Indekss 
Protokols
PDF 275kWORD 82k
Trešdiena, 2017. gada 14. jūnijs - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)
 4.Izmaiņas darba kārtībā
 5.Gatavošanās Eiropadomei 2017. gada 22. un 23. jūnijā (debates)
 6.Prezidenta D. Trampa lēmums anulēt ASV dalību COP 21 klimata nolīgumā (debates)
 7.Svinīgā sēde - Kotdivuāra
 8.Balsošanas laiks
  8.1.Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (balsošana)
  8.2.Pieprasījums atcelt Rolandas Paksas imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.3.Pieprasījums atcelt Mylène Troszczynski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.4.Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  8.5.Iebildums pret deleģēto aktu: zaļais maksājums (balsošana)
  8.6.Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (balsošana)
  8.7.2016. gada ziņojums par Serbiju (balsošana)
  8.8.2016. gada ziņojums par Kosovu (balsošana)
  8.9.2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (balsošana)
  8.10.Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)
  8.11.Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (balsošana)
 9.Balsojumu skaidrojumi
 10.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Apropriāciju pārvietojumi
 13.Dokumentu iesniegšana
 14.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 15.Tādas Eiropas atjaunošana, kas ir balstīta uz vērtībām, nostiprināta ar efektīvām demokrātiskajām iestādēm un veicina plaukstošu ekonomiku taisnīgā un saliedētā sabiedrībā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 16.Turpmāki pasākumi saistībā ar "Panamas dokumentiem" un tiesiskums Maltā (debates)
 17.Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana (debates)
 18.Ārvalstu investīcijas stratēģiskās nozarēs (ES pasākumi) (debates)
 19.Bērnu nabadzība (debates)
 20.Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma - Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus (debates)
 21.Parlamenta sastāvs
 22.Komiteju un delegāciju sastāvs
 23.Ostu aplikšana ar nodokļiem (debates)
 24.Eiropas politisko partiju un fondu statuss un finansēšana (debates)
 25.Nākamās sēdes darba kārtība
 26.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Azerbaidžānas žurnālista Afgan Mukhtarli lieta (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par Afgan Mukhtarli lietu un plašsaziņas līdzekļu stāvokli Azerbaidžānā (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms un Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo – par Afgan Mukhtarli lietu un plašsaziņas līdzekļu stāvokli Azerbaidžānā (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes un Kati Piri S&D grupas vārdā – par Afgan Mukhtarli lietu un plašsaziņas līdzekļu stāvokli Azerbaidžānā (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Afgan Mukhtarli lietu un plašsaziņas līdzekļu stāvokli Azerbaidžānā (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā – par Afgan Mukhtarli lietu un plašsaziņas līdzekļu stāvokli Azerbaidžānā (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par Afgan Mukhtarli lietu un plašsaziņas līdzekļu stāvokli Azerbaidžānā (B8-0420/2017).

II.   Pakistāna, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis un nāvessoda piemērošana (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par Pakistānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli un nāvessoda piemērošanu (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes un Bronis Ropė Verts/ALE grupas vārdā – par Pakistānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli un nāvessoda piemērošanu (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Neena Gill S&D grupas vārdā – par Pakistānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli un nāvessoda piemērošanu (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Pakistānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli un nāvessoda piemērošanu (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par Pakistānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli un nāvessoda piemērošanu (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par Pakistānu, jo īpaši cilvēktiesību aizstāvju stāvokli un nāvessoda piemērošanu (B8-0429/2017).

III.   Cilvēktiesību stāvoklis Indonēzijā (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić un Valdemar Tomaševski ECR grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Indonēzijā (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec un Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Ignazio Corrao un Fabio Massimo Castaldo – par cilvēktiesību stāvokli Indonēzijā (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un David Martin S&D grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Indonēzijā (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells un Cecilia Wikström ALDE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Indonēzijā (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos un Barbara Spinelli GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Indonēzijā (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par cilvēktiesību stāvokli Indonēzijā (B8-0431/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (apstiprināšana) (Reglamenta 69.c pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš no deputātiem, kuru skaits sasniedz vismaz vidējo obligāto minimumu, vai no vienas vai vairākām politiskajām grupām nav saņēmis nevienu pieprasījumu attiecībā uz lēmumu par iestāžu sarunu sākšanu, par kuru bija paziņots pirmdienas, 2017. gada 12. jūnija, sēdes protokolā (12.6.2017. protokola 7. punkts).

Līdz ar to pēc Reglamenta 69.c panta 2. punktā paredzētā termiņa beigām BUDG, CONT, LIBE un ENVI komiteja varēja sākt sarunas.


4. Izmaiņas darba kārtībā

Saskaņā ar Reglamenta 9. pantu un pēc apspriešanās ar politiskajām grupām priekšsēdētājs ierosināja darba kārtībā izdarīt turpmāk minētos grozījumus.

- Pēc to pieņemšanas Juridiskajā komitejā ziņojums par pieprasījumu atcelt Rolandas Paksas imunitāti [2016/2070(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), ziņojums par pieprasījumu atcelt Mylène Troszczynski imunitāti [2017/2019(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) un ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti [2017/2020(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0217/2017) tika iekļauti tās dienas, proti, trešdienas, 2017. gada 14. jūnija, balsošanas laikā.

- Pēc tā pieņemšanas Juridiskajā komitejā ziņojums par pieprasījumu atcelt Marine Le Pen imunitāti [2017/2021(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Sajjad Karim (A8-0223/2017) tika iekļauts nākamās dienas, proti, ceturtdienas, 2017. gada 15. jūnija, balsošanas laikā.

Parlaments piekrita šiem ierosinājumiem.

Līdz ar to darba kārtība tika grozīta.


5. Gatavošanās Eiropadomei 2017. gada 22. un 23. jūnijā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomei 2017. gada 22. un 23. jūnijā (2017/2625(RSP)).

Helena Dalli (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā.

Sēdes vadītājs pauda solidaritāti ar Londonas iedzīvotājiem, kur ugunsgrēkā, kas izcēlās dzīvojamā ēkā, bija vairāki cilvēku upuri.

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Syed Kamall ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Krisztina Morvai, pie grupām nepiederoša deputāte.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn – par debašu norisi, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini un Cécile Kashetu Kyenge.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek un Diane James.

Uzstājās Helena Dalli.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

6. Prezidenta D. Trampa lēmums anulēt ASV dalību COP 21 klimata nolīgumā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Prezidenta D. Trampa lēmums anulēt ASV dalību COP 21 klimata nolīgumā (2017/2629(RSP)).

Priekšsēdētājs teica ievadrunu.

Hilda Heine (Māršala Salu Republikas prezidente) uzstājās ar paziņojumu.

Helena Dalli (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Catherine Bearder ALDE grupas vārdā, Kateřina Konečná GUE/NGL grupas vārdā un Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús un Jo Leinen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok un José Blanco López.

Uzstājās Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) un Helena Dalli.

Debates tika slēgtas.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs


7. Svinīgā sēde - Kotdivuāra

No plkst. 12.00 līdz plkst. 12.30 notika Parlamenta svinīgā sēde saistībā ar Kotdivuāras prezidenta Alassane Ouattara uzrunu.


SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Beatrix von Storch.

8. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


8.1. Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumi nolūkā izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

Apstiprināts (P8_TA(2017)0256).

Uzstājās Adina-Ioana Vălean (ENVI komitejas priekšsēdētāja) – pēc balsošanas, pieprasot jautājumu nodot atpakaļ atbildīgajai komitejai saskaņā ar Reglamenta 59. panta 4. punktu, lai risinātu iestāžu sarunas. Parlaments pieprasījumu apstiprināja.


8.2. Pieprasījums atcelt Rolandas Paksas imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Rolandas Paksas imunitāti [2016/2070(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0257).


8.3. Pieprasījums atcelt Mylène Troszczynski imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Mylène Troszczynski imunitāti [2017/2019(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referents: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0258).


8.4. Pieprasījums atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par pieprasījumu atcelt Jean-Marie Le Pen imunitāti [2017/2020(IMM)] - Juridiskā komiteja. Referente: Evelyn Regner (A8-0217/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA(2017)0259).


8.5. Iebildums pret deleģēto aktu: zaļais maksājums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu AGRI komitejas vārdā iesniedza Czesław Adam Siekierski, par Komisijas 2017. gada 15. februāra deleģēto regulu, ar kuru Deleģēto regulu (ES) Nr. 639/2014 groza attiecībā uz kontroles pasākumiem, kas saistīti ar kaņepju audzēšanu, dažiem noteikumiem par zaļo maksājumu, maksājumu gados jauniem lauksaimniekiem, kuri kontrolē juridisku personu, brīvprātīga saistītā atbalsta apjoma uz vienību aprēķināšanu, maksājumtiesību daļām un dažām paziņošanas prasībām, kas saistītas ar vienotā platībmaksājuma shēmu un brīvprātīgu saistīto atbalstu, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 X pielikumu (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017).

(Rezolūcijas priekšlikuma pieņemšanai vajadzīgs kvalificēts vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Noraidīts.


8.6. Nepieciešamība pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai (balsošana)

Ziņojums par nepieciešamību pēc ES stratēģijas no dzimuma atkarīgas pensiju atšķirības izbeigšanai un novēršanai [2016/2061(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Constance Le Grip (A8-0197/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0260).


8.7. 2016. gada ziņojums par Serbiju (balsošana)

Ziņojums par Eiropas Komisijas 2016. gada ziņojumu par Serbiju [2016/2311(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: David McAllister (A8-0063/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0261).


8.8. 2016. gada ziņojums par Kosovu (balsošana)

2016. gada ziņojums par Kosovu [2016/2314(INI)] - Ārlietu komiteja. Referente: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0262).


8.9. 2016. gada ziņojums par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku (balsošana)

Ziņojums par Komisijas 2016. gada ziņojumu par bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku [2016/2310(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Ivo Vajgl (A8-0055/2017).

Debates notika 2017. gada 5. aprīlī (5.4.2017. protokola 21. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0263).


8.10. Stāvoklis Kongo Demokrātiskajā Republikā (balsošana)

Rezolūciju priekšlikumi B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 un B8-0402/2017 (2017/2703(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0397/2017

(aizstāj B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 un B8-0402/2017)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev un José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge un Maria Arena S&D grupas vārdā,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā,

—   Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

—   Maria Heubuch Verts/ALE grupas vārdā,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini un Laura Ferrara.

Pieņemts (P8_TA(2017)0264).


8.11. Ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējā norise Bangladešā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, ko saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu, noslēdzot debates par jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski (B8-0217/2017), INTA komitejas vārdā iesniedza Bernd Lange un Sajjad Karimpar ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējo norisi Bangladešā (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017).

Debates notika 2017. gada 17. maijā (17.5.2017. protokola 21. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA(2017)0265).


9. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Gerben-Jan Gerbrandy ziņojums - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Constance Le Grip ziņojums - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

David McAllister ziņojums - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Ulrike Lunacek ziņojums - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Ivo Vajgl ziņojums - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli Kongo Demokrātiskajā Republikā (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Rezolūcijas priekšlikums par ilgtspējības pakta īstenošanas pašreizējo norisi Bangladešā (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria


10. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.15 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Alexander Graf LAMBSDORFF
Priekšsēdētāja vietnieks

11. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


12. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja bija nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas apropriāciju pārvietojumu INF 1/2017.


13. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 08/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0020/2017 – C8-0177/2017 – 2017/2081(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 09/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0021/2017 – C8-0178/2017 – 2017/2082(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 10/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0022/2017 – C8-0185/2017 – 2017/2090(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 11/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0023/2017 – C8-0186/2017 – 2017/2091(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 1/2017 — Reģionu komiteja (N8-0029/2017 – C8-0187/2017 – 2017/2092(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2017 — Reģionu komiteja (N8-0030/2017 – C8-0188/2017 – 2017/2093(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2017 — Reģionu komiteja (N8-0031/2017 – C8-0189/2017 – 2017/2094(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


14. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtais deleģētā akta projekts

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 510/2011 I un II pielikumu, lai tos pielāgotu izmaiņām reglamentētajā testēšanas procedūrā, ar ko mēra CO2 emisijas no vieglajiem kravas transportlīdzekļiem (C(2017)03489 – 2017/2716(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 443/2009 I un II pielikumu, lai tos pielāgotu izmaiņām reglamentētajā testēšanas procedūrā, ar ko mēra CO2 emisijas no vieglajiem transportlīdzekļiem (C(2017)03492 – 2017/2718(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI, ITRE (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, ar kuriem sīkāk precizē papildu objektīvos kritērijus, lai piemērotu preferenciālu likviditātes izejošo vai ienākošo naudas plūsmu likmi pārrobežu neizmantotām kredīta vai likviditātes iespējām grupas vai institucionālās aizsardzības shēmas ietvaros (C(2017)03522 – 2017/2713(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 31. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas Deleģētā regula, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz ES mēroga multimodālu maršruta informācijas pakalpojumu sniegšanu (C(2017)03574 – 2017/2714(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 31. maiju.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009 attiecībā uz tirdzniecības koncesijām, kas piešķirtas Kosovai*, stājoties spēkā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA)).

* Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244 (1999) un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: INTA, AFET (Reglamenta 54. pants).

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz īpašām sastāva un informācijas prasībām, kuras piemēro svara kontrolei paredzētiem pilnīgiem uztura aizstājējiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (C(2017)03664 – 2017/2717(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 2. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko attiecībā uz regulamentējošu kapitāla prasību aprēķināšanu konkrētām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību (infrastruktūras komercsubjektu) turēto aktīvu kategorijām groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35 (C(2017)03673 – 2017/2738(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 8. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.

- Komisijas deleģētais lēmums, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 papildina attiecībā uz īpašajiem mērķiem savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju izstrādāšanai, pieņemšanai un pārskatīšanai (C(2017)03800 – 2017/2734(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 8. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz konkrētu trešo valstu centrālo banku, kuras īsteno monetāro, valūtu maiņas un finanšu stabilitātes politiku, atbrīvošanu no pirmstirdzniecības un pēctirdzniecības pārredzamības prasībām (C(2017)03890 – 2017/2741(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 12. jūniju.

Nodots atbildīgajai komitejai: ECON.


15. Tādas Eiropas atjaunošana, kas ir balstīta uz vērtībām, nostiprināta ar efektīvām demokrātiskajām iestādēm un veicina plaukstošu ekonomiku taisnīgā un saliedētā sabiedrībā (debates par aktuāliem jautājumiem)

Tādas Eiropas atjaunošana, kas ir balstīta uz vērtībām, nostiprināta ar efektīvām demokrātiskajām iestādēm un veicina plaukstošu ekonomiku taisnīgā un saliedētā sabiedrībā (2017/2706(RSP)).

Uzstājās Sophia in 't Veld, lai sāktu debates.

Uzstājās Helena Dalli (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks).

Uzstājās Rosa Estaràs Ferragut PPE grupas vārdā, Tanja Fajon S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Auke Zijlstra ENF grupas vārdā, Eleftherios Synadinos, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi un Patrizia Toia.

Uzstājās Frans Timmermans un Helena Dalli.

Debates tika slēgtas.


16. Turpmāki pasākumi saistībā ar "Panamas dokumentiem" un tiesiskums Maltā (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Turpmāki pasākumi saistībā ar "Panamas dokumentiem" un tiesiskums Maltā (2017/2694(RSP)).

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Helena Dalli (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja), Joseph Muscat (Maltas premjerministrs) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Jeppe Kofod S&D grupas vārdā, Bernd Lucke ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Fabio De Masi GUE/NGL grupas vārdā, Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā, David Coburn EFDD grupas vārdā, Barbara Kappel ENF grupas vārdā un Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās David Casa, Alfred Sant, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Paul Tang un Paulo Rangel.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Pierre Moscovici, Joseph Muscat un Helena Dalli.

Debates tika slēgtas.


17. Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošana (debates)

Ziņojums par Eiropas Stratēģisko investīciju fonda darbības īstenošanu [2016/2064(INI)] - Budžeta komiteja - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referenti: José Manuel Fernandes un Udo Bullmann (A8-0200/2017).

José Manuel Fernandes un Udo Bullmann iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Marian-Jean Marinescu (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Inés Ayala Sender (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja) un Dominique Riquet (TRAN komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Emmanuel Maurel (INTA komitejas atzinuma sagatavotājs), Hannu Takkula (CONT komitejas atzinuma sagatavotājs), Romana Tomc (EMPL komitejas atzinuma sagatavotāja), Nicola Danti (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Mercedes Bresso (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Jill Evans (CULT komitejas atzinuma sagatavotāja), Brian Hayes PPE grupas vārdā, Eider Gardiazabal Rubial S&D grupas vārdā, Roberts Zīle ECR grupas vārdā, Nils Torvalds ALDE grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij un Georgi Pirinski.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić un Maria Grapini.

