II muuttamisesta niiden mukauttamiseksi kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa käytettävän sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumiseen (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 liitteiden I ja II muuttamisesta niiden mukauttamiseksi kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen mittaamisessa käytettävän sääntömääräisen testausmenettelyn muuttumiseen (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI, ITRE (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä objektiivisia lisäkriteereitä täsmentävillä teknisillä sääntelystandardeilla likviditeetin etuoikeutetun ulos- tai sisäänvirtausasteen soveltamiseksi rajatylittävissä käyttämättömissä luottojärjestelyissä tai likviditeettisopimuksissa ryhmän tai laitosten suojajärjestelmän sisällä (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 31. toukokuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten multimodaalisten matkatietopalvelujen tarjoamisen osalta (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 31. toukokuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus neuvoston asetuksen (EY) N:o 1215/2009 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Kosovolle* Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Kosovon välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaan tulon seurauksena myönnetyistä kauppamyönnytyksistä (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Tämä nimitys ei vaikuta asemaa koskeviin kantoihin, ja se on YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 (1999) ja Kansainvälisen tuomioistuimen Kosovon itsenäisyysjulistuksesta antaman lausunnon mukainen.

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA, AFET (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 609/2013 täydentämisestä painonhallintaan tarkoitettujen ruokavalionkorvikkeiden koostumusta ja niistä annettavia tietoja koskevien erityisvaatimusten osalta (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 2. kesäkuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission delegoitu asetus delegoidun asetuksen (EU) 2015/35 muuttamisesta siltä osin kuin kyseessä on lakisääteisten pääomavaatimusten laskenta vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksen hallussa olevien varojen tiettyjen luokkien osalta (infrastruktuuriyritykset) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. kesäkuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu päätös Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 täydentämisestä yhteentoimivuuden teknisten eritelmien laatimista, hyväksymistä ja tarkistamista koskevien erityisten tavoitteiden osalta (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 8. kesäkuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä tiettyjen kolmansien maiden keskuspankkien vapauttamiseksi kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista niiden harjoittaessa raha-, valuutta- ja rahoitusvakauspolitiikkaa (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 12. kesäkuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


15. Arvoihin perustuvan, tehokkaisiin demokraattisiin toimielimiin ankkuroituneen ja kukoistavaa taloutta oikeudenmukaisessa ja yhteenkuuluvuutta edistävässä yhteiskunnassa tukevan Euroopan uudelleen perustaminen (ajankohtainen keskustelu)

Arvoihin perustuvan, tehokkaisiin demokraattisiin toimielimiin ankkuroituneen ja kukoistavaa taloutta oikeudenmukaisessa ja yhteenkuuluvuutta edistävässä yhteiskunnassa tukevan Euroopan uudelleen perustaminen (2017/2706(RSP))

Sophia in 't Veld käytti puheenvuoron ja alusti keskustelun.

Puheenvuorot: Helena Dalli (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Tanja Fajon S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Martina Anderson GUE/NGL-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi ja Patrizia Toia.

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Helena Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Panaman paperien jatkotoimet ja oikeusvaltioperiaate Maltalla (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Panaman paperien jatkotoimet ja oikeusvaltioperiaate Maltalla (2017/2694(RSP))

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Helena Dalli (neuvoston puheenjohtaja), Joseph Muscat (Maltan pääministeri) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Jeppe Kofod S&D-ryhmän puolesta, Bernd Lucke ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Fabio De Masi GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, David Coburn EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Lampros Fountoulis.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Puheenvuorot: David Casa, Alfred Sant, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Paul Tang ja Paulo Rangel.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Joseph Muscat ja Helena Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano (keskustelu)

Mietintö Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpanosta [2016/2064(INI)] - Budjettivaliokunta - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijät: José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann esittelivät mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies Ulrike LUNACEK

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Inés Ayala Sender (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Dominique Riquet (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Emmanuel Maurel (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hannu Takkula (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Romana Tomc (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nicola Danti (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mercedes Bresso (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jill Evans (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Brian Hayes PPE-ryhmän puolesta, Eider Gardiazabal Rubial S&D-ryhmän puolesta, Roberts Zīle ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij ja Georgi Pirinski.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić ja Maria Grapini.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes ja Udo Bullmann.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 7.5.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)


Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

18. Ulkomaiset investoinnit strategisilla aloilla (EU:n toimet) (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ulkomaiset investoinnit strategisilla aloilla (EU:n toimet) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Bernd Lange S&D-ryhmän puolesta, Liadh Ní Riada GUE/NGL-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel ja Andreas Schwab.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Franck Proust.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Helena Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Lapsiköyhyys (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Lapsiköyhyys (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (neuvoston puheenjohtaja) ja Pierre Moscovici (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Claude Rolin PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Enrique Calvet Chambon ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile ja Julie Ward.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly ja Olga Sehnalová.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici ja Helena Dalli.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toimintasuunnitelma – Verkkoalustat ja digitaaliset sisämarkkinat (keskustelu)

Mietintö yhteistyötaloutta koskevasta eurooppalaisesta toimintasuunnitelmasta [2017/2003(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Mietintö verkkoalustoista ja digitaalisista sisämarkkinoista [2016/2276(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijät: Henna Virkkunen ja Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen ja Philippe Juvin esittelivät mietinnöt.

Puheenvuorot: Joachim Schuster (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija) ja Dario Tamburrano (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Tania González Peñas (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Axel Voss (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Sergio Gutiérrez Prieto S&D-ryhmän puolesta, Daniel Dalton ECR-ryhmän puolesta, Dita Charanzová ALDE-ryhmän puolesta, Curzio Maltese GUE/NGL-ryhmän puolesta, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Mylène Troszczynski ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose ja Michaela Šojdrová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel ja Olga Sehnalová.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen ja Philippe Juvin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: kohta 7.6 ja istunnon pöytäkirja 15.6.2017, kohta 7.7.


21. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet, että André Elissen on nimitetty parlamentin jäseneksi Vicky Maeijerin tilalle 13. kesäkuuta 2017 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, André Elissen osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


22. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE- ja S&D-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

AFET-valiokunta: Clare Moody

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta: Clare Moody

valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa: David Martin

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Esther Herranz Garcían tilalle Carlos Iturgaiz.

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


23. Satamien verotus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Satamien verotus (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Wim van de Camp PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puheenvuorot: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly ja Franck Proust.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák.

Pierre Moscovici käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


24. Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus (keskustelu)

Komission julkilausuma: Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussääntö ja rahoitus (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Rainer Wieland PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jonathan Arnott EFDD-ryhmän puolesta, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel ja György Schöpflin.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák ja Georgios Epitideios.

Pierre Moscovici käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Rainer Wieland PPE-ryhmän puolesta, Mercedes Bresso S&D-ryhmän puolesta, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE-ryhmän puolesta, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE-ryhmän puolesta Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017)

—   Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoituksesta (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2017, kohta 7.9.


25. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 605.662/OJJE).


26. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö