Zoznam 
Zápisnica
PDF 277kWORD 83k
Streda, 14. júna 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)
 4.Zmena programu rokovania
 5.Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa bude konať 22. – 23. júna 2017 (rozprava)
 6.Rozhodnutie prezidenta Trumpa o odstúpení USA od dohody o zmene klímy COP 21 (rozprava)
 7.Slávnostná schôdza - Pobrežie Slonoviny
 8.Hlasovanie
  8.1.Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I (hlasovanie)
  8.2.Žiadosť o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Žiadosť o zbavenie imunity Mylène Troszczynskej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.4.Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.5.Námietka proti delegovanému aktu: Ekologizačné platby (hlasovanie)
  8.6.Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (hlasovanie)
  8.7.Správa o Srbsku za rok 2016 (hlasovanie)
  8.8.Správa o Kosove za rok 2016 (hlasovanie)
  8.9.Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (hlasovanie)
  8.10.Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)
  8.11.Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Presun rozpočtových prostriedkov
 13.Predloženie dokumentov
 14.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 15.Obnova Európy založenej na hodnotách, zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej a súdržnej spoločnosti (tematická rozprava)
 16.Ďalší postup v nadväznosti na aféru Panama Papers a právny štát na Malte (rozprava)
 17.Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (rozprava)
 18.Zahraničné investície v strategických odvetviach (akcie EÚ) (rozprava)
 19.Chudoba detí (rozprava)
 20.Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo - Online platformy a jednotný digitálny trh (rozprava)
 21.Zloženie Parlamentu
 22.Zloženie výborov a delegácií
 23.Zdaňovanie prístavov (rozprava)
 24.Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (rozprava)
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 9.05 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Prípad azerbajdžanského novinára Afgana Muchtarliho (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o prípade Afgana Mukhtarliho a situácii médií v Azerbajdžane (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms a Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo, o prípade Afgana Mukhtarliho a situácii médií v Azerbajdžane (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes a Kati Piri, v mene skupiny S&D, o prípade Afgana Mukhtarliho a situácii médií v Azerbajdžane (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o prípade Afgana Mukhtarliho a situácii médií v Azerbajdžane (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas a Barbara Spinelli, v mene skupiny GUE/NGL, o prípade Afgana Mukhtarliho a situácii médií v Azerbajdžane (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o prípade Afgana Mukhtarliho a situácii médií v Azerbajdžane (B8-0420/2017).

II.   Pakistan, najmä situácia obhajcov ľudských práv a trest smrti (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o Pakistane, najmä situácii obhajcov ľudských práv a treste smrti (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes a Bronis Ropė, v mene skupiny Verts/ALE, o Pakistane, najmä situácii obhajcov ľudských práv a treste smrti (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Neena Gill, v mene skupiny S&D, o Pakistane, najmä situácii obhajcov ľudských práv a treste smrti (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE, o Pakistane, najmä situácii obhajcov ľudských práv a treste smrti (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou, v mene skupiny GUE/NGL, o Pakistane, najmä situácii obhajcov ľudských práv a treste smrti (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso, v mene skupiny PPE, o Pakistane, najmä situácii obhajcov ľudských práv a treste smrti (B8-0429/2017).

III.   Situácia v oblasti ľudských práv v Indonézii (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić a Valdemar Tomaševski, v mene skupiny ECR, o situácii v oblasti ľudských práv v Indonézii (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec a Igor Šoltes, v mene skupiny Verts/ALE, Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo, o situácii v oblasti ľudských práv v Indonézii (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a David Martin, v mene skupiny S&D, o situácii v oblasti ľudských práv v Indonézii (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells a Cecilia Wikström , v mene skupiny ALDE, o situácii v oblasti ľudských práv v Indonézii (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos a Barbara Spinelli , v mene skupiny GUE/NGL, o situácii v oblasti ľudských práv v Indonézii (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly a Ramón Luis Valcárcel Siso , v mene skupiny PPE, o situácii v oblasti ľudských práv v Indonézii (B8-0431/2017).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (schválenie) (článok 69c rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že mu nebola doručená žiadna žiadosť týkajúca sa rozhodnutí o začatí medziinštitucionálnych rokovaní oznámených v zápisnici z pondelka 12. júna 2017 (bod 7 zápisnice zo dňa 12.6.2017).

Výbory BUDG, CONT, LIBE a ENVI preto mohli začať rokovania po vypršaní lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.


4. Zmena programu rokovania

V súlade s článkom 9 ods. 8 rokovacieho poriadku a po konzultácii s politickými skupinami predseda navrhol zmenu programu rokovania:

– Po prijatí vo Výbore pre právne veci boli správa o žiadosti o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa [2016/2070(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017), správa o žiadosti o zbavenie imunity Mylèny Troszczynskej [2017/2019(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017), správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Mariho Le Pena [2017/2020(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0217/2017) pridané do hlasovania v tomto dni v streda 14. júna 2017.

– Po prijatí vo Výbore pre právne veci bola správa o žiadosti o zbavenie imunity Marine Le Penovej [2017/2021(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sajjad Karim (A8-0223/2017) pridaná do hlasovania v nasledujúcom dni vo štvrtok 15. júna 2017.

Parlament súhlasil s týmito návrhmi.

Program rokovania sa takto mení.


5. Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa bude konať 22. – 23. júna 2017 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady, ktoré sa bude konať 22. – 23. júna 2017 (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

V rozprave vystúpil Manfred Weber v mene skupiny PPE.

Predseda poslal správu s prejavom solidarity s obyvateľmi Londýna, kde si požiar obytnej budovy vyžiadal viaceré obete.

Vystúpili títo poslanci: Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Syed Kamall v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn, o priebehu rozpravy, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini a Cécile Kashetu Kyenge.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek a Diane James.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

6. Rozhodnutie prezidenta Trumpa o odstúpení USA od dohody o zmene klímy COP 21 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Rozhodnutie prezidenta Trumpa o odstúpení USA od dohody o zmene klímy COP 21 (2017/2629(RSP))

Predseda predniesol úvodný prejav.

Hilda Heine (prezidentka Republiky Marshallových ostrovov) vystúpila s vyhlásením.

Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL a Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús a Jo Leinen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok a José Blanco López.

V rozprave vystúpili: Miguel Arias Cañete (člen Komisie) a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda


7. Slávnostná schôdza - Pobrežie Slonoviny

Od 12.00 do 12.30 h sa pri príležitosti prejavu Alassana Ouattaru, prezidenta Pobrežia Slonoviny, konala slávnostná schôdza Parlamentu.


PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

V rozprave vystúpila Beatrix von Storch.

8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Záväzné ročné znižovanie emisií skleníkových plynov v záujme splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa Parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválené (P8_TA(2017)0256)

Vystúpil Adina-Ioana Vălean (predsedníčka výboru ENVI), po hlasovaní, so žiadosťou, aby bola vec vrátená späť gestorskému výboru na účel medziinštitucionálnych rokovaní v súlade s článkom 59 ods. 4 rokovacieho poriadku. Parlament žiadosť schválil.


8.2. Žiadosť o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Rolandasa Paksasa [2016/2070(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0257)


8.3. Žiadosť o zbavenie imunity Mylène Troszczynskej (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Mylèny Troszczynskej [2017/2019(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0258)


8.4. Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Jeana-Mariho Le Pena [2017/2020(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P8_TA(2017)0259)


8.5. Námietka proti delegovanému aktu: Ekologizačné platby (hlasovanie)

Návrh uznesenia predloženého v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku Czesławom Adamom Siekierskim, v mene výboru AGRI, o delegovanom nariadení Komisie z 15. februára 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 639/2014, pokiaľ ide o kontrolné opatrenia týkajúce sa pestovania konope, určité ustanovenia o ekologizačnej platbe, platbu pre mladých poľnohospodárov, ktorí majú kontrolu nad právnickou osobou, výpočet sumy na jednotku v rámci dobrovoľnej viazanej podpory, časti platobných nárokov a určité notifikačné povinnosti týkajúce sa režimu jednotnej platby na plochu a dobrovoľnej viazanej podpory, a ktorým sa mení príloha X k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(na prijatie návrhu uznesenia je potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Zamietnutý


8.6. Potreba stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu (hlasovanie)

Správa o potrebe stratégie EÚ na odstránenie rozdielov v dôchodkoch žien a mužov a na predchádzanie tomuto javu [2016/2061(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0260)


8.7. Správa o Srbsku za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o Srbsku za rok 2016 [2016/2311(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: David McAllister (A8-0063/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0261)


8.8. Správa o Kosove za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o Kosove za rok 2016 [2016/2314(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajkyňa: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0262)


8.9. Správa o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 (hlasovanie)

Správa o správe Komisie o bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko za rok 2016 [2016/2310(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Rozprava sa uskutočnila 5. apríla 2017 (bod 21 zápisnice z 5. 4.2017).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situácia v Konžskej demokratickej republike (hlasovanie)

Návrhy uznesení B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 a B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0397/2017

(nahrádzajúci B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 a B8-0402/2017):

podaný týmito poslancami:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v mene skupiny PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge a Maria Arena, v mene skupiny S&D,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga a Ruža Tomašić, v mene skupiny ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström a Valentinas Mazuronis, v mene skupiny ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, v mene skupiny GUE/NGL,

—   Maria Heubuch, v mene skupiny Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini a Laura Ferrara.

Prijatý (P8_TA(2017)0264)


8.11. Súčasný stav vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (hlasovanie)

Návrh uznesenia predloženého na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0217/2017 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku Berndom Langom a Sajjadom Karimom, v mene výboru INTA, o súčasnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Rozprava sa uskutočnila17. mája 2017 (bod 21 zápisnice zo dňa 17.5.2017).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2017)0265)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Správa: Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Správa: David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Správa: Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Správa: Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Návrh uznesenia o situácii v Konžskej demokratickej republike (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Návrh uznesenia o súčasnom stave vykonávania paktu udržateľnosti v Bangladéši (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Alexander Graf LAMBSDORFF
podpredseda

11. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


12. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku proti presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru INF 1/2017.


13. Predloženie dokumentov

Rada a Komisia predložila tieto dokumenty:

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 08/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0020/2017 C8-0177/2017 2017/2081(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 09/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0021/2017 C8-0178/2017 2017/2082(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 10/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0022/2017 C8-0185/2017 2017/2090(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 11/2017 – Oddiel III – Komisia (N8-0023/2017 C8-0186/2017 2017/2091(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 1/2017 – Výbor regiónov (N8-0029/2017 C8-0187/2017 2017/2092(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2017 – Výbor regiónov (N8-0030/2017 C8-0188/2017 2017/2093(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

– Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2017 – Výbor regiónov (N8-0031/2017 C8-0189/2017 2017/2094(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


14. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu bol postúpený tento návrh delegovaného aktu:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2011 na účely ich prispôsobenia zmene regulačného skúšobného postupu merania CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa menia prílohy I a II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 na účely ich prispôsobenia zmene regulačného skúšobného postupu merania CO2 z ľahkých vozidiel (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI, ITRE (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú dodatočné objektívne kritériá pre uplatňovanie preferenčnej miery záporného toku likvidity alebo kladného toku likvidity pre cezhraničné nevyčerpané kreditné facility alebo facility likvidity v rámci skupiny alebo schémy inštitucionálneho zabezpečenia (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 31. mája 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/40/EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie informačných služieb o multimodálnom cestovaní v celej EÚ (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 31. mája 2017

predložené gestorskému výboru: TRAN

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1215/2009, pokiaľ ide o obchodné koncesie udelené Kosovu* po nadobudnutí platnosti Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244 (1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2017

predložené gestorskému výboru: INTA, AFET (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013, pokiaľ ide o osobitné požiadavky na zloženie potravín určených na celkovú náhradu stravy na účely regulácie hmotnosti a o osobitné požiadavky na informácie o nich (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 2. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ENVI

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/35, pokiaľ ide o výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek pre určité kategórie aktív v držbe poisťovní a zaisťovní (infraštruktúrne podniky) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

– Delegované rozhodnutie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797, pokiaľ ide o špecifické ciele týkajúce sa navrhovania, prijímania a revízie technických špecifikácií interoperability (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 8. júna 2017

predložené gestorskému výboru: TRAN

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o výnimku pre určité centrálne banky tretích krajín z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť pri vykonávaní ich menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej s finančnou stabilitou (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 12. júna 2017

predložené gestorskému výboru: ECON


15. Obnova Európy založenej na hodnotách, zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej a súdržnej spoločnosti (tematická rozprava)

Obnova Európy založenej na hodnotách, zakotvenej v účinných demokratických inštitúciách a podporujúcej prosperujúce hospodárstvo v spravodlivej a súdržnej spoločnosti (2017/2706(RSP))

Sophia in 't Veld vystúpila na začatie rozpravy.

V rozprave vystúpili: Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Rosa Estaràs Ferragut v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Auke Zijlstra v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi a Patrizia Toia.

V rozprave vystúpili: Frans Timmermans a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.


16. Ďalší postup v nadväznosti na aféru Panama Papers a právny štát na Malte (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Ďalší postup v nadväznosti na aféru Panama Papers a právny štát na Malte (2017/2694(RSP))

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady), Joseph Muscat (Premier Ministre maltais) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Jeppe Kofod v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, David Coburn v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF a Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: David Casa, Alfred Sant, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Paul Tang a Paulo Rangel.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici, Joseph Muscat a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.


17. Vykonávanie Európskeho fondu pre strategické investície (rozprava)

Správa o vykonávaní Európskeho fondu pre strategické investície [2016/2064(INI)] - Výbor pre rozpočet - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajcovia: José Manuel Fernandes a Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes a Udo Bullmann predstavili správu.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Marian-Jean Marinescu (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Inés Ayala Sender (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko) a Dominique Riquet (spravodajca výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Emmanuel Maurel ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Hannu Takkula (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Romana Tomc (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Nicola Danti (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Mercedes Bresso (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Jill Evans (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Brian Hayes v mene skupiny PPE, Eider Gardiazabal Rubial v mene skupiny S&D, Roberts Zīle v mene skupiny ECR, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij a Georgi Pirinski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić a Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes a Udo Bullmann.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.5 zápisnice zo dňa 15.6.2017.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

18. Zahraničné investície v strategických odvetviach (akcie EÚ) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zahraničné investície v strategických odvetviach (akcie EÚ) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Liadh Ní Riada v mene skupiny GUE/NGL, Reinhard Bütikofer v mene skupiny Verts/ALE, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel a Andreas Schwab.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Franck Proust.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.


19. Chudoba detí (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Chudoba detí (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (úradujúca predsedníčka Rady) a Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Claude Rolin v mene skupiny PPE, Vilija Blinkevičiūtė v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Enrique Calvet Chambon v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Laura Agea v mene skupiny EFDD, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile a Julie Ward.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly a Olga Sehnalová.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici a Helena Dalli.

Rozprava sa skončila.


20. Európska agenda pre kolaboratívne hospodárstvo - Online platformy a jednotný digitálny trh (rozprava)

Správa o Európskej agende pre kolaboratívne hospodárstvo [2017/2003(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Správa o online platformách a jednotnom digitálnom trhu [2016/2276(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajcovia: Henna Virkkunen a Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen a Philippe Juvin uviedli svoje správy.

Vystúpili títo poslanci: Joachim Schuster (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko) a Dario Tamburrano (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Tania González Peñas (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Sergio Gutiérrez Prieto v mene skupiny S&D, Daniel Dalton v mene skupiny ECR, Dita Charanzová v mene skupiny ALDE, Curzio Maltese v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose a Michaela Šojdrová.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel a Olga Sehnalová.

V rozprave vystúpili: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen a Philippe Juvin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.6 a bod 7.7 zápisnice zo dňa 15.6.2017.


21. Zloženie Parlamentu

Príslušné holandské úrady oznámili, že André Elissen bol s účinnosťou od 13. júna 2017 zvolený za poslanca Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Vicky Maeijer.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia prípadného sporu André Elissen zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložil vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslanca Európskeho parlamentu.


22. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupín PPE a S&D tieto žiadosti o menovania:

výbor AFET: Clare Moody

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu: Clare Moody

Delegácia pri Parlamentom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora: David Martin

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT – EÚ: Carlos Iturgaiz namiesto Esther Herranz Garcíovej

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


23. Zdaňovanie prístavov (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Zdaňovanie prístavov (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Kathleen Van Brempt v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, João Pimenta Lopes v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE a Angelo Ciocca v mene skupiny ENF.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

Vystúpili títo poslanci: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly a Franck Proust.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

Rozprava sa skončila.


24. Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Štatút a financovanie európskych politických strán a nadácií (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Rainer Wieland v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso v mene skupiny S&D, Jan Zahradil v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, Josep-Maria Terricabras v mene skupiny Verts/ALE, Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel a György Schöpflin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák a Georgios Epitideios.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Rainer Wieland, v mene skupiny PPE, Mercedes Bresso, v mene skupiny S&D, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, v mene skupiny ALDE, Josep-Maria Terricabras, v mene skupiny Verts/ALE, o financovaní politických strán a politických nadácií na európskej úrovni (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, o financovaní politických strán a politických nadácií na európskej úrovni (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 15.9.2017.


25. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 605.662/OJJE).


26. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.45 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia