Indeks 
Protokół
PDF 281kWORD 83k
Środa, 14 czerwca 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)
 4.Zmiana porządku obrad
 5.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca (debata)
 6.Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o odstąpieniu USA od porozumienia paryskiego w ramach COP 21 w sprawie zmiany klimatu (debata)
 7.Uroczyste posiedzenie - Wybrzeże Kości Słoniowej
 8.Głosowanie
  8.1.Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (głosowanie)
  8.2.Wniosek o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.3.Wniosek o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.4.Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  8.5.Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego: płatność z tytułu zazieleniania (głosowanie)
  8.6.Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic (głosowanie)
  8.7.Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (głosowanie)
  8.8.Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (głosowanie)
  8.9.Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)
  8.10.Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)
  8.11.Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Przesunięcie środków
 13.Składanie dokumentów
 14.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 15.Podwaliny pod nową Europę opartą na wartościach i na skutecznych instytucjach demokratycznych oraz sprzyjającą dobrze prosperującej gospodarce w sprawiedliwym i spójnym społeczeństwie (debata na aktualny temat)
 16.Działania następcze w związku z dokumentami panamskimi i państwo prawa na Malcie (debata)
 17.Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)
 18.Inwestycje zagraniczne w sektorach strategicznych (działania UE) (debata)
 19.Ubóstwo dzieci (debata)
 20.Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się - Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (debata)
 21.Skład Parlamentu
 22.Skład komisji i delegacji
 23.Opodatkowanie portów (debata)
 24.Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (debata)
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.05.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sprawa azerbejdżańskiego dziennikarza Afgana Mukhtarliego (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms i Heidi Hautala, w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes i Kati Piri, w imieniu grupy S&D, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas i Barbara Spinelli, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Afgana Mukhtarliego i sytuacji środków przekazu w Azerbejdżanie (B8-0420/2017).

II.   Pakistan, w szczególności sytuacja obrońców praw człowieka i stosowanie kary śmierci (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes i Bronis Ropė, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Neena Gill, w imieniu grupy S&D, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie Pakistanu, w szczególności sytuacji obrońców praw człowieka i stosowania kary śmierci (B8-0429/2017).

III.   Sytuacja w zakresie praw człowieka w Indonezji (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić i Valdemar Tomaševski, w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec i Igor Šoltes, w imieniu grupy Verts/ALE, Ignazio Corrao i Fabio Massimo Castaldo, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i David Martin, w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells i Cecilia Wikström , w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos i Barbara Spinelli , w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly i Ramón Luis Valcárcel Siso, w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w zakresie praw człowieka w Indonezji (B8-0431/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (zatwierdzenie) (art. 69c Regulaminu)

Przewodniczący ogłosił, że nie otrzymał od posłów lub co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonej w protokole z poniedziałku 12 czerwca 2017 r. (pkt 7 protokołu z dnia 12.6.2017).

Komisje BUDG, CONT, LIBE i ENVI mogły zatem rozpocząć negocjacje po upływie terminu określonego w art. 69c ust. 2 Regulaminu.


4. Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 9 ust. 8 Regulaminu i po zasięgnięciu opinii grup politycznych Przewodniczący zaproponował następujące zmiany w porządku obrad:

- W związku z ich przyjęciem w Komisji Prawnej sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa [2016/2070(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena [2017/2020(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0217/2017) zostały dodane do tury głosowań w tym samym dniu, czyli w środę 14 czerwca 2017 r.

- W związku z jego przyjęciem w Komisji Prawnej sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Marine Le Pen [2017/2021(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Sajjad Karim (A8-0223/2017) zostało dodane do tury głosowań w dniu następnym, czyli w czwartek 15 czerwca 2017 r.

Parlament wyraził zgodę na te propozycje.

Niniejszym porządek obrad został zmieniony.


5. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 22–23 czerwca (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrał Manfred Weber w imieniu grupy PPE.

Przewodniczący przekazał wyrazy solidarności z mieszkańcami Londynu, gdzie w pożarze budynku mieszkalnego kilka osób straciło życie.

