Index 
Notulen
PDF 279kWORD 82k
Woensdag 14 juni 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)
 4.Wijziging van de agenda
 5.Voorbereiding van de Europese Raad van 22-23 juni (debat)
 6.Het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit de COP21-klimaatovereenkomst (debat)
 7.Plechtige vergadering - Ivoorkust
 8.Stemmingen
  8.1.Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (stemming)
  8.2.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.3.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.4.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  8.5.Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: vergroeningsbetaling (stemming)
  8.6.De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (stemming)
  8.7.Verslag 2016 over Servië (stemming)
  8.8.Verslag 2016 over Kosovo (stemming)
  8.9.Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)
  8.10.Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)
  8.11.Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Kredietoverschrijvingen
 13.Ingekomen stukken
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 15.Nieuwe grondslagen voor een Europa gebaseerd op waarden, verankerd in doeltreffende democratische instellingen en gericht op een welvarende economie in een eerlijke en hechte samenleving (actualiteitendebat)
 16.Follow-up van de Panama Papers en de rechtsstaat in Malta (debat)
 17.De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (debat)
 18.Buitenlandse investeringen in strategische sectoren (EU-maatregelen) (debat)
 19.Kinderarmoede (debat)
 20.Europese agenda voor de deeleconomie - Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (debat)
 21.Samenstelling Parlement
 22.Samenstelling commissies en delegaties
 23.Belastingregeling voor havens (debat)
 24.Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (debat)
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De zaak van de Azerbeidzjaanse journalist Afgan Mukhtarli (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, over de zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes en Kati Piri, namens de S&D-Fractie, over de zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas en Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, over de zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de zaak van Afgan Mukhtarli en de situatie van de media in Azerbeidzjan (B8-0420/2017).

II.   Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes en Bronis Ropė, namens de Verts/ALE-Fractie, over Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Neena Gill, namens de S&D-Fractie, over Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over Pakistan, met name de situatie van mensenrechtenverdedigers en de doodstraf (B8-0429/2017).

III.   De mensenrechtensituatie in Indonesië (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić en Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Indonesië (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec en Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao en Fabio Massimo Castaldo, over de mensenrechtensituatie in Indonesië (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en David Martin, namens de S&D-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Indonesië (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells en Cecilia Wikström , namens de ALDE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Indonesië (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos en Barbara Spinelli , namens de GUE/NGL-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Indonesië (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly en Ramón Luis Valcárcel Siso , namens de PPE-Fractie, over de mensenrechtensituatie in Indonesië (B8-0431/2017).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (aanneming) (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat hij geen verzoek heeft ontvangen met betrekking tot de besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 12 juni 2017 (punt 7 van de notulen van 12.6.2017).

De Commissies BUDG, CONT, LIBE en ENVI konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.


4. Wijziging van de agenda

Overeenkomstig artikel 9, lid 8, van het Reglement en na raadpleging van de fracties stelt de voorzitter voor de agenda als volgt te wijzigen:

- Het verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), het verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017) en het verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0217/2017) worden, na de goedkeuring ervan in de Commissie juridische zaken, toegevoegd aan de stemmingen van vandaag, woensdag 14 juni 2017.

- Het verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sajjad Karim (A8-0223/2017) wordt, na de goedkeuring ervan in de Commissie juridische zaken, toegevoegd aan de stemmingen van morgen, donderdag 15 juni 2017.

Het Parlement gaat akkoord met deze voorstellen.

De agenda wordt aldus gewijzigd.


5. Voorbereiding van de Europese Raad van 22-23 juni (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de Europese Raad van 22-23 juni (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie.

De Voorzitter doet een boodschap van solidariteit toekomen aan de inwoners van Londen, waar bij een brand in een flatgebouw meerdere slachtoffers zijn gevallen.

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Syed Kamall, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, over het verloop van het debat, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini en Cécile Kashetu Kyenge.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek en Diane James.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

6. Het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit de COP21-klimaatovereenkomst (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Het besluit van president Trump om de VS terug te trekken uit de COP21-klimaatovereenkomst (2017/2629(RSP))

De Voorzitter maakt enkele inleidende opmerkingen.

Hilda Heine (president van de Republiek der Marshalleilanden) legt een verklaring af.

Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, en Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús en Jo Leinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok en José Blanco López.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) en Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter


7. Plechtige vergadering - Ivoorkust

Van 12.00 uur tot 12.30 uur komt het Parlement in plechtige vergadering bijeen ter gelegenheid van de toespraak van Alassane Ouattara, president van Ivoorkust.


VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Beatrix von Storch.

8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bindende jaarlijkse broeikasgasemissiereducties door de lidstaten van 2021 tot en met 2030 voor een veerkrachtige energie-unie en om aan de verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst van Parijs te voldoen, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie met betrekking tot klimaatverandering [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

Goedgekeurd (P8_TA(2017)0256)

Het woord wordt gevoerd door Adina-Ioana Vălean (voorzitter van de Commissie ENVI), na afloop van de stemming, die verzoekt om doorverwijzing van de kwestie naar de bevoegde commissie met het oog op interinstitutionele onderhandelingen, overeenkomstig artikel 59, lid 4, van het Reglement. Het Parlement keurt het verzoek goed.


8.2. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Rolandas Paksas [2016/2070(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0257)


8.3. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0258)


8.4. Verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Jean-Marie Le Pen [2017/2020(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA(2017)0259)


8.5. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: vergroeningsbetaling (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Czesław Adam Siekierski, namens de Commissie AGRI, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 15 februari 2017 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 wat betreft de controlemaatregelen voor de hennepteelt, bepaalde voorschriften inzake de vergroeningsbetaling, de betaling voor jonge landbouwers die zeggenschap hebben over een rechtspersoon, de berekening van het bedrag per eenheid in het kader van de vrijwillige gekoppelde steun, de delen van betalingsrechten en bepaalde kennisgevingsvereisten voor de regeling inzake een enkele areaalbetaling en de vrijwillige gekoppelde steun, en tot wijziging van bijlage X bij Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Verworpen


8.6. De noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof (stemming)

Verslag over de noodzaak van een EU-strategie tot beëindiging en preventie van de genderpensioenkloof [2016/2061(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0260)


8.7. Verslag 2016 over Servië (stemming)

Verslag 2016 over Servië [2016/2311(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: David McAllister (A8-0063/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0261)


8.8. Verslag 2016 over Kosovo (stemming)

Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over Kosovo [2016/2314(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0262)


8.9. Verslag 2016 over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (stemming)

Verslag over het verslag 2016 van de Commissie over de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [2016/2310(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 5 april 2017 (punt 21 van de notulen van 5_4.2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situatie in de Democratische Republiek Congo (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 en B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0397/2017

(ter vervanging van B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 en B8-0402/2017):

ingediend door de volgende leden:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev en José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge en Maria Arena, namens de S&D-Fractie,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie,

—   Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

—   Maria Heubuch, namens de Verts/ALE-Fractie,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini en Laura Ferrara.

Aangenomen (P8_TA(2017)0264)


8.11. Stand van zaken rond de uitvoering van het Duurzaamheidspact in Bangladesh (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend naar aanleiding van vraag met verzoek om mondeling antwoord B8-0217/2017, overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement, door Bernd Lange en Sajjad Karim, namens de Commissie INTA, over de stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Het debat heeft plaatsgevonden op 17 mei 2017 (punt 21 van de notulen van 17.5.2017).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0265)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Verslag Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Verslag David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Verslag Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Verslag Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Ontwerpresolutie over de situatie in de Democratische Republiek Congo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Ontwerpresolutie over de stand van de tenuitvoerlegging van het duurzaamheidspact in Bangladesh (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 14.15 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Alexander Graf LAMBSDORFF
Ondervoorzitter

11. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


12. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 1/2017 van het Europees Economisch en Sociaal Comité.


13. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de Raad en de Commissie:

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 08/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 09/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 10/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 11/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 1/2017 - Comité van de regio's (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 2/2017 - Comité van de régio's (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 3/2017 - Comité van de régio's (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


14. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Het volgende ontwerp van gedelegeerde handeling is aan het Parlement toegezonden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 510/2011 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de aanpassing ervan aan de verandering van de regelgevende testprocedure voor het meten van de CO2-emissies van lichte bedrijfsvoertuigen (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

verwezen naar ten principale: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de aanpassing ervan aan de verandering van de regelgevende testprocedure voor het meten van de CO2-emissies van lichte voertuigen (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

verwezen naar ten principale: ENVI, ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de additionele objectieve criteria voor de toepassing van een preferentieel percentage voor de uit- of instroom van liquiditeit voor grensoverschrijdende onbenutte krediet- of liquiditeitsfaciliteiten binnen een groep of een institutioneel protectiestelsel (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 31 mei 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerde verordening tot aanvulling van Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het aanbieden van EU-brede multimodale reisinformatiediensten (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 31 mei 2017

verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1215/2009 van de Raad wat betreft de handelsconcessies die zijn verleend aan Kosovo* na de inwerkingtreding van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en Kosovo, anderzijds (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Deze benaming laat de standpunten over de status onverlet en is in overeenstemming met Resolutie 1244(1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

verwezen naar ten principale: INTA, AFET (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 609/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijzondere samenstellings- en informatievoorschriften voor de dagelijkse voeding volledig vervangende producten voor gewichtsbeheersing (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 2 juni 2017

verwezen naar ten principale: ENVI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/35 betreffende de berekening van regelgevende kapitaalvereisten voor bepaalde categorieën activa die door verzekerings- en herverzekeringsondernemingen worden aangehouden (infrastructuurondernemingen) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON

- Gedelegeerd besluit van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/797 van het Europees Parlement en de Raad met specifieke doelstellingen voor de opstelling, aanneming en herziening van de technische specificaties inzake interoperabiliteit (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 8 juni 2017

verwezen naar ten principale: TRAN

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de vrijstelling van vereisten in verband met transparantie voor en na de handel voor bepaalde centrale banken van derde landen bij de uitvoering van het monetaire, valuta- en financiële stabiliteitsbeleid (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren: 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 12 juni 2017

verwezen naar ten principale: ECON


15. Nieuwe grondslagen voor een Europa gebaseerd op waarden, verankerd in doeltreffende democratische instellingen en gericht op een welvarende economie in een eerlijke en hechte samenleving (actualiteitendebat)

Nieuwe grondslagen voor een Europa gebaseerd op waarden, verankerd in doeltreffende democratische instellingen en gericht op een welvarende economie in een eerlijke en hechte samenleving (2017/2706(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Sophia in 't Veld om het debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Martina Anderson, namens de GUE/NGL-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi en Patrizia Toia.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.


16. Follow-up van de Panama Papers en de rechtsstaat in Malta (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Follow-up van de Panama Papers en de rechtsstaat in Malta (2017/2694(RSP))

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad), Joseph Muscat (premier van Malta) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Fabio De Masi, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, David Coburn, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, en Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door David Casa, Alfred Sant, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Paul Tang en Paulo Rangel.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Joseph Muscat en Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.


17. De tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen (debat)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het Europees Fonds voor strategische investeringen [2016/2064(INI)] - Begrotingscommissie - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteurs: José Manuel Fernandes en Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes en Udo Bullmann lichten het verslag toe.

VOORZITTER: Ulrike LUNACEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Marian-Jean Marinescu (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Inés Ayala Sender (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN) en Dominique Riquet (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Emmanuel Maurel (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Hannu Takkula (rapporteur voor advies van de Commissie CONT), Romana Tomc (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Nicola Danti (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Mercedes Bresso (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Jill Evans (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Brian Hayes, namens de PPE-Fractie, Eider Gardiazabal Rubial, namens de S&D-Fractie, Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Jean-Luc Schaffhauser, namens de ENF-Fractie, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij en Georgi Pirinski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić en Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes en Udo Bullmann.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.5 van de notulen van 15.6.2017.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

18. Buitenlandse investeringen in strategische sectoren (EU-maatregelen) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Buitenlandse investeringen in strategische sectoren (EU-maatregelen) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Daniel Caspary, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Liadh Ní Riada, namens de GUE/NGL-Fractie, Reinhard Bütikofer, namens de Verts/ALE-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel en Andreas Schwab.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franck Proust.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.


19. Kinderarmoede (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Kinderarmoede (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (fungerend voorzitter van de Raad) en Pierre Moscovici (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Claude Rolin, namens de PPE-Fractie, Vilija Blinkevičiūtė, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Enrique Calvet Chambon, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Agea, namens de EFDD-Fractie, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly en Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici en Helena Dalli.

Het debat wordt gesloten.


20. Europese agenda voor de deeleconomie - Onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt (debat)

Verslag over de Europese agenda voor de deeleconomie [2017/2003(INI)] - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Verslag over onlineplatforms en de digitale eengemaakte markt [2016/2276(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie - Commissie interne markt en consumentenbescherming. Rapporteurs: Henna Virkkunen en Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen en Philippe Juvin leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Joachim Schuster (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL) en Dario Tamburrano (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE).

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Tania González Peñas (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN).

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Axel Voss (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Sergio Gutiérrez Prieto, namens de S&D-Fractie, Daniel Dalton, namens de ECR-Fractie, Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie, Curzio Maltese, namens de GUE/NGL-Fractie, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Mylène Troszczynski, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose en Michaela Šojdrová.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel en Olga Sehnalová.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen en Philippe Juvin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.6 en punt 7.7 van de notulen van 15.6.2017.


21. Samenstelling Parlement

De bevoegde Nederlandse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van André Elissen tot lid van het Parlement, ter vervanging van Vicky Maeijer, met ingang van 13 juni 2017.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt André Elissen, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits hij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat hij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


22. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie en de S&D-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie AFET: Clare Moody

Subcommissie veiligheid en defensie: Clare Moody

Delegatie in het Parlementair Stabilisatie- en Associatiecomité EU-Montenegro: David Martin

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Carlos Iturgaiz in plaats van Esther Herranz García

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


23. Belastingregeling voor havens (debat)

Verklaring van de Commissie: Belastingregeling voor havens (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Wim van de Camp, namens de PPE-Fractie, Kathleen Van Brempt, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gesine Meissner, namens de ALDE-Fractie, João Pimenta Lopes, namens de GUE/NGL-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, en Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

Het woord wordt gevoerd door Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly en Franck Proust.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici.

Het debat wordt gesloten.


24. Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (debat)

Verklaring van de Commissie: Het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Rainer Wieland, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel en György Schöpflin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák en Georgios Epitideios.

Het woord wordt gevoerd door Pierre Moscovici.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Rainer Wieland, namens de PPE-Fractie, Mercedes Bresso, namens de S&D-Fractie, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, namens de ALDE-Fractie, Josep-Maria Terricabras, namens de Verts/ALE-Fractie, over de financiering van politieke partijen en politieke stichtingen op Europees niveau (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, over statuut en financiering van Europese politieke partijen en stichtingen (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 15.9.2017.


25. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 605.662/OJJE).


26. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Juridische mededeling - Privacybeleid