Uzstājās Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes un Udo Bullmann.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.6.2017. protokola 7.5. punkts.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)


SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

18. Ārvalstu investīcijas stratēģiskās nozarēs (ES pasākumi) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Ārvalstu investīcijas stratēģiskās nozarēs (ES pasākumi) (2017/2730(RSP)).

Helena Dalli (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Daniel Caspary PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Liadh Ní Riada GUE/NGL grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel un Andreas Schwab.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franck Proust.

Uzstājās Pierre Moscovici un Helena Dalli.

Debates tika slēgtas.


19. Bērnu nabadzība (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Bērnu nabadzība (2017/2731(RSP)).

Helena Dalli (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Claude Rolin PPE grupas vārdā, Vilija Blinkevičiūtė S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Enrique Calvet Chambon ALDE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Laura Agea EFDD grupas vārdā, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile un Julie Ward.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly un Olga Sehnalová.

Uzstājās Pierre Moscovici un Helena Dalli.

Debates tika slēgtas.


20. Eiropas sadarbīgās ekonomikas programma - Tiešsaistes plaformas un digitālais vienotais tirgus (debates)

Ziņojums par Eiropas sadarbīgās ekonomikas programmu [2017/2003(INI)] - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referents: Nicola Danti (A8-0195/2017).

Ziņojums par tiešsaistes platformām un digitālo vienoto tirgu [2016/2276(INI)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja - Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja. Referenti: Henna Virkkunen un Philippe Juvin (A8-0204/2017).

Nicola Danti, Henna Virkkunen un Philippe Juvin iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Joachim Schuster (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs) un Dario Tamburrano (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs).

Uzstājās Pierre Moscovici (Komisijas loceklis).

Uzstājās Tania González Peñas (TRAN komitejas atzinuma sagatavotāja).

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Axel Voss (JURI komitejas atzinuma sagatavotājs), Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Sergio Gutiérrez Prieto S&D grupas vārdā, Daniel Dalton ECR grupas vārdā, Dita Charanzová ALDE grupas vārdā, Curzio Maltese GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, Marco Zullo EFDD grupas vārdā, Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Sotirios Zarianopoulos, pie grupām nepiederošs deputāts, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose un Michaela Šojdrová.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel un Olga Sehnalová.

Uzstājās Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen un Philippe Juvin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 7.6. punkts un 15.6.2017. protokola 7.7. punkts.


21. Parlamenta sastāvs

Nīderlandes kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka André Elissen ir iecelts par Eiropas Parlamenta deputātu Vicky Maeijer vietā, sākot ar 2017. gada 13. jūniju.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr André Elissen pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņš pirms tam ir parakstījis rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņš darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņu attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


22. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis PPE un S&D grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

AFET komiteja: Clare Moody;

Drošības un aizsardzības apakškomiteja: Clare Moody;

Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā: David Martin;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Carlos Iturgaiz – d'Esther Herranz García vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


23. Ostu aplikšana ar nodokļiem (debates)

Komisijas paziņojums: Ostu aplikšana ar nodokļiem (2017/2704(RSP)).

Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Kathleen Van Brempt S&D grupas vārdā, Mark Demesmaeker ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, João Pimenta Lopes GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā un Angelo Ciocca ENF grupas vārdā.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

Uzstājās Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly un Franck Proust.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák.

Uzstājās Pierre Moscovici.

Debates tika slēgtas.


24. Eiropas politisko partiju un fondu statuss un finansēšana (debates)

Komisijas paziņojums: Eiropas politisko partiju un fondu statuss un finansēšana (2017/2733(RSP)).

Pierre Moscovici (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Rainer Wieland PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā, Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel un György Schöpflin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák un Georgios Epitideios.

Uzstājās Pierre Moscovici.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Rainer Wieland PPE grupas vārdā, Mercedes Bresso S&D grupas vārdā, Maite Pagazaurtundúa Ruiz ALDE grupas vārdā, Josep-Maria Terricabras Verts/ALE grupas vārdā – par Eiropas politisko partiju un politisko fondu finansēšanu (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch EFDD grupas vārdāpar Eiropas politisko partiju un fondu statusu un finansēšanu (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 15.9.2017. protokola 7.9. punkts.


25. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 605.662/OJJE).


26. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Juridisks paziņojums - Privātuma politika