Głos zabrali: Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Syed Kamall w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Krisztina Morvai niezrzeszona.

PRZEWODNICTWO: David-Maria SASSOLI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, w sprawie przebiegu debaty, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini i Cécile Kashetu Kyenge.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek i Diane James.

Głos zabrała Helena Dalli.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

6. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o odstąpieniu USA od porozumienia paryskiego w ramach COP 21 w sprawie zmiany klimatu (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o odstąpieniu USA od porozumienia paryskiego w ramach COP 21 w sprawie zmiany klimatu (2017/2629(RSP))

Przewodniczący wygłosił mowę wstępną.

Hilda Heine (prezydent Republiki Wysp Marshalla) wygłosiła oświadczenie.

Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL i Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Harald Vilimsky w imieniu grupy ENF, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús i Jo Leinen.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok i José Blanco López.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete (członek Komisji) i Helena Dalli.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący


7. Uroczyste posiedzenie - Wybrzeże Kości Słoniowej

W godz. od 12.00 do 12.30 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wystąpienia Alassane'a Ouattary, prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej.


PRZEWODNICTWO: Dimitrios PAPADIMOULIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Beatrix von Storch.

8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Roczne wiążące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych wiążących ograniczeń emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie w latach 2021–2030 na rzecz stabilnej unii energetycznej i w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z porozumienia paryskiego oraz zmiany rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013 w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji mających znaczenie dla zmiany klimatu [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI i POPRAWKI

Zatwierdzono (P8_TA(2017)0256)

Głos zabrała Adina-Ioana Vălean (przewodnicząca komisji ENVI), po głosowaniu, z wnioskiem o odesłanie sprawy do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych zgodnie z art. 59 ust. 4 Regulaminu. Parlament zatwierdzil wniosek.


8.2. Wniosek o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Rolandasa Paksasa [2016/2070(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0257)


8.3. Wniosek o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Mylène Troszczynski [2017/2019(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0258)


8.4. Wniosek o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Jeana-Marie Le Pena [2017/2020(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawczyni: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA(2017)0259)


8.5. Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego: płatność z tytułu zazieleniania (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu przez Czesława Adama Siekierskiego, w imieniu komisji AGRI, w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 639/2014 w odniesieniu do środków kontroli dotyczących uprawy konopi, niektórych przepisów dotyczących płatności z tytułu zazieleniania, płatności dla młodych rolników sprawujących kontrolę nad osobą prawną, obliczania kwoty na jednostkę w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, ułamkowych części uprawnień do płatności oraz niektórych wymogów dotyczących powiadomień odnoszących się do systemu jednolitej płatności obszarowej i dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, a także zmieniającego załącznik X do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Do przyjęcia projektu rezolucji wymagana jest większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Odrzucony


8.6. Potrzeba opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie potrzeby opracowania unijnej strategii mającej na celu wyeliminowanie różnic w emeryturach ze względu na płeć i zapobieganie występowaniu takich różnic [2016/2061(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0260)


8.7. Sprawozdanie dotyczące Serbii za 2016 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Serbii [2016/2311(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: David McAllister (A8-0063/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0261)


8.8. Sprawozdanie dotyczące Kosowa za 2016 r. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Kosowa [2016/2314(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0262)


8.9. Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii [2016/2310(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Debata odbyła się dnia 5 kwietnia 2017 r. (pkt 21 protokołu z dnia 5.4.2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0263)


8.10. Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 i B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0397/2017

(zastępujący B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 i B8-0402/2017):

złożony przez następujących posłów:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, w imieniu grupy PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge i Maria Arena, w imieniu grupy S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga i Ruža Tomašić, w imieniu grupy ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström i Valentinas Mazuronis, w imieniu grupy ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, w imieniu grupy GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, w imieniu grupy Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini i Laura Ferrara.

Przyjęto (P8_TA(2017)0264)


8.11. Aktualny stan wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (głosowanie)

Projekt rezolucji złożony w związku z pytaniem wymagającym odpowiedzi ustnej B8-0217/2017, zgodnie z art.128 ust. 5 Regulaminu, przez Bernda Langego i Sajjada Karima, w imieniu komisji INTA, w sprawie stanu wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Debata odbyła się dnia 17 maja 2017 r. (pkt 21 protokołu z dnia 17.5.2017).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2017)0265)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Sprawozdanie Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Sprawozdanie David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Sprawozdanie Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Sprawozdanie Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Demokratycznej Republice Konga (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Projekt rezolucji w sprawie stanu wdrożenia porozumienia na rzecz zrównoważoności w Bangladeszu (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 14.15 i wznowione o godz. 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Alexander Graf LAMBSDORFF
Wiceprzewodniczący

11. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


12. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu wobec przesunięcia środków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego INF 1/2017.


13. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez Radę i Komisję:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 08/2017 – Sekcja III – Komisja (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 09/2017 – Sekcja III – Komisja (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 10/2017 – Sekcja III – Komisja (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 11/2017 – Sekcja III – Komisja (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 1/2017 - Komitet Regionów (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2017 - Komitet Regionów (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2017 - Komitet Regionów (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


14. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekt aktu delegowanego przekazany Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w celu ich dostosowania do zmian regulacyjnej procedury badań w zakresie pomiaru emisji CO2 z lekkich samochodów dostawczych (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 w celu ich dostosowania do zmian regulacyjnej procedury badań w zakresie pomiaru emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI, ITRE (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych doprecyzowujących dodatkowe obiektywne kryteria na potrzeby stosowania preferencyjnego wskaźnika wypływów lub wpływów płynności w odniesieniu do transgranicznych niewykorzystanych instrumentów kredytowych i instrumentów wsparcia płynności w obrębie grupy lub instytucjonalnego systemu ochrony (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w odniesieniu do świadczenia ogólnounijnych usług w zakresie informacji o podróżach multimodalnych (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 31 maja 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 w odniesieniu do koncesji handlowych przyznanych Kosowu* po wejściu w życie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Kosowem, z drugiej strony (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. INTA, AFET (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących składu i informacji w odniesieniu do środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 2 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/35 w zakresie obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w odniesieniu do określonych kategorii aktywów (przedsiębiorstwa infrastrukturalne) posiadanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- DECYZJA DELEGOWANA Komisji uzupełniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 w odniesieniu do szczegółowych celów dotyczących opracowania, przyjęcia i przeglądu technicznych specyfikacji interoperacyjności (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 8 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. TRAN

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do wyłączenia niektórych banków centralnych państw trzecich zawierających transakcje w ramach wykonywania polityki pieniężnej, operacji walutowych i polityki stabilności finansowej spod wymogów przejrzystości przed- i posttransakcyjnej (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 12 czerwca 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON


15. Podwaliny pod nową Europę opartą na wartościach i na skutecznych instytucjach demokratycznych oraz sprzyjającą dobrze prosperującej gospodarce w sprawiedliwym i spójnym społeczeństwie (debata na aktualny temat)

Podwaliny pod nową Europę opartą na wartościach i na skutecznych instytucjach demokratycznych oraz sprzyjającą dobrze prosperującej gospodarce w sprawiedliwym i spójnym społeczeństwie (2017/2706(RSP))

Głos zabrała Sophia in 't Veld, aby rozpocząć debatę.

Głos zabrali: Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Rosa Estaràs Ferragut w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz w imieniu grupy ALDE, Martina Anderson w imieniu grupy GUE/NGL, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi i Patrizia Toia.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Helena Dalli.

Debata została zamknięta.


16. Działania następcze w związku z dokumentami panamskimi i państwo prawa na Malcie (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Działania następcze w związku z dokumentami panamskimi i państwo prawa na Malcie (2017/2694(RSP))

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady), Joseph Muscat (premier Malty) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Jeppe Kofod w imieniu grupy S&D, Bernd Lucke w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, David Coburn w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF i Lampros Fountoulis niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: David Casa, Alfred Sant, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Csabę Sógora, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Nuna Mela, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Paul Tang i Paulo Rangel.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Joseph Muscat i Helena Dalli.

Debata została zamknięta.


17. Wdrażanie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (debata)

Sprawozdanie w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych [2016/2064(INI)] - Komisja Budżetowa - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Współsprawozdawcy: José Manuel Fernandes i Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes i Udo Bullmann przedstawili sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: Ulrike LUNACEK
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Marian-Jean Marinescu (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Inés Ayala Sender (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN) i Dominique Riquet (sprawozdawca komisji opiniodawczej TRAN).

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrali: Emmanuel Maurel (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Hannu Takkula (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Romana Tomc (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Nicola Danti (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Mercedes Bresso (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Jill Evans (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Brian Hayes w imieniu grupy PPE, Eider Gardiazabal Rubial w imieniu grupy S&D, Roberts Zīle w imieniu grupy ECR, Nils Torvalds w imieniu grupy ALDE, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij i Georgi Pirinski.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić i Maria Grapini.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes i Udo Bullmann.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.5 protokołu z dnia 15.6.2017.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)


PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

18. Inwestycje zagraniczne w sektorach strategicznych (działania UE) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Inwestycje zagraniczne w sektorach strategicznych (działania UE) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Liadh Ní Riada w imieniu grupy GUE/NGL, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel i Andreas Schwab.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Franck Proust.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Helena Dalli.

Debata została zamknięta.


19. Ubóstwo dzieci (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Ubóstwo dzieci (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (urzędująca przewodnicząca Rady) i Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Claude Rolin w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Enrique Calvet Chambon w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Agea w imieniu grupy EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile i Julie Ward.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly i Olga Sehnalová.

Głos zabrali: Pierre Moscovici i Helena Dalli.

Debata została zamknięta.


20. Europejski program na rzecz gospodarki dzielenia się - Platformy internetowe i jednolity rynek cyfrowy (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego programu na rzecz gospodarki dzielenia się [2017/2003(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Sprawozdanie w sprawie platform internetowych i jednolitego rynku cyfrowego [2016/2276(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Współsprawozdawcy: Henna Virkkunen i Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen i Philippe Juvin przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Joachim Schuster (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL) i Dario Tamburrano (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE).

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrała Tania González Peñas (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej TRAN).

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Axel Voss (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Sergio Gutiérrez Prieto w imieniu grupy S&D, Daniel Dalton w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Curzio Maltese w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose i Michaela Šojdrová.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel i Olga Sehnalová.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen i Philippe Juvin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.6 i pkt 7.7 protokołu z dnia 15.6.2017.


21. Skład Parlamentu

Właściwe organy holenderskie powiadomiły o wyborze André Elissena w miejsce Vicky Maeijer na posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 13 czerwca 2017 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu André Elissen bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawił uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdził, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.


22. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grup PPE i S&D następujące wnioski o nominację:

komisja AFET: Clare Moody

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony: Clare Moody

Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra: David Martin

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Carlos Iturgaiz w miejsce Esther Herranz Garcíi

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


23. Opodatkowanie portów (debata)

Oświadczenie Komisji: Opodatkowanie portów (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Wim van de Camp w imieniu grupy PPE, Kathleen Van Brempt w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, João Pimenta Lopes w imieniu grupy GUE/NGL, Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE i Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

Głos zabrali: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly i Franck Proust.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Stanislav Polčák.

Głos zabrał Pierre Moscovici.

Debata została zamknięta.


24. Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (debata)

Oświadczenie Komisji: Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Rainer Wieland w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso w imieniu grupy S&D, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras w imieniu grupy Verts/ALE, Jonathan Arnott w imieniu grupy EFDD, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel i György Schöpflin.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák i Georgios Epitideios.

Głos zabrał Pierre Moscovici.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Rainer Wieland, w imieniu grupy PPE, Mercedes Bresso, w imieniu grupy S&D, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, w imieniu grupy ALDE, Josep-Maria Terricabras, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, w sprawie finansowania partii politycznych i fundacji politycznych na szczeblu europejskim (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.9 protokołu z dnia 15.9.2017.


25. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 605.662/OJJE).


26. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności