Index 
Protokoll
PDF 273kWORD 81k
Onsdagen den 14 juni 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 4.Ändring av föredragningslistan
 5.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22-23 juni 2017 (debatt)
 6.President Trumps beslut om att USA ska lämna COP21-klimatavtalet (debatt)
 7.Högtidligt möte - Elfenbenskusten
 8.Omröstning
  
8.1.Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (omröstning)
  
8.2.Begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.4.Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.5.Invändning mot en delegerad förordning: miljöanpassningsstöd (omröstning)
  
8.6.Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (omröstning)
  
8.7.Rapport för 2016 om Serbien (omröstning)
  
8.8.Rapport för 2016 om Kosovo (omröstning)
  
8.9.Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  
8.10.Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  
8.11.Läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Anslagsöverföringar
 13.Inkomna dokument
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 15.Återuppbyggnad av ett Europa grundat på värderingar, med förankring i effektiva demokratiska institutioner och en välmående ekonomi i ett rättvist och sammanhållet samhälle (debatt om en aktuell fråga)
 16.Uppföljning om Panamadokumenten och rättsstaten på Malta (debatt)
 17.Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (debatt)
 18.Utländska investeringar i strategiska sektorer (EU-åtgärder) (debatt)
 19.Barnfattigdom (debatt)
 20.Europeisk agenda för delningsekonomin - Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (debatt)
 21.Parlamentets sammansättning
 22.Utskottens och delegationernas sammansättning
 23.Beskattning av hamnar (debatt)
 24.Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (debatt)
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde
 26.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.05.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Den azerbajdzjanska journalisten Afgan Mukhtarli (2017/2722(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Arne Gericke, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om fallet Afgan Mukhtarli och mediesituationen i Azerbajdzjan (B8-0414/2017);

—   Ulrike Lunacek, Rebecca Harms och Heidi Hautala, för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om fallet Afgan Mukhtarli och mediesituationen i Azerbajdzjan (B8-0415/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post, Ana Gomes och Kati Piri, för S&D-gruppen, om fallet Afgan Mukhtarli och mediesituationen i Azerbajdzjan (B8-0416/2017);

—   Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om fallet Afgan Mukhtarli och mediesituationen i Azerbajdzjan (B8-0417/2017);

—   Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Martina Michels, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas och Barbara Spinelli, för GUE/NGL-gruppen, om fallet Afgan Mukhtarli och mediesituationen i Azerbajdzjan (B8-0418/2017);

—   Cristian Dan Preda, Željana Zovko, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om fallet Afgan Mukhtarli och mediesituationen i Azerbajdzjan (B8-0420/2017).

II.   Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (2017/2723(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Notis Marias, Ruža Tomašić och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (B8-0419/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Igor Šoltes och Bronis Ropė, för Verts/ALE-gruppen, om Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (B8-0421/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Neena Gill, för S&D-gruppen, om Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (B8-0422/2017);

—   Jozo Radoš, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells, Cecilia Wikström, Nedzhmi Ali och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen, om Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (B8-0423/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou, för GUE/NGL-gruppen, om Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (B8-0427/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, József Nagy, Marijana Petir, Ivan Štefanec, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Ivana Maletić, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Elisabetta Gardini, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly och Ramón Luis Valcárcel Siso, för PPE-gruppen, om Pakistan, särskilt situationen för människorättsförsvarare och dödsstraffet (B8-0429/2017).

III.   Människorättssituationen i Indonesien (2017/2724(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Arne Gericke, Monica Macovei, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Notis Marias, Branislav Škripek, Ruža Tomašić och Valdemar Tomaševski, för ECR-gruppen, om människorättssituationen i Indonesien (B8-0424/2017);

—   Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Bodil Valero, Ernest Urtasun, Bronis Ropė, Davor Škrlec och Igor Šoltes, för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao och Fabio Massimo Castaldo, om människorättssituationen i Indonesien (B8-0425/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och David Martin, för S&D-gruppen, om människorättssituationen i Indonesien (B8-0426/2017);

—   Hilde Vautmans, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Martina Dlabajová, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Ramon Tremosa i Balcells och Cecilia Wikström , för ALDE-gruppen, om människorättssituationen i Indonesien (B8-0428/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Malin Björk, Josu Juaristi Abaunz, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Marina Albiol Guzmán, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos och Barbara Spinelli , för GUE/NGL-gruppen, om människorättssituationen i Indonesien (B8-0430/2017);

—   Cristian Dan Preda, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Sandra Kalniete, Mairead McGuinness, Brian Hayes, Lefteris Christoforou, Marijana Petir, Ivan Štefanec, József Nagy, Milan Zver, Dubravka Šuica, Pavel Svoboda, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Krzysztof Hetman, Jarosław Wałęsa, Željana Zovko, Sven Schulze, Tomáš Zdechovský, Ivana Maletić, Claude Rolin, Romana Tomc, László Tőkés, Bogdan Brunon Wenta, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Deirdre Clune, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Laima Liucija Andrikienė, Jaromír Štětina, Jiří Pospíšil, Andrey Kovatchev, Seán Kelly och Ramón Luis Valcárcel Siso , för PPE-gruppen, om människorättssituationen i Indonesien (B8-0431/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att han inte mottagit någon begäran från ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet rörande de beslut om att inleda interinstitutionella förhandlingar som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 12 juni 2017 (punkt 7 i protokollet av den 12.6.2017).

Utskotten BUDG, CONT, LIBE och ENVI hade därför kunnat inleda förhandlingarna efter att den tidsfrist som avses i artikel 69c.2 i arbetsordningen hade löpt ut.


4. Ändring av föredragningslistan

I enlighet med artikel 9.8 i arbetsordningen och efter samråd med de politiska grupperna förslog talmannen följande ändringar av föredragningslistan:

- Följande betänkanden skulle tas upp till omröstning innevarande dag, onsdagen den 14 juni 2017, efter antagande i utskottet för rättsliga frågor: Betänkande om begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet [2016/2070(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017). Betänkande om begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet [2017/2019(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017). Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet [2017/2020(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0217/2017).

- Följande betänkande skulle tas upp till omröstning påföljande dag, torsdagen den 15 juni 2017, efter antagande i utskottet för rättsliga frågor: Betänkande om begäran om upphävande av Marine Le Pens immunitet [2017/2021(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Sajjad Karim (A8-0223/2017).

Parlamentet godkände detta förslag.

Föredragningslistan ändrades i enlighet med detta.


5. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22-23 juni 2017 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 22-23 juni 2017 (2017/2625(RSP))

Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen.

Talmannen uttryckte parlamentets solidaritet med invånarna i London, där en höghusbrand skördat flera offer.

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen, Syed Kamall för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Krisztina Morvai, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Herbert Reul, Maria João Rodrigues, Helga Stevens, David Coburn,om debattens förlopp, Josu Juaristi Abaunz, Laura Ferrara, Edouard Ferrand, Steven Woolfe, Janusz Lewandowski, Tanja Fajon, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Esteban González Pons, Ramón Jáuregui Atondo, Elisabetta Gardini och Cécile Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Marek Jurek och Diane James.

Talare: Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

6. President Trumps beslut om att USA ska lämna COP21-klimatavtalet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: President Trumps beslut om att USA ska lämna COP21-klimatavtalet (2017/2629(RSP))

Talmannen inledde debatten.

Hilda Heine (Marshallöarnas president) gjorde ett uttalande.

Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, och Ska Keller för Verts/ALE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Harald Vilimsky för ENF-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Françoise Grossetête, Kathleen Van Brempt, Hans-Olaf Henkel, Marisa Matias, Bas Eickhout, Roger Helmer, Janice Atkinson, Peter Liese, Miriam Dalli, Jadwiga Wiśniewska, Yannick Jadot, Marie-Christine Arnautu, Adina-Ioana Vălean, Gilles Pargneaux, Ivo Belet, Jeppe Kofod, Francesc Gambús och Jo Leinen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni La Via, Maria Grapini, Neoklis Sylikiotis, Piernicola Pedicini, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok och José Blanco López.

Talare: Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) och Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman


7. Högtidligt möte - Elfenbenskusten

Kl. 12.00–12.30 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av anförandet av Alassane Ouattara, Elfenbenskustens president.


ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Talare: Beatrix von Storch.

8. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


8.1. Bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga minskningar av medlemsstaternas växthusgasutsläpp 2021–2030 för att skapa en motståndskraftig energiunion och fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och annan information som är relevant för klimatförändringen [COM(2016)0482 - C8-0331/2016 - 2016/0231(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Gerben-Jan Gerbrandy (A8-0208/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes (P8_TA(2017)0256)

Talare: Adina-Ioana Vălean (ordförande för utskottet ENVI) yttrade sig efter omröstningen för att begära att ärendet skulle återförvisas till det ansvariga utskottet för interinstitutionella förhandlingar i enlighet med artikel 59.4 i arbetsordningen. Parlamentet godkände begäran.


8.2. Begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Rolandas Paksas immunitet [2016/2070(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Angel Dzhambazki (A8-0219/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0257)


8.3. Begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Mylène Troszczynskis immunitet [2017/2019(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A8-0218/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0258)


8.4. Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet [2017/2020(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Evelyn Regner (A8-0217/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2017)0259)


8.5. Invändning mot en delegerad förordning: miljöanpassningsstöd (omröstning)

Resolutionsförslag i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen från Czesław Adam Siekierski, för utskottet AGRI, om kommissionens delegerade förordning av den 15 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 639/2014 vad gäller kontrollåtgärderna avseende odling av hampa, vissa bestämmelser som rör miljöanpassningsstödet, stödet till unga jordbrukare som utövar kontroll över en juridisk person, beräkningen av enhetsbeloppet inom ramen för frivilligt kopplat stöd, delrätter och vissa anmälningsskyldigheter i samband med systemet för enhetlig arealersättning och frivilligt kopplat stöd, och om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2017/2571(DEA)) (B8-0395/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Förkastades


8.6. Behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män (omröstning)

Betänkande om behovet av en EU-strategi för att sätta stopp för och förebygga pensionsklyftan mellan kvinnor och män [2016/2061(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Constance Le Grip (A8-0197/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0260)


8.7. Rapport för 2016 om Serbien (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Serbien [2016/2311(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: David McAllister (A8-0063/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0261)


8.8. Rapport för 2016 om Kosovo (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om Kosovo [2016/2314(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ulrike Lunacek (A8-0062/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0262)


8.9. Rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Betänkande om kommissionens rapport för 2016 om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien [2016/2310(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ivo Vajgl (A8-0055/2017)

Debatten hade ägt rum den 5 april 2017 (punkt 21 i protokollet av den 5.4.2017).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0263)


8.10. Situationen i Demokratiska republiken Kongo (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 och B8-0402/2017 (2017/2703(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0397/2017

(ersätter B8-0397/2017, B8-0398/2017, B8-0399/2017, B8-0400/2017, B8-0401/2017 och B8-0402/2017):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Michael Gahler, Bogdan Brunon Wenta, Mariya Gabriel, Paul Rübig, Cristian Dan Preda, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, György Hölvényi, Maurice Ponga, Joachim Zeller, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Željana Zovko, Brian Hayes, Ádám Kósa, Anna Záborská, Adam Szejnfeld, Dariusz Rosati, Francesc Gambús, Julia Pitera, Andrzej Grzyb, Jarosław Wałęsa, Ivo Belet, Tomáš Zdechovský, Rosa Estaràs Ferragut, Claude Rolin, Andrey Kovatchev och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, för PPE-gruppen,

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Cécile Kashetu Kyenge och Maria Arena, för S&D-gruppen,

—   Charles Tannock, Arne Gericke, Notis Marias, Anna Elżbieta Fotyga och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Patricia Lalonde, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström och Valentinas Mazuronis, för ALDE-gruppen,

—   Marie-Christine Vergiat, för GUE/NGL-gruppen,

—   Maria Heubuch, för Verts/ALE-gruppen,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Piernicola Pedicini och Laura Ferrara.

Antogs (P8_TA(2017)0264)


8.11. Läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (omröstning)

Resolutionsförslag till följd av frågan för mutligt besvarande B8-0217/2017, i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen, från Bernd Lange och Sajjad Karim, för utskottet INTA, om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)

Debatten hade ägt rum den17 maj 2017 (punkt 21 i protokollet av den 17.5.2017).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0265)


9. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Gerben-Jan Gerbrandy - A8-0208/2017
Petras Auštrevičius, Adam Szejnfeld, Daniel Hannan, Mairead McGuinness, Deirdre Clune, Jadwiga Wiśniewska, Maria Grapini, Seán Kelly, Marian Harkin, Michaela Šojdrová, Peter Jahr

Betänkande Constance Le Grip - A8-0197/2017
Jadwiga Wiśniewska, Urszula Krupa, Tania González Peñas, Deirdre Clune, Maria Grapini, Ramón Jáuregui Atondo, Marian Harkin

Betänkande David McAllister - A8-0063/2017
Petras Auštrevičius, Krisztina Morvai, Angel Dzhambazki, Zoltán Balczó, Tomáš Zdechovský, Jasenko Selimovic, Jiří Pospíšil, Csaba Sógor

Betänkande Ulrike Lunacek - A8-0062/2017
Jasenko Selimovic, Ilhan Kyuchyuk, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Jiří Pospíšil

Betänkande Ivo Vajgl - A8-0055/2017
Jasenko Selimovic, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Maria Spyraki, Tomáš Zdechovský

Resolutionsförslag om situationen i Demokratiska republiken Kongo (2017/2703(RSP)) (B8-0402/2017)
José Inácio Faria

Resolutionsförslag om det aktuella läget avseende tillämpningen av överenskommelsen om godtagbarhet i Bangladesh (Bangladesh Sustainability Compact) (2017/2636(RSP)) (B8-0396/2017)
José Inácio Faria.


10. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.15 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Alexander Graf LAMBSDORFF
Vice talman

11. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


12. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs anslagsöverföring INF 1/2017.


13. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 08/2017 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0020/2017 - C8-0177/2017 - 2017/2081(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 09/2017 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0021/2017 - C8-0178/2017 - 2017/2082(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 10/2017 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0022/2017 - C8-0185/2017 - 2017/2090(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 11/2017 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0023/2017 - C8-0186/2017 - 2017/2091(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 1/2017 – Regionkommittén (N8-0029/2017 - C8-0187/2017 - 2017/2092(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2017 – Regionkommittén (N8-0030/2017 - C8-0188/2017 - 2017/2093(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 3/2017 – Regionkommittén (N8-0031/2017 - C8-0189/2017 - 2017/2094(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG


14. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 510/2011 för att anpassa dem till ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet för mätning av koldioxidutsläpp från lätta nyttofordon (C(2017)03489 - 2017/2716(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 för att anpassa dem till ändringen av det föreskrivna provningsförfarandet för mätning av koldioxidutsläpp från lätta fordon (C(2017)03492 - 2017/2718(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI, ITRE (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar de ytterligare objektiva kriterierna för att en förmånlig likviditetsutflödes- eller inflödessats ska få tillämpas på gränsöverskridande outnyttjade kredit- eller likviditetsfaciliteter inom en grupp eller ett institutionellt skyddssystem (C(2017)03522 - 2017/2713(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 31 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU vad gäller tillhandahållande av EU-omfattande multimodala reseinformationstjänster (C(2017)03574 - 2017/2714(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 31 maj 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller de handelsmedgivanden för Kosovo* som följer på ikraftträdandet av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, å ena sidan, och Kosovo, å andra sidan (C(2017)03631 – 2017/2719(DEA))

* Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA, AFET (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 609/2013 vad gäller särskilda sammansättnings- och informationskrav för komplett kostersättning för viktkontroll (C(2017)03664 - 2017/2717(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 2 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) 2015/35 vad gäller beräkningen av lagstadgade kapitalkrav för vissa kategorier av tillgångar som innehas av försäkrings- och återförsäkringsföretag (infrastrukturföretag) (C(2017)03673 - 2017/2738(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 8 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade beslut om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 vad gäller särskilda mål för utarbetande, antagande och översyn av tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (C(2017)03800 - 2017/2734(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 8 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller undantaget från kraven på transparens före och efter handel för vissa tredjeländers centralbanker när de bedriver sin penningpolitik, valutapolitik och politik för finansiell stabilitet (C(2017)03890 - 2017/2741(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 12 juni 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


15. Återuppbyggnad av ett Europa grundat på värderingar, med förankring i effektiva demokratiska institutioner och en välmående ekonomi i ett rättvist och sammanhållet samhälle (debatt om en aktuell fråga)

Återuppbyggnad av ett Europa grundat på värderingar, med förankring i effektiva demokratiska institutioner och en välmående ekonomi i ett rättvist och sammanhållet samhälle (2017/2706(RSP))

Talare: Sophia in 't Veld, som inledde debatten.

Talare: Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande).

Talare: Rosa Estaràs Ferragut för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Eleftherios Synadinos, grupplös, Carlos Coelho, Péter Niedermüller, Ryszard Czarnecki, Cecilia Wikström, Kostas Chrysogonos, Peter Lundgren, Georg Mayer, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Jo Leinen, Ulrike Trebesius, Marina Albiol Guzmán, Beatrix von Storch, Marco Zanni, Maria Grapini, Peter van Dalen, Pedro Silva Pereira, Kazimierz Michał Ujazdowski, Tibor Szanyi och Patrizia Toia.

Talare: Frans Timmermans och Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Uppföljning om Panamadokumenten och rättsstaten på Malta (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Uppföljning om Panamadokumenten och rättsstaten på Malta (2017/2694(RSP))

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande), Joseph Muscat (Maltas premiärminister) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Jeppe Kofod för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Fabio De Masi för GUE/NGL-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, och Lampros Fountoulis, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: David Casa, Alfred Sant, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Csaba Sógor, Pirkko Ruohonen-Lerner, Michael Theurer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Eva Joly, Mario Borghezio, Steven Woolfe, Werner Langen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Nuno Melo, Miriam Dalli, Monica Macovei, Nils Torvalds, Gilles Lebreton, Dariusz Rosati, Ramón Jáuregui Atondo, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Marlene Mizzi, Markus Ferber, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Paul Tang och Paulo Rangel.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nuno Melo, Ana Gomes, Takis Hadjigeorgiou, Romana Tomc, Juan Fernando López Aguilar, Tibor Szanyi och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Pierre Moscovici, Joseph Muscat och Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (debatt)

Betänkande om genomförandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar [2016/2064(INI)] - Budgetutskottet - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: José Manuel Fernandes och Udo Bullmann (A8-0200/2017)

José Manuel Fernandes och Udo Bullmann redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman

Talare: Marian-Jean Marinescu (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Inés Ayala Sender (föredragande av yttrande från utskottet TRAN) och Dominique Riquet (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Emmanuel Maurel (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Hannu Takkula (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Romana Tomc (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Nicola Danti (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Mercedes Bresso (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Jill Evans (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Brian Hayes för PPE-gruppen, Eider Gardiazabal Rubial för S&D-gruppen, Roberts Zīle för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, Lefteris Christoforou, Pedro Silva Pereira, Stanisław Ożóg, Ramon Tremosa i Balcells, Miguel Viegas, Jordi Solé, Gabriel Mato, Jean-Paul Denanot, Sander Loones, Georgios Kyrtsos, Hugues Bayet, Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Eva Kaili, Othmar Karas, Daniele Viotti, Lambert van Nistelrooij och Georgi Pirinski.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Eleftherios Synadinos, Krzysztof Hetman, Tibor Szanyi, Ivana Maletić och Maria Grapini.

Talare: Pierre Moscovici, José Manuel Fernandes och Udo Bullmann.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.5 i protokollet av den 15.6.2017.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)


ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

18. Utländska investeringar i strategiska sektorer (EU-åtgärder) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Utländska investeringar i strategiska sektorer (EU-åtgärder) (2017/2730(RSP))

Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Bernd Lange för S&D-gruppen, Liadh Ní Riada för GUE/NGL-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Tokia Saïfi, Emmanuel Maurel och Andreas Schwab.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franck Proust.

Talare: Pierre Moscovici och Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Barnfattigdom (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Barnfattigdom (2017/2731(RSP))

Helena Dalli (rådets tjänstgörande ordförande) och Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Claude Rolin för PPE-gruppen, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Enrique Calvet Chambon för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Laura Agea för EFDD-gruppen, Michaela Šojdrová, Sergio Gutiérrez Prieto, Margot Parker, Elena Gentile och Julie Ward.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Caterina Chinnici, Arne Gericke, Paloma López Bermejo, Georgios Epitideios, Ruža Tomašić, Romana Tomc, Nicola Caputo, Seán Kelly och Olga Sehnalová.

Talare: Pierre Moscovici och Helena Dalli.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Europeisk agenda för delningsekonomin - Onlineplattformar och den digitala inre marknaden (debatt)

Betänkande om en europeisk agenda för delningsekonomin [2017/2003(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Nicola Danti (A8-0195/2017)

Betänkande om onlineplattformar och den digitala inre marknaden [2016/2276(INI)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Henna Virkkunen och Philippe Juvin (A8-0204/2017)

Nicola Danti, Henna Virkkunen och Philippe Juvin redogjorde för betänkandena.

Talare: Joachim Schuster (föredragande av yttrande från utskottet EMPL) och Dario Tamburrano (föredragande av yttrande från utskottet ITRE).

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Tania González Peñas (föredragande av yttrande från utskottet TRAN).

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Axel Voss (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Sergio Gutiérrez Prieto för S&D-gruppen, Daniel Dalton för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Curzio Maltese för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Andreas Schwab, José Blanco López, Anneleen Van Bossuyt, Kaja Kallas, Michel Reimon, Petr Mach, Anne Sander, Josef Weidenholzer, Francesc Gambús, Isabella De Monte, Michał Boni, Christel Schaldemose och Michaela Šojdrová.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Caterina Chinnici, Stanislav Polčák, Claudia Țapardel och Olga Sehnalová.

Talare: Pierre Moscovici, Nicola Danti, Henna Virkkunen och Philippe Juvin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.6 och punkt 7.7 i protokollet av den 15.6.2017.


21. Parlamentets sammansättning

De behöriga nederländska myndigheterna hade meddelat att André Elissen utsetts till ledamot av parlamentet i stället för Vicky Maeijer från och med den 13 juni 2017.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle André Elissen fram till dess att en prövning har gjorts av bevisen för att han utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid han skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att han undertecknat en skriftlig förklaring om att han inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.


22. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade tagit emot följande begäranden om utnämningar från PPE- och S&D-grupperna:

AFET-utskottet: Clare Moody

underutskottet för säkerhet och försvar: Clare Moody

delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU-Montenegro: David Martin

delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Carlos Iturgaiz i stället för Esther Herranz García

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


23. Beskattning av hamnar (debatt)

Uttalande av kommissionen: Beskattning av hamnar (2017/2704(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Wim van de Camp för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, João Pimenta Lopes för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, och Angelo Ciocca för ENF-gruppen.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

Talare: Ivo Belet, Bogusław Liberadzki, Renaud Muselier, Seán Kelly och Franck Proust.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák.

Talare: Pierre Moscovici.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


24. Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (debatt)

Uttalande av kommissionen: Stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (2017/2733(RSP))

Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Rainer Wieland för PPE-gruppen, Mercedes Bresso för S&D-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Josep-Maria Terricabras för Verts/ALE-gruppen, Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, Pavel Svoboda, Claudia Țapardel och György Schöpflin.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák och Georgios Epitideios.

Talare: Pierre Moscovici.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Rainer Wieland, för PPE-gruppen, Mercedes Bresso, för S&D-gruppen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, för ALDE-gruppen, Josep-Maria Terricabras, för Verts/ALE-gruppen, om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå (2017/2733(RSP)) (B8-0405/2017);

—   Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, om finansiering av politiska partier och politiska stiftelser på europeisk nivå (2017/2733(RSP)) (B8-0406/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 15.9.2017.


25. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 605.662/OJJE).


26. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Flanagan, Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hübner, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Radev, Radoš, Rangel, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bettini, Cofferati, Crowley, Händel, Kirton-Darling, Korwin-Mikke, Le Pen, Maydell, Mélin, Mosca, Punset, Taylor, Žitňanská

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy